DT News - Czech Republic and Slovakia - Význam čištění mezizubních prostor pro orální zdraví, celkové zdraví a kvalitu života

Search Dental Tribune

Význam čištění mezizubních prostor pro orální zdraví, celkové zdraví a kvalitu života

Ilustrační fotografie (redakce časopisu StomaTeam)
Anna Nilvéus Olofsson

Anna Nilvéus Olofsson

Út. 21 prosince 2021

uložit

Nedávný výzkum ukazuje, že orální zdraví je základním předpokladem pro stav pohody člověka a kvalitu jeho života. Na dosažení celkových cílů v orálním zdraví má velký podíl stomatologická profese, která by měla pracovat s preventivními a zdraví podporujícími přístupy. Orální zdraví je podle definice FDI mnohostranné a zahrnuje schopnost mluvit, smát se, cítit chuť a dotyk, žvýkat, polykat a vyjadřovat celou řadu emocí prostřednictvím výrazů obličeje, a to s jistotou a bez bolesti, nepohodlí nebo onemocnění kraniofaciálního komplexu. S ohledem na tuto definici je orální zdraví nedílnou součástí celkového zdraví a stavu pohody.

Široké důsledky orálního onemocnění

Periodontální onemocnění je rozšířené po celém světě. Postihuje zhruba 50 procent dospělé populace a prevalence závažné parodontitidy se pohybuje mezi 10 a 15 %, přičemž čísla související s prevalencí jsou pozitivně spojena s rostoucím věkem.2–4 Vzhledem k masivním vlivům tohoto onemocnění je zřejmé, že by se mělo stát v celosvětovém měřítku předmětem zvýšeného zájmu.

Existuje stále více vědeckých důkazů o souvislosti mezi periodontálním onemocněním a závažnými celkovými onemocněními, včetně kardiovaskulárních chorob, diabetu a obezity. Orální onemocnění tudíž již nelze nadále považovat pouze za lokální problémy postihující dutinu ústní, ale spíše za onemocnění s důsledky pro celkové zdraví.5

Výzkum také prokázal významnou spojitost mezi periodontálním onemocněním a kvalitou života související s orálním zdravím, a to bez závislosti na faktorech jako je věk, pohlaví a jiné problémy s chrupem.6 Onemocnění může přispívat ke stavům úzkosti, nízkého sebevědomí a pocitům studu a zranitelnosti.7

Orální onemocnění má obrovský dopad také z finančního hlediska. V roce 2015 byly celosvětové náklady na léčbu orálních onemocnění 544,41 miliard USD. Přímé náklady, počítané jako výdaje na stomatologickou péči, byly vyčísleny na 356,80 miliard USD a nepřímé náklady, počítané jako ztráty na produktivitě byly 187,61 miliard USD. Z orálních onemocnění byla jako druhá největší příčina celosvětové ztráty na produktivitě parodontitida.8 Závažná parodontitida stojí na nepřímých nákladech každoročně 54 miliard USD.9

Příčiny a prevence

Stomatologičtí odborníci mají ústřední roli v prevenci onemocnění, a to prostřednictvím zdraví podporujících přístupů založených na vědeckých důkazech a doložených klinických zkušenostech. Vyhodnocení individuálních potřeb a podmínek a jejich uvážení společně s vědeckou oporou by mělo tvořit základ pro pokyny a doporučení, čímž by se vytvořil nejlepší možný základ pro spolupráci pacienta a jeho dlouhodobě udržitelné orální zdraví.

Pro vznik parodontitidy existuje několik rizikových faktorů. Nejvýznamnějším je ukládání plaku při a pod gingiválním okrajem. Kontrola a odstraňování tohoto biofilmu je pro udržení orálního zdraví nanejvýš důležité. Význam dobré orální hygieny v prevenci orálního onemocnění je proto nesporný.

Čištění zubů zubním kartáčkem a čištění mezizubních prostor jsou základní kameny kvalitní orální hygieny. Čištění mezizubních prostor je spojeno s nižší mírou výskytu periodontálních onemocnění, a periodontální zdraví se zlepšuje spolu s vyšší frekvencí používání pomůcek na čištění mezizubních prostor.10 Doporučení určitých pomůcek pro čištění mezizubních prostor je třeba upravit na míru, ale u většiny dospělé populace je preferovanou volbou mezizubní kartáček.

Meta přehled vedl k závěru, že existují konzistentní důkazy, že mezizubní kartáčky jsou nejúčinnější pomůckou na odstraňování mezizubního plaku.11 Totéž je uvedeno také ve zprávě z 11. evropského parodontologického workshopu k základní prevenci parodontitidy.2 Podle pracovní skupiny jsou mezizubní kartáčky preferovanou volbou pro čištění mezizubních prostor, zatímco zubní nit je pouze alternativou jsou-li prostory pro mezizubní kartáček příliš úzké a vykazují gingivální a periodontální zdraví. Tyto výsledky byly potvrzeny v rámci metaanalýzy, v níž dosahovaly mezizubní kartáčky nejlepšího výsledku, pokud jde o prevenci a eliminaci zánětu dásní, redukci plaku a zmenšení hloubky chobotů.12

Ze zveřejněných materiálů se jeví mezizubní kartáčky ve srovnání s ostatními pomůckami pro ruční čištění jako nejúčinnější v odstraňování plaku a kontrole nad periodontálními parametry. Každé doporučení ohledně pomůcek pro čištění mezizubních prostor musí být uzpůsobeno na míru pacienta a je nutné zohlednit velikosti a tvary mezizubních prostor. Kromě toho musí být každý, komu je doporučeno používání mezizubních kartáčků, instruován ohledně správné velikosti nebo velikostí a vhodné techniky.13

Závěr

Současný výzkum zdůrazňuje význam dobré orální hygieny při udržování orálního zdraví a jeho důsledky pro celkové zdraví a kvalitu života. Protože se v případě orálních onemocnění jedná nejčastěji o onemocnění v mezizubních prostorách, musí prevence jako doplněk čištění zubním kartáčkem v rámci každodenní domácí péče zahrnovat i čištění mezizubních prostor. Při zajišťování optimální kontroly nad plakem je u většiny dospělé populace po celém světě preferovanou pomůckou mezizubní kartáček.

Preventivní přístup je plně v souladu s celosvětovými cíli FDI 2020 stran orálního zdraví, z nichž jedním cílem je zvýšit počet lidí všech věkových kategorií se zdravým periodonciem.14 FDI má vizi: zajistit, aby bylo orální zdraví uznáváno a přijímáno jako základní prvek celkového zdraví a stavu pohody.1 Ve světle finančních aspektů bude preventivní přístup s největší pravděpodobností přínosný také z ekonomického hlediska, protože omezí nutnost dalších stomatologických ošetření.

Seznam použité literatury je k dispozici u redakce.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement