Cesta k ekologické stomatologii

Search Dental Tribune

Cesta k ekologické stomatologii

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Pro budoucí generace i pro tu současnou je provozování ekologicky udržitelné stomatologie jednou ze zásadních a naléhavých změn, které se stávají ve světle klimatické krize nezbytností. (obrázek: Monique Mehler, DTI)
Monique Mehler, DTI

By Monique Mehler, DTI

Út. 2 listopadu 2021

save

LIPSKO, Německo: Ekologická udržitelnost ve stomatologii je více než jen trend. Je to realita, které musí čelit podniky všech velikostí a hledat způsoby, jak se přizpůsobit, chceme-li zachovat tuto planetu obyvatelnou i pro další generace. Na první pohled se to může zdát jako nemožný úkol, protože je toho tolik, nad čím je třeba se zamyslet. Co by se mělo udělat? Kde je třeba začít? Kolik času a peněz to bude stát? Je toho hodně, co je třeba udělat. Je ale také mnoho pozitivních změn vedoucích k zelenější budoucnosti, které lze zavést prakticky okamžitě, a které jsou nenákladné a někdy i zcela zadarmo. Kromě úvodní diskuze na toto téma nabízí článek několik snadno proveditelných praktických tipů a nápadů pro vlastníky ordinací, kteří již úspěšně provozují ekologicky šetrnou stomatologii.

Než se budeme zamýšlet nad tím, jak by mohli stomatologičtí odborníci začít jednat, udělejme si krátkou odbočku do historie ekologicky šetrné stomatologie a zamysleme se nad tím, co to vlastně znamená, a podívejme se na některá fakta a čísla. Obecně řečeno je hlavním cílem ekologicky šetrné stomatologie (nazývané také stomatologie přívětivá k životnímu prostředí nebo ekologicky udržitelná stomatologie) co nejméně poškozovat životní prostředí při zajišťování kontroly nad infekcemi a poskytování kvalitní péče. Světová dentální federace (FDI) považuje ekologickou udržitelnost za základní princip stomatologie, která „musí být provozována eticky, s vysokou úrovní kvality a bezpečnosti, ve snaze o zajištění optimálního zdraví dutiny ústní“. A dále to rozvádí: „Ekologická udržitelnost sjednocuje širší závazky odborníků poskytujících péči o orální zdraví ve smyslu sociální a environmentální odpovědnosti. Je nutné respektovat právo budoucích generací na svět s dostatkem přírodních zdrojů“. Jakým způsobem by se to však mělo v zubních ordinacích realizovat, není regulováno – alespoň zatím ne.

Ekologické hnutí vzniklo v 60. a 70. letech 20. století v západním světě a je dodnes fungujícím způsobem života. To, co bylo dříve považováno za životní styl hnutí hippies, je dnes mainstreamovou záležitostí, protože se neustále rozšiřuje povědomí o životním prostředí, především díky hnutím jako je Fridays for Future, které založila v roce 2018 švédská studentka Greta Thunberg. Statistiky poskytované YouGov (mezinárodní výzkumnou datovou a analytickou skupinou) ukázaly, že jen za posledních deset let se povědomí o životním prostředí mezi mladými Brity více než zdvojnásobilo. Podle těchto údajů 45 % osmnácti až čtyřiadvacetiletých respondentů uvádí, že jsou otázky životního prostředí jedním z nejpalčivějších problémů národa. Nedávný průzkum provedený společností Statista (německý poskytovatel údajů o trhu a spotřebitelích) navíc potvrdil, že ochrana životního prostředí a klimatické změny jsou politicky hlavními prioritami i pro mladé lidi žijící v USA. Tento trend je podobný na celém světě a promítá se do přijímání opatření i v mezinárodní politice. Právní předpisy týkající se klimatických změn, jako například Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, nutí jednotlivé země zabývat se emisemi skleníkových plynů a způsoby jejich snižování.

Jakou roli hraje stomatologie?

Za změny klimatu samozřejmě nemůže jen jedno průmyslové odvětví. Kolektivní využívání planety a jejích zdrojů celou naší společností, zejména pak v posledních 50 letech, vedlo k tomu, že teď musíme všichni spolupracovat, abychom škody zastavili nebo zvrátili. Jak doporučuje FDI, stomatologičtí odborníci by měli přijmout etickou odpovědnost za přispění jejich profese ke klimatickým změnám a v souladu s ní jednat.

Podíváme-li se na čísla týkající se uhlíkové stopy z dentálního průmyslu, vyniká jedna věc: největší podíl tvoří cestování pacientů a personálu do a z ordinací. Pokud jde o stomatologii, tvoří ve Velké Británii cestování více než 60 % uhlíkové stopy, na druhém místě je spotřeba energie, která se podílí na emisích skleníkových plynů z 14–21 % a na třetím místě je s 19 % zásobování. Studie provedená ve Skotsku zjistila, že cestování pacientů a personálu do a ze zubních ordinací se podílí na emisích oxidu uhličitého ze 45,1 %.

Jedním ze spoluautorů této studie je Dr. Brett Duane. Je odborníkem na dentální zdraví, intenzivně se věnuje ekologické udržitelnosti zdravotní péče a přispívá na toto téma velkým množstvím článků. Spolu se svými kolegy vydal sérii článků pro časopis British Dental Journal o environmentální udržitelnosti v zubní ordinaci. Jeden z článků se zvlášť zabýval cestováním a doporučoval následující: zkrátit dobu návštěv objednáváním členů rodiny současně nebo zkombinováním několika zákroků; snížit četnost návštěv na základě posouzení rizikovosti pacienta; využívat telemedicínu a telekonference pro pacienty; a také podporovat dojíždění personálu do práce na kolech nebo jedním společným vozem. Snížení míry cestování personálu a pacientů je však jen jednou oblastí, nad kterou je potřeba se zamyslet a patří k ní další faktory přispívající ke znečištění životního prostředí.

Co mohou udělat stomatologičtí odborníci?

Čtyřmi základními pilíři, kterými se řídí odpovědnost zubní ordinace vůči životnímu prostředí, jsou snížení produkce odpadů, využívání opakovaně použitelných produktů, recyklace a změna myšlení.

Snížení produkce odpadů:

 • Přestaňte používat papír a přejděte na digitální dokumentaci (např. záznamy o pacientech a RTG snímky).
 • Zlepšete hospodaření s vodou a elektřinou (např. nakupujte zelenou energii nebo vyrábějte vlastní energii).

Využívání opakovaně použitelných produktů:

 • Investujte do opakovaně použitelných produktů (nerezové tácky atd.).

Recyklace:

 • Recyklujte materiály (papír a hliník).
 • Investujte do pomůcek sterilizovatelných v autoklávu (např. kovové koncovky savek vzduch/voda).
 • Věnujte pozornost třídění odpadu.

Změna myšlení:

 • Přejděte na biologicky rozložitelné jednorázové produkty (odpadkové pytle a omyvatelné bryndáky).
 • Poučte pacienty o alternativních možnostech (např. bambusové zubní kartáčky a biologicky rozložitelné zubní nitě a párátka).
 • Podporujte cestování pacientů a personálu veřejnou dopravou nebo se přihlaste do programu dojíždění do práce na kole.
 • V nějaké formě využívejte telestomatologii.

K restrukturalizaci musí dojít v celé naší společnosti: snížit množství odpadů všude tam, kde je to možné, co nejvíce věcí používat opakovaně, nakupovat věci, které jsou recyklovatelné a obecně přehodnotit spotřebitelské chování (obrázek: Monique Mehler, DTI).

Pro majitele zubních ordinací, kteří se na cestu směrem k udržitelnosti teprve vydávají, je seznam pokynů poměrně rozsáhlý. Více podrobných nápadů a inspirace lze najít v příručce vydané britskou neziskovou organizací Centre for Sustainable Healthcare. Kromě toho vytvořila komise FDI pro stomatologické ordinace, která se v současné době věnuje hlavně problematice udržitelnosti ve stomatologii, infografické materiály pro stomatologické týmy, které pomohou ukázat reálné a dosažitelné cíle proveditelné v zubních ordinacích.

Tyto příklady mají ukázat, že existuje mnoho způsobů, jak vzít věci do vlastních rukou. Důležitým začátkem jsou změny v malém měřítku, které jsou také jedinou cestou k dlouhodobé změně směrem k zelenější budoucnosti. Tato opatření jsou ale samozřejmě jen jednou částí větší skládačky, kterou je třeba vyřešit.

Asociace a průmysl respektují ekologickou udržitelnost ve stomatologii

Zatím neexistují žádné oficiální úřední orgány, které by kontrolovaly nebo certifikovaly ordinace stran toho, jak splňují ekologické standardy. Mluvčí Australské dentální asociace, prof. Neil Hewson, se ohledně udržitelnosti doporučil obrátit na zdroje místně příslušné asociace (jako je programové prohlášení a pokyny Australské dentální asociace pro nakládání s dentálním amalgámem) a hledat způsoby seberegulace.

Dr. James Zenk, předseda komise FDI pro stomatologické ordinace, v rozhovoru s Dental Tribune International (DTI), řekl: „V Minesotě (kde provozuje svoji praxi) jsme naváděni federálními, státními a místními úředními orgány v tom, jak máme být udržitelnější a energeticky efektivnější, abychom pomohli snižovat naši uhlíkovou stopu. (…) Příkladem je dobrovolný program instalace separátorů amalgámu v našich ordinacích, který má za cíl snížit množství rtuti vypouštěné do odpadních vod.“ Zenk dále vysvětlil, že je příznivcem těchto dobrovolných programů, protože podle jeho zkušeností „zubní lékaři mnohem lépe reagují na dobrovolné programy, než na přísná regulační nařízení“.

Znamená to, že klíčovým faktorem pozitivních změn je dobrovolná vzájemná spolupráce a podpora zubních lékařů a různých asociací. Co ale dentální průmysl v širším slova smyslu? To, co je k dispozici na trhu a jaké druhy udržitelných zdrojů jsou používány při výrobě, určují výrobci a další společnosti. Redakce DTI hovořila s Matthewem Evershedem, výkonným ředitelem britské společnosti Trigiene Dental, která uvedla v březnu 2020 na trh novou řadu ekologicky šetrných produktů. Ty zahrnují biologicky rozložitelné nitrilové rukavice, papírové kelímky s voděodolným vnitřním potahem z přírodního škrobu a řadu papírových hygienických produktů vyrobených z recyklovaných kartonů Tetra Pack. Evershed vysvětlil, že „společnost Trigiene Dental si je velmi dobře vědoma toho, kolik se v zubních ordinacích denně spotřebuje jednorázových plastů a neudržitelného spotřebního materiálu.“ To společnost inspirovalo k zamyšlení se nad možnostmi, které by mohly tento problém zmírnit, protože „všichni mámě odpovědnost za zavádění opatření snižujících množství odpadu, kdekoli je to možné“.

Podle Eversheda je o opakovaně použitelné a udržitelné produkty velký zájem a mají pozitivní odezvu. Změně však brání dva hlavní důvody. Prvním je příliš vysoká cena. „Budou-li mít lidé možnost přejít k ekologicky šetrnějším produktům, aniž by jim to způsobilo průvan v peněžence, budou o tom vážně uvažovat,“ řekl. Druhým důvodem je obava z narušení protokolů týkajících se dekontaminace a sterilizace.

Tento důvod je oprávněný a poněkud problematický, protože udržitelnost není jen o výměně plastu za bambus či jiné materiály, ale je především o celkově menším využívání spotřebního zboží. Dr. Sanjay Haryana ze společnosti TePe Nordic, která přijala výzvu dosáhnout do roku 2022 uhlíkové neutrality svých výrobků a obalů, je zodpovědný za interní a externí vzdělávací program a za kontrolu kvality v severské pobočce a přednáší na témata spojená s ústní hygienou, psychologií prodeje a ekologickou udržitelností. Nevěří, že je v současné době možné nějak zásadní omezení plastů, ani že to je řešení.

Haryana naopak říká, že jde o dva zásadní faktory: posun od lineární k cirkulární spotřebě (recyklace) a používání surovin rostlinného původu k výrobě plastů. Vysvětluje: „Recyklace je nyní náročná, protože většina zdravotnického odpadu je považována za nebezpečný, ale chemická recyklace se rychle posouvá vpřed. Chemická recyklace je proces, při němž lze uvést plast do původního, čistého stavu a jeho původními vlastnostmi. Při tomto procesu je samozřejmě nutné používat zelenou energii.“ Výsledkem kombinace těchto opatření je podle tohoto odborníka „obrovské snížení uhlíkové stopy“ a současně možnost „používat při zdravotnické a stomatologické práci ty nejlepší materiály“.

Boj proti globálnímu oteplování by měl být společnou snahou politiků, široké veřejnosti a ekonomických subjektů (obrázek: Monique Mehler, DTI).

Majitelé zubních ordinací úspěšní v ekologické stomatologii

článku z léta 2020 přinesla redakce DTI rozhovor s Dr. Robertem Panjkovem, zakladatelem špičkové zubní ordinace v australském Melbourne. Jeho ordinace Beaconsfield Dental „používá při stomatologických ošetřeních biologicky rozložitelné kofferdamy a plasty, stejně jako ekologicky šetrné chemické prostředky, a to při odsávání, čištění a mytí. Produkty pro ústní hygienu používané v ordinaci jsou udržitelné a personál pravidelně absolvuje školení o minimalizaci odpadů. Účastní se také tzv. ploggingu, aktivity kombinující běh a sběr odpadků, při kterém čistí nedaleký park a okolní ulice,“ informovala redaktorka Iveta Ramonaite.

Udržitelnost je také prioritou v ordinaci provozované Dr. Stefanem Dietschem a Reinerem Wicharyem v německém Kolíně nad Rýnem. Ve svém blogu popsali, jak zavádějí ve své ordinaci ekologicky šetrnou stomatologii: plastové kelímky nahradili kelímky z kukuřičné mouky, místo plastových používají papírové lepicí pásky a elektřina přiváděná do ordinace se již několik let vyrábí v místních vodních a větrných elektrárnách. To, že se něco vždy dělalo určitým způsobem, ještě neznamená, že je to tak správně, napsal Wichary.

Dr. Ali Farahani ze Stratfordu v kanadském Ontariu praktikuje ve své ordinaci ekologicky šetrnou stomatologii již od roku 2007. On a jeho tým uvádějí, že důvodem k tomu, proč si zvolili jít udržitelnou cestou, jejímž cílem je dlouhodobě chránit vodní zdroje a omezit skládky, je absence toxických pachů v ovzduší a holistický přístup. Farahaniho přispění přesahuje rámec jeho každodenní práce. Již mnoho let je členem Asociace ekologické stomatologie a akreditovaným členem Mezinárodní akademie ústní medicíny a toxikologie – organizace sdružující stomatologické a zdravotnické odborníky a vědce, kteří se zabývají biokompatibilitou dentálních produktů.

Širší pohled

Tyto tři zubní ordinace jsou jen několik z mnoha příkladů ordinací po celém světě, které povzbuzují, inspirují a uplatňují ve stomatologii ekologický přístup. Ekologicky udržitelná stomatologie nemusí nutně znamenat investice do drahého vybavení nebo transformaci ordinace na soběstačnou budovu, která neprodukuje žádné odpady, vyrábí si vlastní elektřinu a dennodenně čistí odpadní vody. Jde spíše o vědomé přijímání rozhodnutí, která uspokojují současné potřeby, aniž by ohrožovala možnost uspokojovat své potřeby budoucím generacím. Provozování úspěšného podnikání je obtížné samo o sobě a udělat občas nějaká lepší rozhodnutí by nemělo odvádět pozornost od hlavních činností, ani by nemělo být skličující nebo demotivující. Lze začít malými zlepšeními, protože i ta mohou mít časem pozitivní dopad na životní prostředí, a postupně se propracovávat ke komplexnějším změnám.

Faktem je, že bychom neměli plýtvat časem čekáním na to, až zavedou vlády jednotlivých zemí zákonné požadavky na udržitelnost, které budou zubní ordinace muset splňovat, aby mohly nadále vykonávat svoji činnost. Klimatické změny jsou pro svět, ve kterém žijeme, reálnou hrozbou. V zájmu naší budoucnosti je zásadní, aby se zubní lékaři, asociace a dentální průmysl v širším slova smyslu těmito problémy zabývali a spojili své síly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement