Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nové řešení zmenšující nejistotu ohledně oblasti preparace lůžka implantátu

By Nobel Biocare
October 13, 2020

Pokud jde o inovace ve stomatologické implantologii, zdokonalení oblasti preparace lůžka implantátu zaostává za pokroky v designu implantátů. Prof. Stefan Holst, viceprezident Premium Implants v Nobel Biocare a spoluautor původní výzkumné studie provedené ve spolupráci se Stanfordskou univerzitou na téma designu OsseoShaper a jeho biologických výhod, popisuje některé problémy, které představují konvenční protokoly vrtání a vysvětluje, jak bylo navrženo zařízení, které tyto problémy překonává.

Profesore Holste, co je OsseoShaper?
OsseoShaper je zcela nový přístup k preparaci místa pro zavedení implantátu, který řeší některé problémy konvenčních protokolů vrtání. Namísto použití vysokorychlostních vrtáčků pro osteotomii, zařízení OsseoShaper šetrně „tvaruje“ lůžko implantátu řízeným způsobem. Zařízení bylo vyvinuto jako součást našeho nedávno představeného systému implantátů Nobel Biocare N1.

Protokoly preparace se za více než 50 let téměř nezměnily. Co vás inspirovalo k tomu zaměřit se na tyto dobře zavedené metody?
Prvním krokem při vývoji nového systému implantátů bylo na základě našich 50letých klinických zkušeností prozkoumat každou fázi implantologického ošetření. Jakým hlavním problémům lékaři čelí? Jak se můžeme pokusit zabránit co největšímu množství chyb? Jak můžeme optimalizovat pracovní postupy? Ukázalo se, že protokoly vrtání je možné zlepšit, a to jak prakticky, tak biologicky. Zafinancovali jsme tedy nový základní výzkum, abychom lépe porozuměli biologii hojení kostí, které je relevantní pro brzkou integraci a dlouhodobý výkon implantátů. Díky novým vědomostem jsme mohli navrhnout a vyrobit první prototyp OsseoShaper.

Jak tento výzkum ovlivnil design nového zařízení?
Výzkum na Stanfordské univerzitě ukázal, jakým způsobem vzniká při konvenčním vysokorychlostním vrtání teplo, které způsobuje smrt kostních buněk kolem osteotomie,1 a že tato mrtvá zóna vede k resorpci kosti a změně jejího tvaru. Obvyklým způsobem snižování tepla je irigace vodou. Ta má však jednu nevýhodu – vymývá úlomky kosti, které mohou urychlit tvorbu kosti kolem implantátu a napomoci tak jeho brzké oseointegraci a stabilitě. To je důvod, proč jsme vyvinuli OsseoShaper pracující při nízké rychlosti – ve srovnání s vysokorychlostním protokolem redukuje mrtvou zónu a eliminuje nutnost irigace vodou.1 OsseoShaper byl také navržen tak, aby úlomky kosti zůstávaly uvnitř osteotomie. Přínosy tohoto přístupu již byly prokázány na základě předklinických údajů.1

Jaké praktické problémy jsou spojeny s konvenčními protokoly vrtání?
U každého pacienta je jedinečná kvalita a množství kosti. Rozhodování může být obtížné a víme, že se lékaři někdy odchylují od doporučení výrobců a uzpůsobují sekvenci vrtáčků dle vlastních preferencí a úsudku. Uvědomili jsme si proto, že úprava procedury preparace oblasti pro zavedení implantátu by jim mohla pomoci v těchto důležitých rozhodnutích a zabránit nejistotě – zejména s ohledem na to, že i nejrychleji se rozvíjející lékaři zavádějí implantáty pouze 20–50krát za rok. Chtěli jsme nástroj, který respektuje potřebu snadného použití, poskytuje měření pro indikaci kvality kosti a vytváří prostor pro implantát, který odráží tvar implantátu. Nástroj pro preparaci lůžka implantátu by měl být nedílnou součástí implantátového systému.

Jak pomáhá OsseoShaper lékařům při rozhodování o způsobu provedení osteotomie?
Točivý moment nástroje OsseoShaper určuje chirurgické kroky, takže snižuje nejistotu a usnadňuje rozhodování. Vše je dáno velmi pomalou rychlostí rotace 50 otáček za minutu a absencí irigace. Oblast pro implantát navíc odráží makrodesign implantátu N1, čímž je umožněn ideální rozklad napětí do okolní kosti a získána stabilita implantátu pro časné a okamžité zatížení.2 Preparace lůžka implantátu zahrnuje ve většině případů pouze dva chirurgické kroky: prvním je vytvoření potřebné hloubky a sklonu osteotomie pomocí nástroje OsseoDirector a dalším vytvarování osteotomie pomocí nástroje OsseoShaper. S tímto konceptem máme v současné době již dvouleté klinické zkušenosti a dosud téměř 80 % všech implantátů mohlo být zavedeno za použití pouhých těchto dvou kroků preparace.3

Vysledovali lékaři, kteří systém implantátů Nobel Biocare N1 používají, nějaké další výhody?
Určitě. Lékaři nám říkají, že pacienti velmi oceňují menší hluk a vibrace, ve srovnání s konvenčním vrtáním.4 Tudíž se výrazně zvyšuje pohodlí pacientů. Pro lékaře je přínosné, že mají díky nízké rychlosti otáček nástroje mnohem větší kontrolu nad procesem preparace.

Nástroj OsseoShaper je součástí implantátového systému Nobel Biocare N1, který byl představen na Global Symposium 2019 konaném ve španělském Madridu. Pro více informací navštivte nobelbiocare.com/N1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International