Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vyvíjíme produkty z plastu s ohledem na přírodu a udržitelnost

April 05, 2021

Při doporučování vhodných produktů pro ústní hygienu je nutno vzít v úvahu celou řadu různých aspektů: stav ústní dutiny pacienta, jeho motorické i mentální schopnosti, preference a motivaci, stejně jako design a účinnost konkrétního prostředku. Kam do této rovnice zapadá vliv na životní prostředí?

Všichni stomatologičtí odborníci jsou si vědomi významu kontroly nad plakem ve vztahu k udržení zdraví parodontu. Úspěšná prevence, léčba i údržba jsou závislé na kontrole biofilmu. Z důvodu lepší spolupráce pacienta a dosažení pozitivních výsledků je zásadní doporučit hygienické, bezpečné, odolné a uživatelsky přívětivé produkty, které budou účinné v odstraňování plaku, aniž by poškozovaly měkké nebo tvrdé tkáně. Kromě zmíněných faktorů je ale ještě jeden kritický aspekt, který je třeba uvážit, a to udržitelnost produktu. Vysoce kvalitní produkt vydrží déle a přispívá k nižší produkci odpadu. S ohledem na životní prostředí však má rozhodující roli použitý materiál, kterým je často plast. Podívejme se na tuto problematiku podrobněji.

Vyhodnocení dopadu na životní prostředí

Výrobky z plastu a jejich dopad na životní prostředí, známý také jako uhlíková stopa, jsou v současné době na pořadu dne. Navržení výrobku s malou a dlouhodobě udržitelnou ekologickou stopou však není jen o použití recyklovaného materiálu nebo úplném ukončení používání plastů. Iniciativy snažící se zmírnit uhlíkovou stopu výrobku – například použitím papírových nebo textilních sáčků místo plastových sáčků – se zaměřují pouze na jeden aspekt, bez ohledu na další faktory, které mohou mít na životní prostředí ještě větší dopad.

Užitečným nástrojem pro vyhodnocení dopadu je posouzení životního cyklu (LCA), což je způsob, jak systematicky analyzovat vlivy různých materiálů a energie v průběhu jejich životních cyklů na životní prostředí. LCA může poskytnout přesnější obrázek o uhlíkové stopě, kterou výrobek zanechává na své cestě od kolébky po hrob.

Skleníkový efekt

LCA spolu s analýzou vlivu vyjádřeného jako potenciál globálního oteplování (GWP) vedou k navržení opatření snižujících uhlíkovou stopu. V důsledku spalování různých materiálů se uvolňují skleníkové plyny do atmosféry, kde vstřebávají energie a oteplují Zemi podobně jako termoizolační přikrývka. GWP je výpočtem tohoto efektu.

Snižování emisí skleníkových plynů může být otázkou použití omezeného množství materiálů nebo materiálů s menším negativním vlivem. V každém případě je třeba na problém pohlížet jako na celek.

Stejně jako mnoho jiných analytických metod má i LCA svá omezení. Ne každý faktor lze převést na číslo nebo napasovat na určitý model a LCA obecně nezohledňuje sociální důsledky. Navzdory tomu je LCA nejblíže efektivnímu nástroji pro srovnávání vlivů materiálů nebo procesů na životní prostředí. GWP poskytuje standardní měrnou jednotku a používá jej stále větší počet dodavatelů a výrobců.

Přechod od fosilních k udržitelným zdrojům

Plastové materiály jsou stále na špičce, pokud jde o hygienu, bezpečnost, kvalitu, tvárnost a nákladovou efektivitu. Jelikož se však fosilní zdroje stávají vzácnějšími a dražšími, přesouvá se svět plastů k alternativním zdrojům, které lze vytvářet dostatečně rychle na to, aby držely krok s poptávkou. Existuje široká škála udržitelných zdrojů, které lze přeměnit na bioplasty, například celulóza, rostlinný ricinový olej a cukrová třtina, nicméně jak ukazuje LCA, bioplast nemusí nutně vytvářet menší uhlíkovou stopu než běžný plast vyrobený z fosilních zdrojů. Například konvenční plastový obal v podobě obalu zubního kartáčku vyrobený z běžného polypropylenu má GWP 3,3 kg ekv. CO/kg. Stejný obal, bez technických změn, je možné vyrobit z udržitelné celulózové fólie, která má vyšší GWP, a to 5,5 kg ekv. CO/kg.

V mnoha průmyslových odvětvích bude přechod na obnovitelné zdroje surovin vyžadovat značné investice a inovativní techniky. Různé materiály se chovají různě a někdy je možné použít stávající stroje a formy, ale v mnoha případech bude nutný vývoj a nákup nových zařízení.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v potaz, je relativně vysoký cenový rozdíl mezi fosilními a obnovitelnými materiály. Udržitelná verze polyethylenu je téměř dvakrát dražší než běžný polyethylen, který je nejčastějším obalovým materiálem. S rostoucí poptávkou po bioplastech se však zvýší jejich dostupnost i cenová přijatelnost.

Recyklované a biologicky odbouratelné plasty

Proč nepoužívat pouze recyklovaný plast? Je použitelný v mnoha případech, například u obalových materiálů, ale jeho použití v produktech pro ústní hygienu je problematické. Přísné předpisy nařizují, že výrobce musí mít 100% kontrolu nad obsahem produktu a u recyklovaného plastu, který pochází z různých zdrojů, je riziko, že bude obsahovat nebezpečné chemické látky. Kvalitu produktu také ovlivňují odlišné normy pro zpracování plastů.

Mohly by být možností, jak zredukovat plastový odpad, biologicky odbouratelné plasty? Biologicky odbouratelné plasty jsou rozložitelné působením mikroorganismů, ale nemusí mít nutně biologický základ. Často se vyrábějí z ropy, stejně jako konvenční plasty. Tyto druhy plastů by se měly používat pouze tehdy, je-li po použití nutné jejich rozložení, jako u některých druhů potravinářských obalů nebo při použití v zemědělství či ve zdravotnictví (např. stehy a kapsle).

Nejlepším způsobem, jak pomoci zachránit planetu, je šetřit energii a zlepšovat metody recyklace a opětovného využití všech plastů. Bylo by chybou zaměřit se na, ve jménu životního prostředí, snazší nezodpovědnou likvidaci plastů.

Navrženo pro udržitelnou budoucnost

Obnovitelné plasty jsou budoucností, ale jak nyní víte, skutečné udržitelnosti lze dosáhnout i pokud jde o celý životní cyklus výrobku. Vezměme si další příklad ze světa ústní hygieny: rukojeť zubního kartáčku vyrobená z polyethylenu na rostlinné bázi.

Biopolyethylen vyrobený z cukrové třtiny, prakticky nevyčerpatelného zdroje, má téměř zanedbatelnou uhlíkovou stopu: zaprvé proto, že se cukrová třtina cíleně pěstuje a rostlina absorbuje CO, zadruhé proto, že zahrnuje proces přeměny cukrové třtiny na etanol a pak na polyethylen. A nakonec je důležité i to, jak se plast přepravuje, jak se kartáček vyrábí (například za použití zelené energie ze solárních panelů) a následně přepravuje ke koncovému uživateli. Po použití se zlikviduje v rámci komunálního odpadu, který se nakonec spálí (a v ideálním případě přemění na teplo určené k vytápění). V průběhu celého životního cyklu rukojeti zubního kartáčku je 95 % uhlíku recyklováno, což znamená, že jeho přispění ke globálnímu oteplování je minimální. Je tedy učiněn krok k udržitelné budoucnosti – bez kompromisů na kvalitě.

Vzájemná odpovědnost

Tyto závěry ohledně uhlíkové stopy bioplastů samozřejmě předpokládají bezpečnou a odpovědnou likvidaci výrobků po použití. Výrobci, kteří na sebe vzali odpovědnost k životnímu prostředí, jsou nejen odhodláni neustále pracovat na procesech zlepšujících životní prostředí a sociální odpovědnost, ale také přijímají opatření minimalizující využití energie a materiálů ve svých výrobcích a obalech. Tím to však nekončí. Stomatologičtí odborníci mají při poradenství příležitost ovlivnit volbu pacientů směrem k vysoce kvalitním produktům s dlouhou životností a tím, co se s výrobky stane poté, co splní svůj účel. Je třeba zabránit tomu, aby v oceánech končily odpady, které tam nemají co dělat – a to je odpovědností každého z nás.

Redakční poznámka: Seznam použité literatury na vyžádání u vydavatele. Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu prevention–international magazine for oral health, vol. 4, issue 2/2020. Zaujala vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu prevention CZ/SK 1/2021 stáhněte jej ve formátu PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International