Zkušenosti s výukou zubních techniků distanční formou v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Search Dental Tribune

Zkušenosti s výukou zubních techniků distanční formou v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Printsreen ze softwaru Adobe Connect – ukázka návrhu v CAD s lektorem a školitelem Tomášem Skoupým. (fotografie: Kalužová 2021)
Mgr. Šárka Kalužová

Mgr. Šárka Kalužová

Út. 4 ledna 2022

uložit

Článek pojednává o přípravě a realizaci distanční výuky v oboru specializace Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady, z důvodu pandemie COVID-19. Zmiňuje také přípravu nového videa, které se pokusilo nahradit chybějící praktické nácviky, ukázky jednotlivých komponentů, modelů a postupů, které jsou běžnou součástí prezenční výuky v daném oboru specializačního vzdělávání.

Vzhledem k situaci s vývojem pandemie COVID-19 v letech 2019–2021 jsme v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně přikročili k distanční formě výuky také v oboru specializačního vzdělávání Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady, který je financován z projektu „Vzdělávání pro praxi“. K teoretické části kurzu byla využita aplikace Adobe Connect, která umožňuje získat a uchovat potřebné záznamy přednášek z důvodu zajištění archivace, prokázání jejich realizace ve vztahu k plnění indikátorů projektu a také k uznatelnosti výdajů. Pro realizaci aktivit elektronickou formou byl získán souhlas účastníků kurzu.

Vzhledem ke značné hodinové dotaci jednotlivých modulů výše uvedeného specializačního vzdělávání bylo pro distanční formu výuky nezbytné upravit jednotlivé přednášky do názornějších prezentací a připravit k nim odborné komentáře. Nebyla možná realizace praktických nácviků, ukázek jednotlivých komponentů, modelů a dalších postupů a bylo tedy nutné připravit nové video, zaměřené na specializované postupy prostřednictvím CAD/CAM technologií (Computer aided – Design & Computer-aided Manufacturing). Video bylo natočeno přímo v akreditované zubní laboratoři Eurodent Tomáše Skoupého v Brně a profesionálně zpracováno v délce 4 sekvencí. Přispělo tak k názornosti mnoha procesů, které bychom jinak obtížně online vysvětlovali nebo je vůbec účastníkům nemohli přiblížit. Také jednotliví lektoři a organizátoři kurzu se museli podrobně seznámit s aplikací Adobe Connect a naučit se s ní pracovat. Nedílnou součástí všech příprav byla úprava studijních materiálů do e-learningu a vytvoření nových testů, které jsou jedním z požadavků po ukončení každého modulu vzdělávacího programu specializačního vzdělávání.

Po rychlé přípravě nastal ostrý start a samotná realizace kurzu, která byla přímo závislá na technických možnostech Národního centra, na technické zdatnosti lektorů, jejich zkušenostech a vyjadřovacích schopnostech při novém způsobu výuky. Mnozí již znali bariéry distanční výuky z vlastní zkušenosti se vzděláváním svých dětí v domácím prostředí nebo již prezentovali odborná témata při jiné příležitosti a třeba i v jiné aplikaci. První zkušenosti s realizací výuky v Národním centru nám např. ukázaly, že spustit video v lepší kvalitě je možné až po 15. hodině odpoledne z důvodu nedostatečné kapacity sítě a přenosu dat.

Účastníci vzdělávání ocenili špičkové odborníky z řad zubních lékařů a zubních techniků, kterým se podařilo za pomocí kazuistik prezentovat nové náhrady z fixní protetiky zhotovené CAD/CAM systémy, digitálním otiskováním pomocí 3D technologie, tedy snímáním situace v ústech pacienta pomocí intraorálního skeneru v zubní ordinaci a vše propojené na digitální komunikaci se zubní laboratoří. Lektoři prezentovali také provázanost postupů v systémech a programech CAD/CAM, stanovení hodnot v CAD programech na základě estetického plánování v návaznosti na pacientovu fotografii, linii úsměvu, elektronický výběr barvy a celkové začlenění zubní náhrady do stomatognátního systému pacienta (obr. 1). Účastníci kurzu tak ocenili nové zkušenosti při využití zásuvných spojů, zpracování dentálních keramik, keramických náhrad nesených implantáty, estetických fixních náhrad a dalších nových specializovaných postupů při zhotovování fixních i snímatelných náhrad.

Jsme si vědomi, že distanční forma výuky nemůže plně nahradit výuku prezenční a budeme věřit, že další vzdělávání již bude probíhat tak, jak tomu bylo před pandemií, a to teorie oboru v prezenční formě a praktická část v akreditovaném zařízení, kde účastníci studia zhotovují zubní náhrady, které následně obhajují před komisí v praktické části atestační zkoušky. Věříme, že nově nabyté zkušenosti jim pomohou zkvalitnit a zefektivnit jejich práci k plné spokojenosti spolupracujících zubních lékařů a jejich pacientů. Distanční forma vzdělávání pro nás byla výzvou, kterou jsme získali další zkušenosti. Přesto jsme rádi, že skončila.

V současné době je Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZ ČR) schválen nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady, který byl vytvořen v úzké spolupráci s Komorou zubních techniků a MZ ČR. Program je zveřejněn na webových stránkách www.mzcr.cz. Nyní jej připravujeme do akreditačního řízení a uvítali bychom rozšíření smluvních zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu.

Získaná specializovaná způsobilost je nutná pro pozici školitele a provádění specializovaných postupů, které může vykonávat pouze odborník, a to zubní technik se specializovanou způsobilostí k činnostem vyjmenovaným v platných právních předpisech. Jednou z měřitelných složek při prokazování kvality na trhu je vždy splnění požadavků na vzdělání zdravotnického pracovníka, který zdravotní službu poskytuje.

Zájemci se mohou přihlašovat elektronicky na www.nconzo.cz, kde pod odkazem akreditované vzdělávací programy – specializační vzdělávání – seznam žádostí a přihlášek, najdou elektronickou přihlášku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement