Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Přehledová studie porovnává strojně opracované a opískované povrchy dentálních implantátů

By Dental Tribune International
October 24, 2019

Budapešť, Maďarsko: Dřívější studie naznačovaly, že drsnost povrchu je jedním z několika klíčových faktorů, které ovlivňují míru biologické integrace a zachování implantátů. Ačkoli se pozornost a používání posunulo od strojně opracovaných povrchů k opískovaným, v klinické praxi neexistují žádné jednoznačné a silné důkazy, které by podpořily přednosti používání opískovaných implantátů oproti strojově opracovaným. Vědci z univerzity Semmelweis v Budapešti proto srovnali míru selhání implantátů a úbytek přilehlé kosti mezi těmito dvěma povrchovými úpravami formou systematického přezkumu a metaanalýzy.

Během procesu pískování dopadají na povrch implantátu vysokou rychlostí keramické částice jako oxid titaničitý, oxid hlinitý nebo oxid křemičitý. Velikost částic písku a jejich rychlost při dopadu na povrch implantátu jsou klíčovými parametry, které ovlivňují drsnost povrchu. Opískované implantáty mají spíše nepravidelný, drsný povrch a strojově opracované povrchy jsou hladší s pouze mělkými drážkami.

Podle vědců prokázalo několik studií in vitro pozitivní vliv opískovaných povrchů na osseointegraci. Některé předklinické a klinické výzkumy a přehledy však naznačují, že středně drsné povrchy nemusí fungovat lépe. Tyto studie tvrdí, že drsnější povrch může měnit vlastnosti tvořícího se biofilmu a bakterie se tak mohou snáze přichytávat k povrchu. Přilehlá kost kolem implantátů proto může být méně stabilní a náchylnější vůči periimplantitidě.

Systematický přezkum zahrnoval sedm studií, týkajících se 362 opískovaných a 360 strojově opracovaných implantátů. Výsledky naznačily o 80 procent nižší míru rizika u opískovaných implantátů ve srovnání se strojově opracovanými implantáty po jednom roce používání a 74procentní nárůst rizika po pěti letech. Naopak ale nebyl podstatný rozdíl v úbytku přilehlé kosti mezi těmito dvěma úpravami povrchu implantátů po jednom a pěti letech používání.

Vědci dospěli k závěru, že: „Tato metaanalýza odhaluje, že je opískování lepší než strojově opracovaný povrch, pokud jde o selhání implantátů, ale nikoli pokud jde o množství přilehlé kosti u zdravých subjektů. Poukazuje také na potřebu dalších randomizovaných klinických výzkumů u většího množství vzorků, které by vedly k objektivnímu posouzení klinických výhod určité povrchové úpravy implantátů.“

Studie byla provedena ve spolupráci s univerzitou Pécs a univerzitou Szeged, obě v Maďarsku.

Studie s názvem „Sandblasting reduces dental implant failure rate but not marginal bone level loss: A systematic review and meta-analysis”, byla publikována online 3. května 2019 v PLOS ONE.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International