DT News - Czech Republic and Slovakia - Jsou haptické trenažéry pro výuku zubního lékařství lepší než fantomové hlavy?

Search Dental Tribune

Jsou haptické trenažéry pro výuku zubního lékařství lepší než fantomové hlavy?

Haptické trenažéry pro zubní lékaře byly v počátečních fázích integrace do studijního programu zubního lékařství na Queen Mary University of London vnímány jako užitečné, nicméně jejich dlouhodobější přínos je třeba teprve prokázat.
Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Čt. 21 prosince 2023

uložit

LONDÝN, UK: Pro zubní lékaře ve výcviku byly možnosti zdokonalování jejich dovedností historicky omezeny na fantomové hlavy nebo pacienty na univerzitních stomatologických klinikách. Obě možnosti omezují příležitost studenta zubního lékařství opakovaně nacvičovat konkrétní techniky, postupy a podmínky. Studie provedená na Institute of Dentistry of Queen Mary University of London zjistila, že zahrnutí haptického tréninku do pregraduálního dentálního studijního programu bylo užitečné při nácviku klinických scénářů, poskytlo realistickou zpětnou vazbu a umožnilo studentům procvičovat opakování postupů se stejnými parametry simulovaného případu. To u studentů vedlo ke zrychlenému učení dovedností a zlepšení sebevědomí.

Pandemie COVID-19 a okamžitá potřeba kontroly patogenů v aerosolech vedly k omezení školení na živých pacientech, což si vyžádalo hledání bezpečných a udržitelných alternativ. Díky finančním prostředkům získaným na digitální transformaci institut investoval do pokročilých haptických stanic pro virtuální realitu a intraorálních skenerů – cílem bylo zlepšit výukový program zubního lékařství založený na klinických kompetencích. K představení této haptické technologie byly vybrány haptické dentální trenažéry od Simodontu. Zavedení trenažérů do výuky podléhalo rámci vzdělávání v oblasti zubního lékařství založeném na simulacích se zaměřením na získávání psychomotorických dovedností a kolektivní dopad na pedagogický tým, studijní plán a vybavení."

Kurikulum vznikalo postupně v rámci konceptu cílené praxe zdůrazňujícím aktivní zapojení studenta do školení zaměřeného na úkoly s okamžitou zpětnou vazbou. Tento přístup byl aplikován také na trénink pomocí haptické simulace v souladu se stávající pedagogikou školy a jeho cílem bylo zlepšit psychomotorické dovednosti prostřednictvím strukturovaného, opakujícího se cvičení a zpětné vazby.

Proces integrace nové technologie zahrnoval spolupráci mezi e-learningovým týmem a nově jmenovaným lektorem haptiky a byl zaměřen na přesměrování nácviku psychomotorických dovedností preklinických studentů do prostředí virtuální reality. Zaměstnanci institutu a studenti prošli komplexním školením, které je seznámilo s haptickou technologií. To zahrnovalo osobní prezentace, online materiály a praktická cvičení. Zapojení personálu bylo klíčové pro přizpůsobení učebních osnov a vytvoření nových haptických případů, které odrážely tradiční školení a zároveň využívaly výhod simulace virtuální reality. Využití stávajících případů pomohlo zajistit, že učební plán byl navržen tak, aby postupně rozvíjel manuální zručnost a technické dovednosti studentů.

Použití haptických simulátorů je považováno za mnohem přínosnější než práce s umělými zuby ve fantomové hlavě; studie však poukázala na potřebu dalšího komplexního výzkumu, který by zmapoval dlouhodobý přínos a pedagogickou účinnost haptického tréninku. Vzhledem k tomu, že haptická technologie vyžaduje značné finanční investice, je nezbytné odhalit a konkretizovat její dopad na tradiční metody školení a klinických dopadů na pacienty, tzn. zjistit, zda nabízí nějaké měřitelné výhody z hlediska bezpečnosti pacientů a výsledků vzdělávání. Autoři studie naznačili, že odpovědi na tyto otázky jsou zásadní pro ospravedlnění investic pro sponzory a profesní regulační orgány ve Velké Británii i ve světě.

Studie s názvem „The integration of haptic training into the QMUL dental curriculum“ byla zveřejněna online dne 24. října 2023 v European Journal of Dental Education.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement