Umění personalizovaného smile designu

Search Dental Tribune

Umění personalizovaného smile designu

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Modelace mock-upu na středním řezáku (fotografie: Dr. Galip Gürel a kol.)
Dr. Galip Gürel a kol.

By Dr. Galip Gürel a kol.

Ne. 21 listopadu 2021

save

Estetika se stala jedním z nejvýznamnějších výstupů stomatologického ošetření. Pacienti požadují dokonalé úsměvy, a to bez ohledu na složitost ošetření. Mnoho let jsme, jako zubní lékaři a zubní technici, používali k vytvoření optimálního smile designu určitá základní estetická pravidla, která jsou pro úspěšný výsledek a spokojenost pacienta zásadní. Konečné estetické výsledky však často nemusí v důsledku disharmonie mezi navrženým smile designem a osobností pacienta splnit jeho očekávání. Vzrůstající náročnost požadavků pacientů a úrovně potřebných informací pro úspěch estetického ošetření nás v rámci moderní stomatologie vede k neustálému přehodnocování a zdokonalování estetických pravidel a z nich vyplývajících postupů, které byly dosud považovány za zavedený standard.

 

Mock-up

Vizualizace návrhu smile designu bude mít velký vliv na to, jak pacient porozumí celkovému ošetření. Je mnohem účinnější než pouhé slovní vysvětlení. Před zahájením jakéhokoli ošetření je nutno vizualizovat požadovaný výsledek. Pak je již možno přesně popsat kroky, které jsou pro dosažení tohoto výsledku zapotřebí.

Mock-upy napomáhají podstatnému zlepšení komunikace s pacientem, protože mu ukážou potenciální konečný výsledek ošetření a umožní snadné porovnání situace před a po ošetření. Také umožňují lékaři zkontrolovat funkční aspekty. Ať už se jedná o případ abradovaného chrupu vyžadujícího úpravu vertikálního rozměru nebo optické srovnání zubů pomocí fazet, estetická rovina okluze a funkce bude vždy založena na délce – pozici incizálních hran – a pozici frontálních zubů. Je velice obtížné zprostředkovat pacientovi konečnou délku středních řezáků pouze tím, že se na jejich incizální hrany nanese kompozitní materiál. Existují různé způsoby zhotovení mock-upu. Lze jej vytvořit přímo v ústech pacienta nebo nepřímo, a to buď prostřednictvím wax-upu nebo pomocí digitálních nástrojů.

 

Personalizovaný návrh smile designu

Každý člověk je jedinečný a výjimečný a vzhled jeho úsměvu by měl odrážet jeho osobnost. Tvar, textura, barva a jejich kombinace u zubů vysílají jasnou zprávu, a pokud jde o vytváření návrhů smile designu, musí zubní lékaři zohlednit jednotu celku, což znamená propojit biologii, strukturu, funkci a estetiku ještě s pátým prvkem – osobností pacienta. Osobnost je zde zásadním prvkem, protože ostatní čtyři prvky jsou obvykle dány tak, aby ji vyvažovaly. Prostřednictvím celé řady prvků podílejících se na smile designu, jako je incizální hrana, dominance středních řezáků, osa a tvar zubu a také dílčí prvky, jako morfologické detaily každého zubu, je možno na základě stomatologické odborné literatury stanovit, které z nich by se měly řídit typologií obličeje a které by mohly vizuálně reprezentovat jedinečnou osobnost konkrétního pacienta.

 

Vizuální jazyk

Každý typ linie nebo tvaru má svůj specifický emocionální význam.1 Linie představují nejzákladnější prvky vizuálního jazyka. Horizontální linie, protože se podřizují gravitaci, vyjadřují stabilitu, pasivitu a klid, zatímco vertikální linie představují pohyb bodu proti gravitaci a vyjadřují jistotu a sílu, stejně jako šikmé linie vzbuzují dojem nestability, tendenci k pohybu a dynamiku. Zakřivené linie jsou spojovány s jemností, smyslností a ženstvím.2

Kombinace linií vytváří nejzákladnější tvary a přenáší na ně své vlastní významy. Vertikální obdélník tudíž vyjadřuje sílu díky převaze vertikálního prvku nad prvkem horizontálním, trojúhelník dynamiku, ovál jemnost a čtverec díky vyváženosti mezi svým vertikálním a horizontálním prvkem stabilitu a nehybnost. Tyto základní tvary je možno pozorovat na obrysu obličeje i na tvarech řezáků a souladu v uspořádání zubů, tedy také na obrysu řezáků.

Znalost vizuálního jazyka podílejícího se na hlavních výrazových prvcích smile designu, jako je tvar zubů, incizálních hran, poměr mezi jednotlivými zuby nebo dominance středních řezáků a 3D pozice zubů v oblouku, určuje čtyři typy smile designu (obr. 1):

 • Silný: skládá se převážně z obdélníkových tvarů zubů, silně dominantních středních řezáků a špičáků přesahujících postranní řezáky (radiální symetrie), rovných incizálních hran a rovnoměrného 3D postavení zubů v oblouku z okluzálního pohledu
 • Dynamický: trojúhelníkové nebo lichoběžníkové tvary zubů, standardně dominantní střední řezáky, šikmé incizální hrany a šikmé 3D postavení zubů v oblouku
 • Jemný neboli delikátní: oválné tvary zubů, středně dominantní střední řezáky, šikmé incizální hrany a standardní 3D postavení zubů
 • Klidný neboli stabilní: hladce zaoblené čtvercové tvary zubů, slabá dominance středních řezáků (skutečná symetrie), horizontální incizální hrana a 3D soulad nebo standardní postavení zubů v oblouku

 

Kazuistika

Pacientka měla krátké zuby a byla nespokojená s úzkými „bukálními koridory“ a nažloutlou barvou zubů (obr. 2a–c).

Estetická analýza a jednoduché použití systému Rebel

Vytvoření návrhu estetického smile designu může být pro zubní lékaře náročné. Rebel (VisagiSMile) je současná technika předběžné vizualizace, která lékaři umožňuje:

 • Efektivně navrhnout nový úsměv
 • Zlepšit komunikaci mezi členy stomatologického týmu podílejícími se na ošetření
 • Dosáhnout lepší komunikace s pacientem a docílit jeho lepší motivace
 • Vizualizovat konečný estetický výsledek ještě před zahájením ošetření

Systém Rebel pro smile design hraje významnou roli v celém procesu plánování ošetření a je vodítkem pro následné klinické ošetření. Tento přístup umožňuje sdílet plán ošetření mezi členy týmu a vytvořit 3D vizualizaci ošetření v ústech pacienta. Vzniklý digitální projekt je zevrubně posouzen a schválen ještě před zahájením ošetření.

Práce se systémem Rebel

Systém Rebel patrně nabízí ty nejjednodušší kroky pro přenos všech potřebných informací do digitální laboratoře pracující s tímto systémem. Jedná se o tři nezbytné kroky:

 1. Digitální naskenování mock-upu
 2. Pořízení sady fotografií celého obličeje
 3. Vyplnění jednoduchého dotazníku pacientem

Mock-up středních řezáků a intraorální digitální skenování

Kompozitní mock-up se zhotovuje na jednom nebo obou středních řezácích za účelem identifikace vertikální pozice incizální hrany a bukolingvální pozice labiální plošky (obr. 3). Nijak se neliší od zhotovování přímého mock-upu, nicméně největší výhodou zhotovení mock-upu pro systém Rebel je to, že se zubní lékař nemusí soustředit na dokonalý vzhled tohoto mock-upu, což znamená, že nemusí vybírat tvar zubu (čtvercový, trojúhelníkový, zaoblený atd.), sklony os zubů, povrchovou texturu atd. Tyto detaily smile designu poskytne sám systém Rebel prostřednictvím softwaru založeného na umělé inteligenci, a to na základě analýzy obličeje a osobnosti pacienta. Díky tomu může začít na mock-upech pracovat i méně zkušený zubní lékař.

Pokud zubní lékař nechce zhotovovat mock-up, může alternativně zapsat požadovanou délku, kterou bude třeba u středních řezáků vertikálně doplnit, a objem z labiální strany (např. o 0,3 mm labiálně). V takovém případě může zubní lékař pomocí parodontologické sondy snadno určit stávající délku zubů podle pozice horního rtu. Tyto údaje pak zaznamená a zahrne do souboru, který bude odeslán do systému Rebel.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Cosmetic Dentistry CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Dr. Galip Gürel
Sou
kromá praxe v Istanbulu, Turecko; hostující profesor na oddělení protetiky, College of Dentistry, New York University, New York, USA.

 

 

Redakční poznámka: Tento článek byl poprvé publikován v časopise Clinical Masters, Vol. 6, Issue 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement