Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

SSP/SWEEPS endodoncie se SkyPulse Er:YAG laserem

By Dr. Tomaž Ivanušič
June 11, 2020

Cílem endodontické terapie je eliminace patogenních látek v systému kořenových kanálků. Standardní mechanická instrumentace však ponechává část komplexního systému kořenových kanálků nevypracovanou. Navíc při samotném mechanickém vypracování se vytváří smear layer a akumulace nečistot, které je třeba také odstranit. Z tohoto důvodu je nutná irigační fáze terapie, aby se eliminovaly potenciální patogeny a odstranily se nečistoty, které vznikly při fázi mechanického vypracování během ošetření. Byly představeny různé metody a technologie s cílem zlepšit účinnost výplachového protokolu kořenového kanálku standardní stříkačkou. Jedna z nejnovějších technik zahrnuje laserem aktivované irigace (LAI) SSP/SWEEPS® za použití speciálního typu Er:YAG (erbiem dopovaného krystalu yttrito-hlinitého granátu) s extrémně krátkými laserovými pulzy, které generují fotoindukované fotoakustické proudění irigantu skrze komplexní trojrozměrný systém kořenových kanálků (obr. 1).

Fotonem indukovaný fotoakustický proud je dosahován vysokou absorpcí SSP (superkrátký pulz; 50 μs) Er:YAG laserového pulzu v irigantu, který iniciuje rychlou tvorbu bublin páry na špičce vláknové koncovky, zatímco je ponořena do irigantu. Díky velmi vysokému absorpčnímu koeficientu vlnové délky Er:YAG laseru (λ = 2 940 nm) v irigantech je veškeré laserové pulzní světlo absorbováno v přibližně 1 μm silné vrstvě tekutiny. Tekutina se tedy lokálně a okamžitě zahřívá nad bod varu a na špičce koncovky se začínají tvořit bublinky páry. Po explozivním varu bublinky páry začnou expandovat. Když dosáhnou svého maximálního objemu, jsou téměř prázdné a začínají kolabovat kvůli tlaku okolní kapaliny. Tento jev vyvolává turbulentní pohyb tekutin v celém objemu kořenového kanálku, což významně zvyšuje účinnost chemomechanického debridementu. Působení tepelné difúze během tvorby bublin je u superkrátkých pulzů minimální.

Unikátní řešení pro moderní endodoncii

Cílem SSP/SWEEPS® je výrazně zlepšit několik irigačních mechanismů: 3D proudění irigantu v celém systému kořenových kanálků; zvýšená penetrace irigantu hlouběji do dentinových tubulů; odstranění zbytků nečistot a smear layer z kořenového kanálku; účinnější chemická aktivace NaOCl; přímé (nechemické) odstranění biofilmu; a přímá (nechemická) dezinfekce. Klinická účinnost a bezpečnost výplachu aktivovaného laserem SSP byla rozsáhle zkoumána. Výzkum však ukazuje, že dalších zlepšení lze dosáhnout přizpůsobením emisních charakteristik laseru Er:YAG specifickým požadavkům výše uvedeného irigačního mechanismu.

To vedlo k vývoji endodoncie SSP/SWEEPS®, kde je vysoce efektivní jednopulzní SSP irigace doplněna další duální pulzní technikou SWEEPS® (rázová vlna se zvýšeným emisním fotoakustickým prouděním). Metoda SWEEPS® je založena na zjištění, že na rozdíl od velkých rezervoárů kapaliny nejsou rázové vlny, tj. vlny šířící se rychleji než zvuk, pozorovány v prostorově omezených rezervoárech, jako jsou kořenové kanálky. Je tomu tak proto, že v úzkých kanálcích je dynamika kavitace výrazně zpomalena třením na stěnách kanálku a omezeným prostorem pro rychlé přemístění kapaliny během expanze a kontrakce bubliny. Metoda SWEEPS® spočívá v dodávání následného laserového pulzu do kapaliny v optimálním čase, když je počáteční bublina v konečné fázi svého kolapsu. Růst druhé bubliny vyvíjí tlak na kolabující počáteční bublinu, urychluje její kolaps a kolaps sekundárních bublin, což vede k emisi primárních i sekundárních rázových vln.

Materiály a metody

Er:YAG laser (λ = 2 940 nm) použitý v níže uvedené studii byl SkyPulse (Fotona), vybavený násadcem H14 s vyměnitelnými vláknovými koncovkami (obr. 2). Během všech experimentů byl u násadce vypnutý sprej vzduch/voda. Ve studii byly použity následující vláknové koncovky:

  1. Cylindrické vláknové koncovky s plochým zakončením s průměrem 400 μm (Flat Sweeps400), 500 μm (Flat Varian500) a 600 μm (Flat Varian600)*
  2. Cylindrické koncovky radiálně zakončené (zúžené) s průměrem 400 μm (Radial Sweeps400) a 600 μm (Radial Sweeps600). Všimněte si, že špička Radial Sweeps600 je geometricky ekvivalentní standardní vláknové koncovce „PIPS“ s průměrem 600 μm**
  3. Kónické koncovky s plochým zakončením s průměrem 400 μm (Conical Sapphire 400) a 600 μm (Conical Sapphire 600)

Laserový systém SkyPulse byl provozován v režimu emise jednotlivých pulzů SSP a v režimu duálních pulzů SWEEPS®. Protože správné načasování pulzního páru závisí na době oscilace vytvořené kavitační bubliny, která zase závisí na geometrii přístupové kavity, režim SkyPulse SWEEPS® automaticky přizpůsobuje časový odstup mezi jednotlivými bublinami, aby bylo zajištěno účinné vyplachování bez ohledu na rozměry preparovaného kanálku a přístupové kavity. Zrychlený kolaps první bubliny v pulzním páru SWEEPS® vede ke zvýšené emisi rázových vln a zlepšené irigaci, zatímco úlohou druhé bubliny je hlavně zesílit účinek první bubliny.

Měření tlaku v kořenovém kanálku

Měření byla prováděna na simulovaném modelu zubu se vstupním průměrem kónicky tvarované přístupové kavity 3 mm, ponořené 4 mm hluboko pod hladinu vody ve velké nádrži naplněné vodou. To poskytovalo stabilní tlak tekutiny v kořenovém kanálku v nepřítomnosti LAI a umožňovalo konstantní doplňování irigantu. Hrot laserové vláknové koncovky byl umístěn 2,5 mm hluboko do přístupové kavity. Průměrné generované tlaky (Pave) pro různé irigační protokoly byly vypočteny na základě stanovení změn tlaku v apikální, střední a koronální části simulovaného zubního modelu. Laser SkyPulse Er:YAG byl nastaven tak, aby emitoval záření v emisním režimu jednotlivých pulzů SSP – pro porovnání, měření s jiným laserovým zařízením Er:YAG, LightWalker (Fotona) byly také provedeny za stejných podmínek a za použití stejného násadce (H14) a vláknových koncovek. Oba lasery byly používány s energií jednotlivých pulzů 20 mJ a frekvencí 15 Hz.

Měření rychlosti čištění kořenového kanálku

Účinnost čištění byla měřena na modelu kořenového kanálku. Experimentální uspořádání se skládalo z transparentního modelu kořenového kanálku, ponořeného do skleněné nádoby naplněné destilovanou vodou. Model kořenového kanálku byl naplněn suspenzní pastou, jako simulace detritu. Ve validační fázi experimentu byla použita pasta na bázi hydroxidu vápenatého.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Roots CZ/SK 1/2020

stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Dr. Tomaž Ivanušič absolvoval Lublaňskou lékařskou fakultu (Slovinsko) v roce 2017. Poté absolvoval jednoletou stáž, kde získal zkušenosti v různých stomatologických specializacích. Ivanušič, který se zaměřuje především na endodoncii, záchovnou stomatologii a laserovou stomatologii, v současné době pracuje jako zubní lékař na soukromé klinice ve Slovinsku. Kromě toho pracuje jako výzkumný pracovník, přednášející a školitel a podílí se na vývoji laserových systémů včetně Fotona SkyPulse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International