Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Zkušenosti s hypersenzitivitou dentinu při používání zubní pasty s přidaným biosklem

By Dr. Stefano Daniele | Dr. Andrea Alesandri, I
September 09, 2020

V naší klinické praxi byla hypersenzitivita dentinu (HD) vždy výzvou. Nejlepším přístupem pro nás doposud bylo navrhnout domácí řešení, které představovaly zubní pasty či ústní vody proti přecitlivělosti zubů, avšak pacienti často nezaznamenali výraznou úlevu. V loňském roce jsme se setkali s Richardem Whatleyem, generálním ředitelem společnosti BioMin Technologies, který nám poskytl vzorky zubní pasty BioMin F k úlevě od HD a vysvětlil nám technologii na pozadí účinnosti této nové zubní pasty na bázi bioaktivního skla. Částice bioskla obsažené v zubní pastě BioMin F přilnou k tvrdým zubním tkáním a pak se pomalu rozpouštějí ve slinách, čímž dochází k uvolňování iontů vápníku, fosfátu a fluoridu, které se vysrážejí na nukleačních místech jako krystaly fluorapatitu a uzavírají otevřené dentinové tubuly.

Podle Brännströmovy hydrodynamické teorie způsobuje pohyb tekutiny uvnitř dentinových kanálků v reakci na vyvolávající podněty, jako jsou studené, horké a sladké potraviny a nápoje, stimulaci výběžků odontoblastů a nervových vláken, čímž vzniká krátká a akutní bolest, podobně jako při elektrickém šoku. Tyto příznaky jsou u postižených pacientů označovány jako HD.

Speciální polymer v zubní pastě BioMin F je schopen chemicky navázat vápník z bioskla k hydroxyapatitu ve sklovině. Tato adheze je podobná adhezi skloionomerního cementu k povrchu zubu. Sliny tyto bioskelné částice pomalu rozpouštějí. To umožňuje uvolňování iontů z částic bioskla po dobu osmi až dvanácti hodin po čištění. Díky tomu vznikají nové krystaly fluoroapatitu, které se tvoří na nukleačních místech, a to i na peritubulárním dentinu a vnitřním povrchu dentinových tubulů. Tvorba těchto krystalů fluoroapatitu uzavírá obnažené dentinové kanálky a poskytuje úlevu od bolestivé HD.

Je důležité poznamenat, že koncentrace fluoridů v zubní pastě BioMin F je mnohem nižší než u jiných zubních past na HD nebo prevenci kazu, které často obsahují několik tisíc částic fluoridů na milion (od 1000 po téměř 5000 ppm v některých zemích). BioMin F má koncentraci fluoridů pouze 530 ppm a tato koncentrace je dostatečná pro podporu tvorby krystalů fluoroapatitu na povrchu zubů.

Zubní pasty s rozpustným fluoridem (obvykle obsahující fluorid sodný nebo monofluorofosfát sodný) vyžadují jeho vysokou koncentraci, protože většina dostupného fluoridu je odplavena spolu s tokem slin. Nicméně při vysokých koncentracích na zubních tkáních vytváří amorfní krystalický fluorid vápenatý, a nikoliv fluoroapatitový minerál. Například, co se týče zahájení remineralizace u počínajících kariézních lézí I. a II. třídy podle mezinárodního systému detekce a hodnocení kazu,1 vědecká práce zabývající se výzkumem kazu publikovaná v roce 2013 Hillem a kol. ukazuje, že pouze koncentrace fluoridů ve slinách menší než 45 ppm je účinná v podpoře remineralizace, je-li zkombinována s vápníkem a fosfátem, aby docházelo k tvorbě krystalů fluoroapatitu.2 Právě v krystalické fázi totiž dochází v prostředí dutiny ústní k výměně iontů (rovnováha mezi remineralizací a demineralizací).

Krystalická fáze fluoroapatitu, kterou biosklo umožňuje, je také odolnější vůči kyselinám.3 Dentální produkty s nejvyššími koncentracemi fluoridů, jako jsou zubní pasty a laky, mohou být schopny vytvořit na sklovině amorfní krystalickou fázi, ale jak už bylo uvedeno, není to remineralizace, ale fluorid vápenatý. Fluorid vápenatý není odolný vůči kyselinám jako krystaly fluoroapatitu, ale odolnost vůči kyselinám je velmi důležitou vlastností pro překonání problémů s HD. Ve skutečnosti je amorfní a vůči kyselinám neodolná vrstva při kontaktu s erozivními nápoji nebo potravinami náchylná k rozpouštění, čímž se vlivem opětovného obnažení dentinových kanálků znovu objevuje bolestivá HD.

Klinická studie s BioMin F na hypersenzitivitu dentinu

Studii jsme zahájili v listopadu 2018 a zahrnuli jsme do ní pouze pacienty s výraznou HD středního až závažného stupně. V červenci 2019 jsme shromáždili poslední záznamy z této studie. V rámci studie dostal každý pacient vzorek BioMin F a byl instruován, aby zubní pastu používal dvakrát denně po dobu dvou týdnů před každou kontrolou.

Při kontrole dostali účastníci hodnoticí dotazník s několika obecnými otázkami, které se týkaly jejich zkušeností s příchutí zubní pasty, její strukturou a pěnivostí, a také s několika specifickými otázkami, například ohledně předchozího používání jiných zubních past na HD. Konkrétně dotaz směřoval k hodnocení míry úlevy od HD při používání BioMin F na škále od 0 do 10. Průměrné skóre 9 nebo 10 jsme považovali za úspěšné vyřešení HD díky používání zubní pasty BioMin F po dobu pouhých dvou týdnů.

Na klinických fotografiích (obr. 1, 2) jsou pacienti, kteří uváděli rozptýlenou HD v krčkových oblastech zubů – ta byla léčena BioMin F po dobu dvou týdnů, což podstatně zmírnilo nebo odstranilo bolestivou HD.

Obrázek 3 ukazuje % pacientů zahrnutých do klinické studie, kteří uváděli bolest po konzumaci studených, horkých nebo kyselých potravin a po čištění zubů studenou vodou. Většina pacientů zahrnutých do studie měla rozptýlenou (58,62 %) nebo příležitostnou (37,93 %) HD, a pouze 3,44 % neuvádělo žádnou HD.

Z 29 pacientů zahrnutých do klinické studie uvedlo 48,27 %, že již používali zubní pastu určenou k řešení HD (obr. 4).

Za zmínku stojí i to, kolik pacientů používajících zubní pastu BioMin F dvakrát denně po dobu dvou týdnů zaznamenalo zmírnění bolestivé HD, jak ukazuje obrázek 5. Většina pacientů zjistila, že u nich došlo ke zmírnění bolestivé HD. Konkrétně 27,58 % pacientů léčených BioMin F po dobu dvou týdnů uvedlo odstranění hypersenzitivity, přičemž 52,72 % uvedlo, že došlo k podstatnému zmírnění bolestivé HD. Pouze 20,68 % uvedlo, že po používání BioMin F po dobu dvou týdnů nezaznamenali žádnou zřejmou změnu. Žádný z pacientů nezaznamenal zhoršení bolestivé HD.

Jednou z posledních otázek položených pacientům bylo, zda měli pocit, že byl přínos používání BioMin F větší než u dříve používaných zubních past k řešení HD, a jak je vidět na obrázku 6, velký počet pacientů (73,07 %) uvedl pozitivní odpověď.

Nyní bychom rádi podrobně popsali jeden konkrétní klinický případ ze studie, který prokazuje odolnost krystalů fluoroapatitu vytvářených biosklem v BioMin F vůči kyselinám: 44letá pacientka se silnou HD zahájila v rámci studie podle našich pokynů (dvakrát denně) léčbu pomocí BioMin F a po pouhých několika dnech již zaznamenala úlevu od HD a byla velice spokojená.

Během následujících dnů měla pacientka opakované záchvaty zvracení s refluxem žaludečních kyselin s velmi nízkým pH (pH kolem 1), které jsou schopny odstranit veškerý minerální povlak nebo jakoukoliv strukturu zakrývající ústí dentinových kanálků, což by pravděpodobně způsobily opětovný výskyt bolestivé HD. Pacientka se přirozeně obávala, že se tak stane a kontrolovala bolestivost vyplachováním studenou vodou po čištění zubů a sdělila nám, že účinek používání BioMin F zůstal nezměněn (obr. 7).

To naznačuje, stejně jako důkazy z mikroskopických studií provedených na Queen Mary University of London (Velká Británie), že biosklo obsažené v zubní pastě nevytváří na ústích dentinových kanálků amorfní minerální vrstvu, ale vytváří proces skutečné mineralizace, při němž se tvoří krystaly fluoroapatitu, které se zdají být odolné vůči kyselinám (obr. 8–10).

Redakční poznámka: Seznam použité literatury na vyžádání u vydavatele. Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu prevention Vol. 4, Issue 1/2020.

Dr. Stefano Daniele je akademickým profesorem záchovné stomatologie na katedře biomedicínských, chirurgických a stomatologických věd na Lékařské a stomatologické fakultě univerzity v Miláně, Nemocnice San Paolo v Miláně (Itálie). Profesuru pro výuku záchovné stomatologie a dentálních materiálů získal na univerzitě Amedeo Avogadro v Novara (Itálie) a má soukromou klinickou praxi v Miláně.

Dr. Andrea Alesandri je postgraduální studentkou na Evropské univerzitě ve Valencii (Španělsko) a pracuje v soukromé praxi v Novara (Itálie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International