Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nová studie informuje o problémech s dodržováním pravidel pro prostředky k bělení zubů

STRASBOURG, Francie: V nedávné studii dozoru nad trhem hodnotila Evropská síť oficiálních laboratoří pro kontrolu kosmetiky (OCCLs) kosmetické přípravky pro bělení zubů s cílem ověřit jejich soulad s evropskými nebo vnitrostátními předpisy a shromáždit informace o jejich účinných látkách. Zjištění naznačují, že velké množství kosmetických výrobků nebylo v souladu s předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními předpisy pro kosmetické přípravky a měly by být přísněji sledovány příslušnými vnitrostátními orgány a OCCL.

Studii koordinovalo Evropské ředitelství pro jakost léčiv a zdravotní péče. Celkem bylo mezi lety 2013 a 2017 analyzováno 261 vzorků 13 kancelářemi OCCL. Téměř polovina odebraných vzorků byly bělící zubní pasty. Bělící gely představovaly 23 % vzorků, zatímco zbývajících 30 % tvořily bělící prostředky aplikované ve lžících, bělící proužky, nátěrové bělící prostředky, ústní vody a další kosmetické výrobky.

Zjištění ukázala, že většina produktů, 68 %, byla vyrobena v evropských zemích. Několik produktů nebylo zaregistrováno na portálu pro notifikaci kosmetických přípravků a na štítcích některých výrobků bylo nesprávně uvedeno označení CE, což je symbol, který označuje shodu se zdravotními, bezpečnostními a environmentálními normami pro výrobky vyráběné nebo prodávané v Evropském hospodářském prostoru. Celkový soulad přípravků na bělení zubů testovaných ve studii byl 71 procent. Otázky nesouladu se týkaly vysokého obsahu peroxidu vodíku, přítomnosti látky CMR, perboritanu sodného a problémů s označením. Látky CMR jsou látky, u kterých bylo prokázáno, že jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Nebyly zjištěny žádné problémy s nedodržením předpisů týkajících se mikrobiologické kontaminace, přičemž ústní vody a bělící výplachy testované ve studii byly shledány v souladu se všemi bezpečnostními předpisy.

Kosmetickou kategorií, která vykázala největší procento neshody, byly bělící prostředky k nátěru (78 %), následovaly je prostředky aplikované ve lžících (59 %), bělící pásky (53 %) a bělící gely (45 %). Zubní pasta byla v této kategorii nejvíce vyhovujícím produktem (neshoda 3 %).

Podle vědců nebyl po studii žádný z produktů zakázán. U některých produktů však získané výsledky vedly k dobrovolnému stažení z trhu, úpravě výrobku nebo ukončení prodeje. Studie nakonec naznačila, že příslušné vnitrostátní orgány a OCCL by měly i nadále úzce spolupracovat, aby zabránily nesprávnému označování kosmetických výrobků jako zdravotnických prostředků.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International