Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Použití předmíchaných biokeramických materiálů v endodoncii

By Dr. Gilberto Debelian | Dr. Martin Trope
June 18, 2020

Mikrobi v systému kořenových kanálků jsou příčinou apikální a periradikulární periodontitidy (endodontického onemocnění). Cílem endodontického ošetření je předejít mikrobiální kontaminaci systému kořenových kanálků a/nebo odstranit tolik mikrobů, abychom zajistili radiograficky prokazatelný klinický úspěch.

Častým omylem je, že endodoncie zahrnuje pouze ošetření kořenových kanálků, reendodoncii nebo chirurgii postendodontického onemocnění. Součástí endodoncie je také zachování živé pulpy a zajištění zdravého periradikulárního periodoncia. Nepřímé a přímé krytí pulpy a procesy pulpotomie jsou tedy spolu s ošetřením kořenových kanálků integrálními oblastmi endodontického ošetření.

Ošetření kořenových kanálků je rozděleno na fázi mikrobiální redukce (instrumentace, výplach a medikace v kanálcích) následovanou fází plnění (kořene a korunky). Předmíchané biokeramické materiály jsou se svými antimikro-

biálními a těsnicími vlastnostmi jedny z mála v endodoncii dostupných materiálů, které přispívají k oběma důležitým fázím, a tak i k úspěchu endodontického ošetření.

Biokeramika

Biokeramika je soubor keramických materiálů speciálně navržených k lékařským a stomatologickým účelům. Tyto materiály byly vyvinuty mezi roky 1960 a 1970 k užití u lidí jako náhrady kloubů, kostní pláty, kostní cement, umělé vazy a šlachy, náhrady krevních cév, srdeční chlopně, zařízení pro opravu kůže (umělá tkáň), kochleární náhrady a kontaktní čočky.1 Biokeramické materiály jsou anorganické, nemetalické a biokompatibilní. Obsahují hliník, zirkon, bioaktivní sklo, kompozity, hydroxyapatit, resorbovatelné kalcium fosfáty a radioterapeutická skla.2–4 Jsou chemicky stabilní a nekorozivní a dobře interagují s organickou tkání.

Biokeramika je klasifikována jako:

  • bioinertní (neinteraguje s biologickými systémy)
  • bioaktivní (trvanlivá v tkáni, mohou nastat interakce na rozhraní s okolní tkání)
  • biodegradabilní, rozpustná a resorbovatelná (je za určitou dobu nahrazena nebo začleněna do tkáně)

V současné době se ve stomatologii i ve všeobecné medicíně používá biokeramiky velmi mnoho. Biointertní keramiky používané v protetice jsou hliníkové a zirkonové. Bioaktivní sklo a skelná keramika jsou v zubním lékařství k dispozici pod různými obchodními názvy. Navíc materiály na základě porézní keramiky, jako je kalcium fosfát, jsou používány k plnění kostních defektů. Některé kalcium silikáty (MTA – mineral trioxide aggregate, ProRoot MTA Root Repair, DENTSPLY Tulsa Dental Specialities) a bioagregáty (DiaRoot BioAggregate, DiaDent) jsou také ve stomatologii používány jako materiály k opravě kořene a apikálnímu plnění kanálku.

Biokeramika v endodoncii

Biokeramické materiály používané v endodoncii mohou být rozděleny dle složení, mechanismu tuhnutí a konzistence. Existují sealery a pasty vyvinuté pro použití s gutaperčou a tmely (pevnější pasty), vytvořené pro samostatné použití, srovnatelné s MTA. Některé z nich jsou systémy prášek – voda a vyžadují manuální míchání. Míchání a handling systémů prášek – voda je velmi citlivé na techniku a vytváří značné množství zbytkového materiálu. Předmíchaná biokeramika vyžaduje ke ztuhnutí vlhkost okolních tkání. Předmíchaný sealer, pasta a tmel mají výhodu uniformní konzistence a žádného zbytkového materiálu. Všechny tyto předmíchané biokeramiky jsou hydrofilní.

Endodontické biokeramice nevadí kontaminace vlhkostí a krví, a tedy není citlivá na techniku.5–9 Je rozměrově stálá a lehce expanduje.10 Když ztuhne, je tvrdá a umožňuje plnou kondenzaci finální dostavby. Je nerozpustná i během delšího časového úseku a zajišťuje výborné dlouhodobé těsnění. Při tuhnutí je její pH nad 12 díky hydratační reakci, která jako první tvoří hydroxid vápenatý a ten se poté rozpouští na vápník (Ca2+) a hydroxylové ionty (obr. 1a, b).11 Když je tedy materiál neztuhlý, má antibakteriální vlastnosti. Když je zcela tuhý, je biokompatibilní a dokon­ce i bioaktivní. Když se biokeramické materiály dostanou do kontaktu s tkáňovou tekutinou, uvolňují hydroxid vápenatý, který pak může reagovat s fosfáty v tkáňové tekutině a vytvářet hydroxyapatit (obr. 1c). Tato vlastnost může vysvětlit některé tkáňově induktivní vlastnosti materiálu. Z výše zmíněných důvodů jsou tyto materiály doporučovány ke krytí pulpy, pulpotomii, opravě perforací, plnění kořenového apexu, obturaci zubů s nedokončeným vývojem a otevřenými apexy a jako sealer výplní kořenových kanálků zubů s dokončeným vývojem a uzavřeným apexem.

Dostupné biokeramické materiály v endodoncii

Na současném dentálním trhu existuje několik dostupných značek a typů biokeramických materiálů. Nejoblíbenější typy používané v endodoncii jsou:

MTA – mineral trioxide aggregate

Jen málo lékařů si uvědomuje, že původní MTA je klasický biokeramický materiál, kde je přidáno několik těžkých kovů. MTA je jeden z nejšířeji prozkoumaných materiálů v oboru zubního lékařství.12, 13 Má stejné vlastnosti jako všechny biokeramiky – vysoké pH u neztuhlého materiálu, biokompatibilitu a bioaktivitu, když je ztuhlý. Poskytuje výborné těsnění po delší časové období. Má ale také určité nevýhody – vyžaduje míchání, které produkuje značné množství zbytkového odpadu, není s ním snadná manipulace a je obtížné jej odstranit. Klinicky jak šedé, tak bílé MTA zabarvuje dentin (pravděpodobně kvůli obsahu těžkých kovů v materiálu, nebo přijetí krevních pigmentů do materiálu během tuhnutí).14, 15 MTA je také obtížné aplikovat do úzkých kanálků, což dělá materiál málo vhodným pro užití jako sealeru společně s gutaperčou. Byly provedeny snahy k překonání těchto nedostatků novým složením MTA nebo pomocí aditiv, tato složení ale ovlivňovala fyzické a mechanické vlastnosti MTA.

Biodentin

Biodentin (Septodont) je považován za biokeramický materiál druhé generace. Má vlastnosti podobné MTA a tedy může být použit u všech případů zmíněných výše u MTA.1, 16

Jeho výhodou oproti MTA je, že tuhne kratší dobu (asi 10 až 12 minut) a má pevnost v tlaku podobnou dentinu. Hlavní nevýhodou je, že je dodáván v předem odměřeném množství (kapsle) a třepán po dobu 30 sekund, což produkuje nevyhnutelně zbytkový materiál, protože u většiny endodontických případů je potřeba jen velmi malé množství.

Endodontické předmíchané biokeramiky

V roce 2007 vyvinula společnost Canadian research and product development (Innovative Bio-Ceramix) předmíchaný materiál na bázi kalcium silikátu připravený k okamžitému použití – iRoot SP injektabilní sealer kořenových kanálků.1

Od roku 2008 byly tyto endodotické předmíchané biokeramické produkty dostupné v Severní Americe jako Endo­Sequence BC Sealer, EndoSequence BC RRM (injektabilní pasta k opravě kořene) a EndoSequence BC RRM rychletuhnoucí Putty (obr. 2) od společnosti Brasseler US. V poslední době byly tyto materiály prodávány společností FKG Dentaire také jako TotalFill BC Sealer, TotalFill BC RRM pasta a TotalFill BC RRM Putty / rychle tuhnoucí Putty (obr. 3).16 Všechny tři formy biokeramiky si jsou podobné v chemickém složení (kalcium silikáty, zirkon, oxid tantalu, monobáze kalcium fosfátu a plnivo) a mají výborné mechanické a biologické vlastnosti a také dobré manipulační vlastnosti. Jsou hydrofilní, nerozpustné, radioopakní a neobsahují hliník. Mají vysoké pH a vyžadují vlhkost k tuhnutí a ztvrdnutí. Pracovní čas BC Sealeru a BC RRM je více než 30 minut a čas tuhnutí je za normálních podmínek 4 hodiny, ale závisí na dostupné vlhkosti. Nedávno představený TotalFill BC RRM rychletuhnoucí Putty má všechny vlastnosti originální Putty, ale rychleji tuhne (asi 20 minut). RRM Putty a pasty jsou doporučovány k opravě perforací, apikální chirurgii, apikálnímu uzávěru a vitální terapii pulpy. Předmíchaný BC Sealer je jediný medicínsky čistý biokeramický produkt dostupný jako sealer pro endodontické plnění. Má stejné základní chemické složení jako ostatní předmíchané biokeramické produkty, ale je méně viskózní, což dělá jeho konzistenci ideální k použití jako sealeru kořenových kanálků.

Je indikován s gutaperčovým čepem, jehož povrch je impregnován nanočásticovou vrstvou biokeramiky. Gutaperča je primárně používána jako aplikační nástroj (plugger, obr. 4) a umožňuje hydraulický pohyb sealeru do nerovností kořenového kanálku a přídavných kanálků (obr. 5).

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Roots CZ/SK 1/2020

stáhněte jej ve formátu PDF

 

Dr. Gilberto Debelian získal svůj titul DMD na Universitě Sao Paulo v Brazílii v roce 1987. Dokončil svou specializaci v endodoncii na University of Pennsylvania School of Dental Medicine (Philadelphia, USA) v roce 1991, kde také získal postgraduální (doktorandskou) cenu v endodoncii Luise I. Grossmana. Dokončil své PhD. studia na University of Oslo (Norsko) v roce 1997, za což získal 2 vědecké studie – od European Society od Endodontology a Norwegian Dental Association. Je také konzultujícím profesorem v postgraduálním programu endodoncie na University of Pennsylvania. Dr. Debelian si udržuje privátní praxi limitovanou na endodoncii a vlastní centrum pokročilé endodontické mikroskopie (ENDO INN) v Norsku. Je autorem šesti kapitol v knize o endodoncii, jedné knihy o endodoncii a více než 80 vědeckých a klinických článků.

Dr. Martin Trope získal svůj titul BDS v Johannesburgu v Jižní Africe v roce 1976. V roce 1980 se přestěhoval do Filadelfie (USA), aby se specializoval na endodoncii na University of Pennsylvania. Po dokončení studia zde zůstal jako člen fakulty do roku 1989, kdy se stal ředitelem endodontologie na Temple University, School of Dentistry, Philladephia. V roce 1993 přijal profesuru J. B. Freedlanda na oddělení endodoncie na University od North Carolina v Chapel Hill School of Dentistry, USA. Nyní je klinickým profesorem na oddělení endodoncie na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Působí také v privátní praxi ve Philadelphii. Působil jako předseda American Board od Endoodntics. Jeho práce byly publikovány v mnoha časopisech a knihách. V roce 2002 získal cenu Louis I. Grossmana za kumulativní publikační práci významného výzkumu od American Association of Endodontists.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International