Co dělat a nedělat při manipulaci s fibrinem bohatým na krevní destičky (PRF)

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ukázka vyvážení odstředivky při umístění dvou, tří, čtyř a šesti zkumavek (fotografie: Prof. Shahram Ghanaati)
Prof. Shahram Ghanaati a kol., Německo

By Prof. Shahram Ghanaati a kol., Německo

Fri. 24. September 2021

save

Autologní krevní koncentráty, a zejména fibrin bohatý na krevní destičky (PRF), se dnes stále častěji používají k podpoře hojení ran a regeneračních procesů. PRF se připravuje z periferní krve daného pacienta bez přidání antikoagulantů. Pevný nebo tekutý matrix PRF lze získat pomocí jednoduchého procesu odstřeďování v závislosti na použité sběrné zkumavce. Při tomto procesu odstřeďování se složky krve oddělí podle použité odstředivé síly. Červené krvinky se usadí na dně zkumavky. Krevní destičky a bílé krvinky se koncentrují v horní vrstvě, zbytkovém fibrinovém matrixu. Tento autologní krevní koncentrát, který obsahuje také další plazmatické proteiny, je tedy schopen po relativně dlouhou dobu (až patnáct dní) aktivně uvolňovat různé růstové faktory, jako jsou vaskulární endoteliální růstové faktory (VEGF), epidermální růstové faktory (EGF) nebo růstové faktory derivované z krevních destiček (PDGF). Tyto růstové faktory hrají klíčovou roli v podpoře hojení ran a regeneračních procesů, protože přispívají k tvorbě nových cév, epitelizaci a stimulaci dalších regeneračních buněk. Složení a bioaktivita PRF závisí primárně na použité odstředivé síle.

Několik nedávných studií prokázalo vliv odstředivé síly na složení a bioaktivitu získaného PRF. Bylo dokázáno, že použití nízké odstředivé síly při sedimentaci vede k podstatně vyššímu počtu krevních destiček a bílých krvinek v PRF, než použití střední nebo vysoké odstředivé síly, přičemž růstové faktory se uvolňují podobným způsobem. Matrixy PRF připravované při nízké odstředivé síle uvolňují podstatně vyšší koncentrace různých růstových faktorů (jako je VEGF, PDGF, EGF, TGF-b1) než je tomu v případě PRF matrixů připravovaných za použití vyšší odstředivé síly. Výsledkem bylo představení tzv. nízkorychlostní koncepce odstřeďování (LSCC = Low-Speed Centrifugation Concept), jejímž cílem je standardizace přípravy krevních koncentrátů a umožnění reprodukovatelných protokolů ošetření nebo klinických výsledků. Tento článek je dále zaměřen především na technické aspekty klinického použití a manipulaci s PRF. Zkumavky používané k přípravě PRF byly vyvinuty speciálně pro tento konkrétní účel. V závislosti na klinické indikaci existují dvě různé varianty PRF matrixů. Zkumavky pro přípravu PRF se skleněným povrchem podporují koagulaci – při odstřeďování se vytvoří PRF v podobě pevného matrixu. Zkumavky potažené plastem naopak umí proces koagulace zpomalovat. Díky tomu dochází ke zpomalení koagulace při odstřeďování. Při pokojové teplotě zůstává PFR matrix tekutý zhruba třicet minut po odstřeďování, než u něj nakonec dojde ke koagulaci.

 

Odběr krve

Pro přípravu PRF je zapotřebí vlastní žilní krev pacienta, která se po podrobném seznámení pacienta s postupem odebírá z periferních žil. Takovýto odběr krve je rutinní metodou a používá se především v rámci diagnostiky. Odběr krve by se měl provádět v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO).Aby bylo možno najít vhodné místo pro vpich, je třeba nejprve palpací najít anatomickou polohu periferních žil. Pro tento účel je ideálně vhodná vena mediana cubiti nacházející se ve fossa cubitalis (vnitřní ohyb lokte). Je nutné mít nasazené rukavice a škrtidlo umístit přibližně 5 cm nad místo vpichu do žíly, které musí být dezinfikováno antiseptickým přípravkem vhodným pro pokožku podle pokynů výrobce. Jehla typu motýlek se pak zavede do žíly v úhlu 30 ° vůči povrchu pokožky (obr. 1). Aby se zabránilo úplnému propíchnutí žíly, měl by se úhel po průniku do žíly zmenšit. Vakuový systém zkumavky pro PRF pak zajistí naplnění zkumavky žilní krví až do dosažení množství 10 ml a přívod krve se může automaticky zastavit. Po uvolnění škrtidla je možné kanylu typu motýlek vyjmout. Následně je třeba přitlačit na místo vpichu sterilním tamponem, aby se zabránilo sekundárnímu krvácení pod kůží.

 

Odstřeďování

Aby se zabránilo rané fyziologické koagulaci krve, musí se zkumavky pro PRF po odběru krve rychle odstředit ve speciální odstředivce, která stojí poblíž na stole ve stejné ošetřovně. Odstřeďováním se spustí proces separace, při němž dochází k sedimentaci buněk a/nebo biomolekul ze suspenze (tj. krve), a to na základě relativní odstředivé síly a velikosti, tvaru a hustoty různých složek suspenze. Relativní odstředivá síla (ROS) představuje odstředivou sílu jako násobek zemské gravitace a často je vyjadřována jako hodnota G. Navíc je rozhodujícím faktorem pro výslednou koncentraci sedimentovaných buněk a biomolekul v PRF. Hodnota G přesně udává sílu potřebnou pro optimální odstředění příslušné suspenze (v tomto případě krve), aby bylo dosaženo požadovaného sedimentu (v tomto případě PRF) coby koncového produktu, a umožňuje výpočet potřebné rychlosti rotátoru odstředivky pro příslušnou zkumavku a odstředivku.

U odstředivek, kde lze nastavit pouze rychlost otáčení (otáčky odstředivky za minutu, OOM), se musí ROS nebo potřebná hodnota G vypočítat pomocí pevně daného vzorce. Poměr mezi rotační rychlostí (OOM) a relativní odstředivé síly (ROS) závisí na velikosti rotátoru (r = poloměr otáčení = vzdálenost mezi osou otáčení a dnem zkumavky). Zde se pro převod používá následující vzorec:14 ROS = 1,12 × poloměr × (OOM/1000)2. Relativní odstředivá síla potřebná pro přípravu PRF pomocí protokolů LSCC je uvedena v tabulce 1 a měla by se nastavit na odstředivce podle klinické indikace (r = 110 mm). Obecně by se měla odstředivka umístit na stabilní a rovný podklad. Při umisťování zkumavek s krví do odstředivky je zásadní zajistit, aby nedocházelo k nevyváženosti. To znamená, že se musí zkumavky umístit do rotorové části tak, aby byla hmotnost zkumavek umístěných proti sobě stejná (obr. 2). Není-li počet zkumavek rovnoměrný, musí se za účelem vyrovnání hmotnosti přidat zkumavka naplněná odpovídajícím objemem (např. chlornanu sodného).

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Prof. Shahram Ghanaati, žijící ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), je specialistou na maxilofaciální chirurgii a onkologii. V roce 2013 byl jmenován ředitelem Univerzitního centra pro rakovinu ve Frankfurtské univerzitní nemocnici. Je vedoucím lékařem a náměstkem ředitele Kliniky orální a maxilofaciální plastické chirurgie ve Frankfurtské univerzitní nemocnici. Kromě toho je ředitelem výzkumné laboratoře FORM-Lab (Frankfurt Orofacial Regenerative Medicine).

Kontakt
Prof. Shahram Ghanaati
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main, Německo
Tel.: +49 69 6301-3744
E-mail: shahram.ghanaati@kgu.de

Editorial note:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *