Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Řízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty

By Dr. Amparo Aloy Prósper a kol.
April 23, 2019

Abstrakt: Cílem studie bylo vyhodnotit tříletý výsledek u nezanořených dentálních implantátů s bukálními periimplantátovými defekty ošetřenými technikou řízené kostní regenerace jednofázovým postupem.

Metoda a materiály
Bylo provedeno retrospektivní posouzení schématu po sobě následujících pacientů léčených dentálními implantáty a kostní regenerací v době zavedení implantátů, které nebyly zanořeny, a bylo provedeno minimálně 3 roky po zavedení implantátu. Pacienti byli léčeni v období od ledna 2005 do prosince 2009 na Oddělení orální chirurgie na Univerzitě ve Valencii ve Španělsku. Byly hodnoceny následující proměnné: komplikace procesu hojení, úspěch implantátu (založený na definici Busera a kol.) a periimplantátová ztráta marginální kosti. Statistická analýza byla provedena s použitím testu chí-kvadrátového testu, Spearmanova testu a Mann-Whitneyho testu s použitím alfa nastaveného na 0,05.

Výsledky
Celkem bylo zařazeno 50 pacientů (26 žen, 24 mužů) s průměrným věkem 54,8 ± 13,6 let (rozmezí 25–79) a 75 implantátů. Bylo ošetřeno 71 dehiscencí (průměrná výška: 1,97 ± 1,06 mm) a 4 fenestrace (průměrná výška: 2,75 ± 0,95 mm). Bylo zaznamenáno pět odhalení membrány (10 %). Po 3 letech od zatížení byla úspěšnost implantátů 94 % a průměrná ztráta marginální kosti byla 0,50 ± 0,27 mm.

Souhrn
Navzdory omezením této studie je postup nezanořovat implantáty v souvislosti s regenerací kostní tkáně k léčbě periimplantátových kostních defektů proveditelnou možností s několika málo léčebnými komplikacemi a dobrou prognózou.

Klíčová slova
Řízená kostní regenerace; periimplantátové defekty; dentální implantáty; ztráta marginální kosti; míra úspěchu; nezanořený.

Úvod
Aplikace řízené kostní regenerace (GBR) poskytuje lékařům schopnost umístit implantáty i do oblastí s nedostatečným množstvím kosti. Jednofázový přístup s použitím augmentačního materiálu s membránou nebo bez membrány v době implantace má výhodu zkrácení celkové doby léčby. GBR využívající jednofázový postup kolem zanořených implantátů byla široce zdokumentována u lidí a zvířat. Několik experimentálních studií u zvířat na nezanořených imediátně zavedených implantátech umístěných do extrakčních lůžek s GBR ukázalo, že regenerace kosti kolem těchto implantátů byla možná, a klinické studie na člověku potvrdily tyto výsledky dobrými dlouhodobými výsledky.

Defekty u čerstvých extrakčních lůžek jsou charakterizovány udržováním neporušených okolních kostních stěn, které nabízejí příznivé podmínky pro regenerační procesy. Nicméně, když jsou dentální implantáty umístěny v úzkých alveolárních hřebenech, nedostatek jedné nebo více stěn vede k otevřeným defektům, které jsou pro regenerační proces méně příznivé, protože krevní sraženina je méně chráněná, částice augmentačního materiálu jsou více náchylné k posunutí a membrána umístěná k překrytí defektu může zkolabovat. Přes jednofázový postup, který má výhodu ve zkrácení celkové doby léčby, ukazují různá systematická hodnocení klinických výsledků procedur GBR k úpravě periimplantátových dehiscencí a fenestrací, že ve většině zahrnutých studií byly dentální implantáty ponechány zanořené. Existuje jen málo studií o GBR kolem nezanořených implantátů pro léčbu periimplantátových kostních defektů v úzkých alveolárních hřebenech. Cílem této studie bylo vyhodnotit 3letý výsledek jednofázových nezanořených dentálních implantátů s bukálními periimplantátovými defekty ošetřenými GBR technikou a resorbovatelnými membránami.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International