Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Periapikální léze implantátů a retrográdní periimplantitis – dva stavy nepříliš zdokumentované

By Dr. Nikolaos Papagiannoulis, Německo
April 16, 2019

Dentální implantáty jsou již v zubním lékařství zavedeny jako standardní protetické ošetření. Každý rok je zaváděno více a více implantátů a zubní lékaři se setkávají s novými nálezy, často patologickými, které jsou v literatuře jen málo popsány a prozkoumány. Čím více implantátů je zavedeno, tím rozmanitější jsou nové klinické a radiologické nálezy, pro které neexistují zatím žádné léčebné postupy. Stále se rozšiřují souvislosti periimplantitis a narůstají selhání implantátů a jiné patologie s mnohými neznámými faktory.

Definice pojmů

Obecně termín „periapikální léze u implantátu“ (PIL – periapical implant lesion) popisuje radiografický nález kolem apexu implantátu, bez vztahu k dalším periimplantátovým tkáním nebo sousedním zubům. Klinické vyšetření potíží pacienta nemusí vždy indikovat patologický nález, a pokud ano, tak se definice tohoto pojmu překrývá s „retrográdní periimplantitis“ (RPI – retrograde peri-implantitis). RPI má podobnou definici, ale je doprovázeno stížnostmi pacienta a často i klinickými nálezy (obr. 1–3).

Diagnóza

RPI manifestuje skrze radiografické a také rozmanité klinické nálezy. V případě RPI je zde přítomna retrográdní infiltrace patologických mikroorganismů, které osídlí apex implantátu. Tato infiltrace často pochází od sousedního zubu, není to ovšem jediná příčina RPI. Další příčiny mají vztah k operačnímu protokolu, protetice a plánování implantace. Ve většině případů vede k diagnóze kombinace více než jednoho faktoru. Laterální defekty, mobilita implantátu a pooperační zánět vztahující se ke zbytku fixtury implantátu nebo zánět periimplantátových tkání jsou z této definice vyloučeny.

Jak PIL, tak RPI se často objeví jako náhodný radiografický nález až léta po zavedení implantátu a protetické rehabilitaci. Pokud jsou doprovázeny klinickými nálezy jako je pozitivní poklep, stížnosti na skus nebo syndrom bolesti, rozlišujeme dvě doby: a) po šesti týdnech od zavedení a b) čtyři až osm týdnů po zatížení. Stížnosti na bolest za delší dobu od zatížení jsou ve většině případů indikací křížové kontaminace od sousedních zubů.

Příčiny RPI mohou být určeny jednoduše. Příčiny PIL jsou různé, jsou kombinací více než jedné příčiny a často nemůže být určena primární příčina. V případech PIL hledáme příčiny pomocí vylučovacího principu. Diferenciální diagnostika je v obou případech složitá a často zde chybí důkazy. Protože neexistuje žádný diagnostický protokol, spoléháme se na empirická pozorování.

Důvody periapikální léze implantátu a retrográdní periimplantitis

Můžeme rozlišit ustanovené a potenciální příčiny těchto lézí.

Prokázané příčiny jsou následující:

 1. Kontaminace povrchu implantátu
 2. Přehřátí kosti během operace
 3. Apikální perforace bukální lamely
 4. Existující apikální perforace bukální lamely
 5. Apikální fraktura kosti (po externím sinus liftu, blokové augmentaci, dvoudobé řízené kostní regeneraci)
 6. Endodontická patologie sousedního zubu (vzdálenost od sousedního zubu je méně než 1 mm)
 7. Imediátní zavedení implantátu po ztrátě zubů z důvodu endodontické patologie
 8. Nedostatečná krevní perfuze v místě implantace

Potenciální příčiny mohou být následující:

 1. Nedostatečná kvalita kosti
 2. Protetické přetížení
 3. Endodontická patologie sousedních zubů (vzdálenost 2–4 mm)
 4. Pozdní zavedení implantátu s patologií způsobenou perforací od extrakce zubu
 5. Endodonticky ošetřené sousední zuby vykazující nově vytvořenou patologii (vzdálenost od implantátu více než 2 mm)
 6. Reziduální nebo granulační tkáň na bezzubém místě
 7. Pseudoléze (způsobena vrtáním do větší hloubky, než je skutečná délka implantátu)

Klasifikace periapikálních lézí u implantátu / retrográdní periimplantitis podle aktivity léze

Aktivní retrográdní periimplantitis / periapikální léze u implantátu

Radiografické nálezy korelují se symptomy pacienta a klinickými nálezy. Pacient má syndrom bolesti, je přítomna zánětlivá reakce tkáně (jako například otok), apikální tlakový bod, pozitivní poklep atd. Často není translucentní oblast kolem apexu kulatá a vypadá, jako by se rozšiřovala apikálně do kosti.

Inaktivní retrográdní periimplantitis / periapikální léze implantátu

Radiografické nálezy nekorelují s klinickými nálezy a pacient nemá žádné symptomy. Radiograficky je pozorována translucentní oblast u apexu implantátu, která může dokonce překračovat polovinu délky implantátu.

RPI nebo PIL by nemělo být špatně interpretováno u případů s nedostatečnou oseointegrací nebo u mobility implantátu během fáze hojení nebo po zatížení.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International