Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Digitální Flash-Free Bonding: další evoluční krok při nasazení zámků

By David Solid, 3M Oral Care
November 04, 2020

Přesné umístění zámků a úspěšný bonding patří mezi nejdůležitější prvky efektivní ortodontické léčby. Umístění zámků do optimální polohy vede k predikovatelnému pohybu zubů podle léčebného plánu; malá pravděpodobnost selhání vazby pomáhá snížit počet „prvních pomocí“ a časových ztrát kvůli opravám.

Vzhledem k důležitosti těchto faktorů v historii ortodoncie najdeme mnoho inovací, které měly napomáhat v dosažení spolehlivých a konzistentních výsledků, a v rámci nejnovějších technologií jejich vývoj pokračuje.

Nepřímé lepení

Zdokonalená technika nepřímého lepení poskytuje při nasazení fixního aparátu řadu výhod. Ve srovnání s přímým lepením výzkum prokázal, že nepřímá technika dosahuje větší přesnosti v polohování zámků okluzo-gingiválně, mezio-distálně i z hlediska angulace.1, 2 Mezi další výhody patří zkrácení doby u křesla při lepení, lepší okraje lepidla, jednodušší úpravy oblouku a zlepšení produktivity.3, 4, 5

Nepřímé lepení však není nejčastěji používanou formou lepení, pravděpodobně kvůli citlivosti této techniky při přenosu zámků na zuby pacienta a variabilitě, která rezultuje z použití více materiálů. Nedůslednost v kterémkoliv kroku může vést k selhání vazby. Bylo by vhodné dosáhnout výhod nepřímého lepení způsobem, který sníží tradiční komplikovanost tohoto postupu.

Dopad digitální technologie

Technologie dostupné v jiných lékařských oborech jsou pro ortodoncii čím dál tím důležitější. Především při nasazení fixního aparátu a zejména pokud jsou používány tak, aby fungovaly jako digitální systém. Proces Digital Flash-Free Bonding kombinuje nejnovější techniky při shromažďování a analýze klinických dat, vytváření léčebného plánu a efektivního procesu lepení.

Mnoho proměnných, které v minulosti z nepřímého lepení dělaly proces citlivý na technologický postup, bylo nahrazeno nebo odstraněno, což protokol nasazení zjednodušuje. Digitální skenování odstraňuje komplikace při práci s otiskovacím materiálem. Software pro umístění zámků umožňuje detailní analýzu a měření, která pomáhají v přesné lokalizaci breket. A 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive Coated Brackets (tj. zámky potažené lepidlem bez tvorby přebytků) eliminují přítomnost přebytků lepidla, které musí být po lepení odstraněny.

Prvním krokem při zavádění Digital Flash-Free Bondingu do ordinace je rozhodnutí, zda bude individuální nosič pro lepení zámků zhotovován přímo ve vlastní praxi nebo externě, například v zubní laboratoři. Zhotovení nosiče přímo v praxi vyžaduje investici do 3D tiskárny a dalšího materiálu, ale poskytuje lékaři plnou kontrolu nad všemi kroky procesu lepení. Ortodontista by se měl rozhodnout, zda je pro něj vhodnější vlastní tisk nosičů, nebo zda bude spolupracovat s laboratoří, která nosiče vyrobí.

Postup s Digital Flash-Free Bonding sestává z pěti kroků: skenování, plánování, výroba, vkládání a lepení. Po digitálním skenování zubních oblouků se pomocí softwaru provede analýza a lokalizace zámků. Podle návrhu jsou průsvitné nosiče zhotoveny s prohlubněmi ve tvaru zámků. Ve chvíli lepení jsou do nosičů vloženy APC Flash-Free zámky potažené lepidlem.

V případě, že se stomatologická ordinace rozhodne v rámci výroby nosičů spolupracovat se zubní laboratoří, lze digitální sken zubních oblouků načíst do softwaru laboratoře pro návrh nosiče, jeho případné úpravy a schválení. Poté jsou digitálně umístěné zámky na vytvořeném set-upu použity pro výrobu nosičů. Nosiče jsou následně zaslány do ordinace. V den lepení se do připravených nosičů umístí APC Flash-Free zámky potažené lepidlem a uchovávají se ve světlotěsné krabici až do doby, kdy lepení začne.

Pokud se lékař rozhodne k instalaci 3D tiskárny, v praxi existují dvě výrobní možnosti: Po umístění virtuálních zámků do skenu pacientova chrupu pomocí softwaru může být 3D tiskem vyroben model oskenovaného zubního oblouku s umístěnými zámky. Na tomto modelu lze tradičním postupem vytvořit nosič na nepřímé lepení s prohlubněmi pro zvolené zámky. Alternativně je možno tisknout dlahy přímo ze skenu s umístěnými zámky za předpokladu, že schopnost tiskárny a softwaru poskytuje požadovanou úroveň detailů.

Během lepení zůstávají kroky přípravy zubů standardní, ale protože adhezivum je světlem tuhnoucí, namísto pomalejšího chemického tuhnutí, a odpadá nutnost odstranění vytvrzeného přebytku lepidla, celková doba nasazení aparátu se ve srovnání s použitím tradičního systému nepřímého lepení zkrátí. V průběhu let zůstaly kritické body pro úspěšné lepení zámků nezměněny: přesnost umístění, efektivita lepení a jednoduchost kontroly odchylek. Technologický pokrok však těmto základním aspektům úspěšnosti poskytuje novou úroveň dostupnosti. Digitální skenery, plánovací software, 3D tiskárny a APC Flash-Free zámky pokryté adhezivem pomáhají při dosažení přesnosti a účinnosti. Integrace těchto řešení do jednoho protokolu může přinést zkvalitnění a zjednodušení procedur léčby pro pacienty i ortodontisty.

Promluvte si se svým prodejním zástupcem 3M Oral Care o praktických kurzech v ordinacích, kde se postupuje podle tohoto jedinečného protokolu.

 

Zaujala vás článek?

Další články si můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

David Solid, MBA, pracuje ve společnosti 3M v oboru ortodoncie více než 20 let v různých rolích zaměřených na zákaznický servis, marketing, management značky a vzdělávání. Ve své současné roli se David zaměřuje na budování vzdělávání, které pomáhá propojit ortodontisty s vědeckými inovacemi v oboru ortodoncie, díky nimž se zlepší kvalita a efektivita léčby.

Redakční poznámka: Použitá literatura na vyžádání u vydavatele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International