Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Zóny na CBCT čelisti

April 24, 2019

Kvalita kosti vztahující se k umístění implantátu

Plně digitální Pro Arch protokol

April 23, 2019

Pro Arch od společnosti Straumann je koncept, který zahrnuje různá léčebná řešení pro zcela bezzubého pacienta. Cílem je poskytnout předvídatelnou, reprodukovatelnou a co nejjednodušší léčbu, která obnoví orální zdraví pacientů a následně dramaticky zlepší kvalitu jejich života. Možnost okamžité rehabilitace ve stejný den pomocí provizorní náhrady nabízí maximální kvalitu léčby a spokojenost pro dentální tým i pro pacienta. Cílem ošetření s okamžitě zatíženou fixní náhradou nesenou implantáty je zlepšit pacientovu kvalitu života tím, že poskytuje funkci a estetiku ještě před dosažením plné oseointegrace implantátů.

advertisement
Řízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty

April 23, 2019

Abstrakt: Cílem studie bylo vyhodnotit tříletý výsledek u nezanořených dentálních implantátů s bukálními periimplantátovými defekty ošetřenými technikou řízené kostní regenerace jednofázovým postupem.

Dynamická navigace pro přesnou implantaci v případech kritické anatomie

April 16, 2019

Při použití CBCT snímku coby mapy, řídí dynamická navigace chirurgy stejně jako GPS navigace řidiče. Lékař si virtuálně naplánuje, kam by měl zavést implantáty. Během chirurgického zákroku navigační systém dynamicky posouvá vrtákem a čelistí pacienta, čímž zajišťuje navádění a vizuální zpětnou vazbu potvrzující, že jsou implantáty zavedeny podle plánu.

Periapikální léze implantátů a retrográdní periimplantitis – dva stavy nepříliš zdokumentované

April 16, 2019

Dentální implantáty jsou již v zubním lékařství zavedeny jako standardní protetické ošetření. Každý rok je zaváděno více a více implantátů a zubní lékaři se setkávají s novými nálezy, často patologickými, které jsou v literatuře jen málo popsány a prozkoumány. Čím více implantátů je zavedeno, tím rozmanitější jsou nové klinické a radiologické nálezy, pro které neexistují zatím žádné léčebné postupy. Stále se rozšiřují souvislosti periimplantitis a narůstají selhání implantátů a jiné patologie s mnohými neznámými faktory.

advertisement
„Prevence 0“: nejúčinnější prevence periimplantitidy?

April 16, 2019

Strategický přístup k prevenci ve všech zdravotnických oborech je třeba vnímat v celosvětovém měřítku a v souvislostech. V posledních letech narůstá význam prevence nenakažlivých chronických onemocnění, jež z hlediska celkové nemocnosti představují značný problém pro všechny země světa. 1 Cílem je zlepšit kvalitu života a snížit veřejné výdaje směřující do zdravotnictví.

Terapie periimplantitidy při použití resorbovatelného, náhradního kostního materiálu

April 16, 2019

Periimplantitida je jednou z výzev medicíny 21. století. Implantologové a parodontologové na celém světě neustále hledají spolehlivá a realizovatelná léčebná řešení. V této případové studii autoři prezentovali jejich preferovaný protokol léčby periimplantitidy pomocí biomimetického náhradního kostního materiálu a resorbovatelné kolagenní membrány.

Estetika je budoucnost ortodoncie

March 14, 2019

Estetika je budoucnost ortodoncie! Jako odborníci, kteří jsou experty na nápravu odchylek pozice zubů, se musíme naučit a pochopit, jak se naše role ve stomatologii změnila. Veřejnost a kolegové od nás nyní očekávají více, než jen rovné zuby a korekci skusu. Léčíme úsměvy, ale umíme vytvořit skutečně perfektní úsměv? Nebo jen rovnáme zuby? Věřím, že je povinností všech, kteří si své profese váží, zlepšovat své schopnosti a zvyšovat úroveň péče, abychom pacientům poskytli to, na čem jim skutečně nejvíc záleží – perfektní estetiku úsměvu!

advertisement
Malokluze I. třídy léčená pomocí F22 Aligners

March 11, 2019

Je-li to vhodné, k léčbě pacientů, kteří chtějí vylepšit svůj úsměv rychle a bez použití fixních aparátů, je možné využít průhledné alignery. Pro pacienty představují průhledné alignery možnost podstoupit léčbu neviditelnými snímacími aparáty, které jsou mnohem pohodlnější než fixní varianta. Tato terapie obecně sestává z nošení série průhledných dlah, které pacient mění každé dva týdny.

Terapie „Sagittal First“ v kostce – Carriere Motion 3D aparát: Revoluce v léčbě II. a III. třídy

March 8, 2019

V rozhovoru s Johnem Lannonem, který klade otázky, diskutují ortodontisté Dr. Luis Carriere a Dr. John Graham o „Sagittal first“ filozofii a vědeckém výzkumu, který stojí za Carriere Motion 3D aparátem společnosti Henry Schein Orthodontics, který usnadňuje ortodontickou terapii a zkracuje čas léčby.

Hybridní terapie alignery

March 8, 2019

Orthocaps HAT (Hybrid Aligner Therapy, čili hybridní terapie alignery) je léčebná metoda, která rozšiřuje indikace použití fóliových aparátů. Tato technika umožňuje estetickou léčbu téměř všech anomálií, aniž by bylo zapotřebí použití komplexních labiálních nebo lingválních aparátů. Pomáhá také snížit počet terapeutických fází a trvání léčby jako celku. Komplikované pohyby zubů je díky ní možné provádět rychle a efektivně.

Dosáhneme hluboké remineralizace

March 8, 2019

Autorka článku vysvětluje, že podle výsledků nového výzkumu je BioMin F schopný remineralizovat jak povrch zubu, tak podpovrchovou sklovinu.

advertisement
Řešení bimaxilární protruze extrakcemi a lingválním aparátem

March 8, 2019

Lingvální aparáty zajišťují estetickou a komfortní ortodontickou léčbu náročných pacientů. Po zdolání počátečních komplikací, ve smyslu odlišného pracovního postupu a záludné biomechaniky, můžeme tyto aparáty indikovat pro všechny ortodontické anomálie. Dnes bychom vám chtěli představit kazuistiku pacientky s „long face“ sydromem a nutností extrakcí.

Holistické spojení mezi orálním a celkovým zdravím

March 6, 2019

Abychom si popovídali o budoucnosti celostního zdravotnického vzdělávání a prevence, setkali jsme se s Dr. Marziou Massignaniovou, manažerkou pro globální vědecké projekty společnosti Sunstar, v novém sídle společnosti v Étoy ve Švýcarsku – jen co by kamenem dohodil od překrásného Ženevského jezera.

Nechirurgická léčba anomálií III. třídy s agenezí laterálních řezáků

March 5, 2019

Anomálie III. třídy lze rozdělit do čtyř skupin na základě skeletálních vztahů a vztahů zubních oblouků, a to na vady s mandibulární progenií, maxilární retrognathií, kombinací dvou předchozích nebo s normálním vztahem čelistí. 1–3 Prevalence anomálií III. třídy se odhaduje od 1 do 10 %, záleží však na rase, pohlaví a věku. Etiologie může být skeletální nebo dentoalveolární. 4 Incidence ageneze laterálního řezáku ve stálé dentici se odhaduje od 1,6 do 9,6 % 5, 6 a byla prokázána vzájemná souvislost mezi velikostí horní čelisti a agenezemi horních zubů. 6

Neextrakční léčba závažného stěsnání pomocí cyklických sil a kortikotomií

March 5, 2019

Zkrácení ortodontické léčby je jedním z nejběžnějších požadavků našich pacientů. Přestože jsou pro nás přání pacientů velmi důležitá, naším primárním úkolem je zajištění bezpečného pohybu zubů a stability výsledků terapie. Pozitiva zrychlení pohybu zubů a zkrácení doby léčby na minimum zahrnují: snížení rizika vzniku zubního kazu vyplývající z obtíží při udržování adekvátní ústní hygieny, snížení nároků na spolupráci pacienta, možnost dosáhnout komplexního ortodontického pohybu pomocí jednoduché biomechaniky. Z biologického hlediska dochází ke snížení zátěže na zubní kořeny v zóně tlaku a na okolní tkáně.

Medicína proti stárnutí a léčba ortodontickými aparáty: mezioborový přístup

March 3, 2019

Medicína zaměřená proti stárnutí se zabývá prevencí, zpomalením a vedlejšími účinky stárnutí, pomáhá tedy lidem žít delší a zdravější život. Poslední dobou nicméně výsledky evidence-based studií způsobily, že se z anti-aging medicíny stal mnohamilionový průmysl. V několika posledních desetiletích vyrostl trh s produkty a službami proti stárnutí dle BBC Research (vydavatelství zaměřující se na výzkum technologického trhu se sídlem ve Wellesley, USA) v globální průmyslový podnik o hodnotě 261,9 miliard amerických dolarů oproti původním 162 miliardám amerických dolarů pět let předtím. 1

Ortodontický pacient – z pekla do nebe

October 2, 2018

Pokud jste jako já, srdce Vám tak trochu poklesne, když vidíte, že je objednán pacient – teenager v aktivní fázi ortodontické léčby. Kdo to bude? Bude mít ústa plná zbytků jídla zaseknutých mezi ortodontickými zámky a vydatně krvácející dásně? Bude mít okolí zámků čisté, nebo to bude vypadat, jako když pacient právě dojedl balíček krekrů a poté se ukáže, že si nevyčistil zuby od poslední návštěvy?

Kombinace CAD/CAM – assisted treatment pro nový krásný úsměv

October 1, 2018

CEREC se stal součástí každodenního života v naší praxi, kde pracuji společně se třemi dalšími praktickými zubními lékaři. Neléčíme pouze pacienty z blízkého okolí, ale také některé, co žijí i 600 km daleko, vlastně takoví pacienti zaujímají asi 25 % naší současné klientské základny. Z tohoto důvodu je pro ně důležitou přidanou hodnotou, že nabízíme ošetření v jedné návštěvě – to se pak samozřejmě odráží v míře zájmu o naši praxi. Jako pro praktika je pro mě důležité nedělat kompromisy při léčbě a především mít po celou dobu plnou kontrolu nad terapeutickým procesem. Může to znít triviálně, ale má to zásadní dopad na léčbu, včetně použití dentálních technologií, na můj time management – během výroby CAD/CAM mohu léčit jiného pacienta, a také na finanční efektivitu mé ordinace. Nesmíme opomenout také vysokou spokojenost pacientů. Naši pacienti nemohou být více ohromeni CERECem, zvláště, když si uvědomí všechny možné indikace, kdy je možné jej použít v implantologii a ortodoncii.

advertisement
Aplikace MTA s použitím Produit Dentaires (PD) MAP System

October 1, 2018

Před více než 20 lety popsali jako první Torabinejad a spol. (1993) nový kořenový výplňový materiál nazvaný Mineral trioxide aggregate (MTA). MTA vykazoval in vitro lepší těsnicí vlastnosti než amalgám nebo cement Super EBA při použití v apikální části. Později některé in vivo a in vitro studie demonstrovaly více možností využití MTA. Překrytí pulpy, apexifikace, perforace kořene a apikální plnění jsou běžně popisovány jako klinické postupy, kdy je třeba řešit komunikaci mezi kořenovým systémem a vnějším povrchem zubu. První aplikace MTA byly řešeny pomocí plastových nebo kovových špachtlí (Torabinejad a Chivian, 1999). Bohužel tímto způsobem nebyla zajištěna správná aplikace.

Odstranění fragmentů zlomených nástrojů pomocí Terauchi File Retrieval Kit

September 24, 2018

Jednou jsem se zeptal mého dobrého přítele, Yoshiho Terauchiho, kolik kanálků opracuje s jedním nástrojem, než ho vyřadí a začne pracovat s nástrojem novým. Odpověděl: „Používám rotační instrumenty do jejich zlomení, odstraním ulomený fragment a pokračuji s novým nástrojem.“

Řešení endodontických selhání

September 24, 2018

Cílem endodontického ošetření je předcházet zánětu a dosáhnout prodlouženého účinku léčebného výkonu. Abychom toho dosáhli, je velmi důležité dodržovat správné techniky během plánování ošetření, projektování přístupové kavity a také během preparační fáze. Neméně důležitý je také irigační protokol, který může výrazně ovlivnit výsledek. Také obturační technika zvolená k zaplnění trojdimenziálního systému kanálků je zásadní k dosažení vysoké úrovně úspěchu. V poslední době se navíc rozšířily naše možnosti obturačních technik. Během vytváření přístupové kavity tíhnou zubní lékaři k chybám, které mohou vést k problémům v dalším kroku, kterým je hledání kanálků. Když preparujeme vchod do pulpální dutiny, je zásadní dosáhnout možnosti dobré viditelnosti spodiny pulpální dutiny a nalezení všech vstupů do kanálků. Podle literatury neexistuje v porovnání zásadní rozdíl mezi přístupem NEC („ninja“ endodontic cavity) a CEC (conservative endodontic cavity) co se týče biomechaniky, může to ale ovlivnit přehlednost a možné dosažení všech kanálků a také může způsobit transportace ve střední části kanálkových ohybů.

advertisement
Dentální operační mikroskop v endodoncii

September 24, 2018

Praktikování endodoncie vyžaduje přesnost a velkou pozornost k detailům a jeho úspěšnost tedy závisí na vzdělání, dovednostech a zkušenostech lékaře. Většina endodontických procedur se provádí v tmavých a omezených prostorech a o výsledku ošetření mohou rozhodnout zlomky milimetrů. V posledních desetiletích byly na poli endodoncie získány bohaté klinické vědomosti a zkušenosti a došlo v ní k zásadním technologickým pokrokům. Kvůli složitým podmínkám v rámci endodontického ošetření se lékaři vždy snažili zlepšit viditelnost v pracovním poli.

Endodontické ošetření horního středního řezáku s atypickou anatomií

September 24, 2018

Anatomická variace horních středních řezáků se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky se vyskytuje velmi vzácně. Diagnostika a ošetření této anatomické variace je výzvou pro praktického zubního lékaře i specialistu v endodoncii. V článku je prezentována kazuistika endodontického ošetření horního středního řezáku se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International