Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Elevace čelistní dutiny pomocí krátkého implantátu

March 1, 2018

Dorzální úsek bezzubé maxily se sníženou výškou alveolárního výběžku obvykle představuje v rámci ošetření implantátem náročnou situaci. Výsledkem úbytku kosti je redukce jak ve výšce, tak v šířce alveolárního výběžku, která je navíc umocněná pneumatizací čelistní dutiny. Byly navrženy dvě hlavní možnosti zvednutí Schneiderovy membrány k vytvoření místa pro zavedení implantátů: laterální přístup, který zvyšuje cenu ošetření, pooperační citlivost a také prodlužuje chirurgický zákrok; a elevace báze čelistní dutiny pomocí osteotomu s krestálním přístupem (OSFE), která byla poprvé uvedena v roce 1986 (Tatum). V roce 1994 Summers uvedl techniku vnitřního sinus liftu (ISL) pomocí použití osteotomů, u které se přidává kost do apikální oblasti implantátu, aby vylepšila jeho primární stabilitu. Tato technika se ukazuje být méně invazivní, méně časově náročná a pooperační období je pro pacienta méně diskomfortní. ISL je indikována, když reziduální výška alveolární kosti (RBH) je mezi 5 až 7 mm. Někteří autoři provádí ISL také v extrémních podmínkách, kde výška kosti je 4 mm a méně.

Postupy vertikální kostní augmentace

March 1, 2018

Úspěch implantologického ošetření ve velké míře závisí na objemu kosti a na podpoře měkkých tkání. Komplexní augmentační postupy kladou i v dnešní době vysoké nároky na lékaře a stále je třeba provést mnoho výzkumu v této oblasti. Následující článek se zabývá základy implantologie, které se vztahují ke kostní augmentaci a prezentuje přehled komplexních augmentačních technik. (Článek byl původně publikován na pokračování ve dvou samostatných částech – poznámka redakce)

advertisement
Technologie výzkumu kvality povrchů materiálů s živými buňkami in vitro

March 1, 2018

Kvalita materiálů dostatečně akceptovatelná buňkami a tkáněmi je prvním krokem při testování nově vyvinutých materiálů.

Tongue Star 2 (TS2) – systém pro rychlou léčbu otevřeného skusu

February 19, 2018

Cílem článku je představit nový systém využívající zmenšený aparát Tongue Star 2 (TS2) k léčbě závažných skeletálních otevřených skusů. V první části se autor věnuje klinickému využití TS2. Druhá část je věnována problematice protlačování jazyka, etiologii otevřeného skusu a jeho léčbě

Lingvální zámky 3M™ Incognito™ System a kombinovaná ortodontickochirurgická terapie

February 19, 2018

V současné době roste ze strany pacientů poptávka po estetické variantě ortodontické léčby. Proto se lingvální ortodoncie pomocí zámků 3M™ Incognito™ System stává žádanou alternativou a je den za dnem důležitější pro naši praxi. Obzvláště když pacient ví, že terapie bude časově náročná. Z toho důvodu mnoho našich chirurgických pacientů vyžaduje terapii lingválními zámky.

advertisement
Řešení otevřeného skusu u dospělého pomocí Insignia™ systému a Straight-Wire™ finishingu

February 18, 2018

V lednu 2017 vydalo Ormco Insignia Workbook, publikaci, která sdružuje osvědčené postupy a kazuistiky zkušených uživatelů značky Insignia z celého světa. Je zde také popsán vývoj Insignia v průběhu let a vysvětlen vědecký základ tohoto průkopnického systému. Zde prezentovaná kazuistika Dr. Davida Gonzáleze Zamory ze Španělska je součástí této publikace. Chcete­li si stáhnout digitální kopii nové publikace Insignia, navštivte ormco.com/cisummer2017.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2018

February 18, 2018

Rozhovor s MUDr. Janou Surovkovou, prezidentkou kongresu SOS 2018

Střednědobá úspěšnost a stabilita marginální kosti implantátů Oktagon®

February 7, 2018

Cílem retrospektivní kohortové studie bylo zhodnotit střednědobou úspěšnost (3–5 let) a úbytek marginální kosti tissue level (TL) implantátů Oktagon® (DRS International GmbH, Langenfeld, Germany). Jedná se o titanové screw type implantáty s hrubým povrchem (sand blasted and acid etched) a s leštěným 1,8 mm vysokým krčkem. Spojení mezi fixturou a abutmentem je realizováno vnitřním konusem s protirotačním osmihranem.

advertisement
Nová řešení v programech Zirkonzahn: Perfektní v digitálním zpracování

February 7, 2018

Právě skončil ročník 2017 dentálního veletrhu IDS a všichni jsme se vrátili do svých zubních ordinací a laboratoří obohaceni o nové postřehy a užitečné nápady ke zlepšení naší každodenní práce. Celosvětová společnost Zirkonzahn z Jižního Tyrolska, vedená společně Enricem Stegerem, MDT, a jeho synem Julianem Stegerem, MDT, se tohoto veletrhu zúčastnila s mnoha chytrými řešeními pro dentální sektor. Na stánku společnosti Zirkonzahn se mohli návštěvníci dozvědět o firemních řešeních pro chytrý digitální pracovní postup. Základní princip digitálního pracovního postupu Zirkonzahn je založen na „synchronizaci“ a „přenosu“ digitálního a fyzického pracovního základu: analogové a virtuální pracovní kroky mohou být zkombinovány do pracovního postupu v zubní laboratoři, dovolující uživateli těžit z výhod obou pracovních postupů. Pracovní proces může být tím pádem individuálně naplánován, což opět dovoluje uživateli dosáhnout nejlepších výsledků u každého pacienta. Na veletrhu IDS mohli zubní lékaři a technici též přímo z první ruky objevit výhody nabízené nedávno vylepšeným Zirkonzahn.Software, perfektně integrovaným do firemního digitálního pracovního postupu, se speciálním zaměřením na nový program Zirkonzahn.Implant-Planner.

Přehled klinické ortodoncie: Mechanika léčby, část I.

January 11, 2018

Mechanika léčby byla vždy ve středu zájmů všech ortodontistů. Od vzniku naší specializace jsme pro pacienty hledali nejlepší, nejrychlejší, nejkonzistentnější a nejsnadnější cestu k dosažení ortodontické korekce. Tento neutuchající zájem umožnil, aby se nově vznikající technologie začlenily, byť v některých případech pozvolna, do každodenní praxe a postupně se staly rutinní záležitostí. Díky tomu nové materiály, vylepšený design aparátů a inovativní nápady opakovaně mění způsob, jakým pracujeme. Je důležité, aby moderní ortodontista sledoval momentální trendy a mohl z nich co nejvíce těžit. Dnes, po uplynutí první dekády 21. století, zaznamenaly fixní aparáty zajímavé propojení již existujících technologií – jedná se o kombinaci techniky Straight Wire (SWA), samoligovacích zámků (SLB) a teplem aktivovatelných tvarově stabilních oblouků. Podle mého názoru je toto spojení symbolem obecných zlepšení, které, pokud jsou správně používány, usnadňují ortodontickou terapii.

Moje absolutní proměna

January 11, 2018

Londýnský specialista na linguální ortodoncii popisuje své zkušenosti s digitálními technologiemi.

Jak zjednodušit léčebný protokol použitím drátu čtyřhranného průřezu v první fázi léčby

January 11, 2018

Pohyb zubu je možný díky komplexnímu biologickému systému, který je aktivován dodáním lehké a trvalé síly v rozmezí od 6 do 250 gramů. Křehká rovnováha zprostředkovaná parodontálními vazy mezi osteoklasty, které rozrušují kost v zóně tlaku a osteoblasty, které vytvářejí novou kost v opačné zóně tahu, určuje pohyb zubu a chrání celistvost alveolu. „Motorem“ dodávajícím potřebnou sílu k pohybu zubu je ortodontický oblouk. Jeho vlastnosti – materiál, velikost a tvar – jsou zásadní pro účinnost samotné terapie a výrazně ovlivňují biologické a biomechanické účinky a síly, které jsou aplikovány během jednotlivých fází léčby.

advertisement
Význam 3D zobrazovacích systémů v současné ortodoncii

January 11, 2018

Diagnostika v ortodoncii klade tradičně velký důraz na kefalometrii a analýzu modelů zubů. Záměrem rozvoje nových technologií však není vyřadit tradiční diagnostické metody. Ve skutečnosti nám moderní technologie poskytují více informací, které umožňují pohled na pacienta z širší perspektivy, a vedou k důkladnější diagnóze.

Rychlý vějířový expandér: od prototypu „Pavouka“ k mini verzi

January 11, 2018

Transverzální anomálie představují v ortodoncii klinické případy, které musí ortodontisté často řešit. Ty se mohou klinicky manifestovat zkříženým skusem mono- či bilaterálním, nebo mohou způsobovat sagitální problémy jako například retruzi dolní fronty jako následek II. třídy. Z literárních pramenů se dozvídáme, že korekce těchto transverzálních vad je vhodné dosáhnout již během časné léčby.

BiTurbo2 (BT2) systém pro rychlou úpravu hlubokého skusu

January 11, 2018

Cílem tohoto článku je představit nový zmenšený aparát BiTurbo2 (BT2), který je součástí čtyřčlenného systému používaného k léčbě závažných skeletálně podmíněných hlubokých skusů.

Vibráciami akcelerovaná ortodontická liečba

January 11, 2018

Aj vďaka dopytu pacientov sa v poslednej dekáde presadili rôzne podoby „neviditeľných strojčekov“, čím sa dosiahla redukcia viditeľnosti ortodontickej liečby a začínajú dominovať otázky zvyšovania efektivity a prediktability liečby. Z pohľadu pacienta sa v tomto prípade jedná o dĺžku trvania liečby. V súčastnosti prichádzajú na trh rôzne podporné procedúry v podobe takzvaných akcelerátorov. Ich princípy fungovania obvykle spočívajú na kombinácii viacerých mechanizmov od proklamovaného efektu na celulárnej úrovni až po mikromechanický efekt s pozitívnym dopadom na frikciu u fixných aparátov či kontakt vyrovnávača so zubom a attachmentmi u CAT (Clear Aligner Therapy). Ich hlavným propagovaným prínosom vo vzťahu k pacientovi je obvykle redukcia času potrebného pre dosiahnutie žiadanej korekcie. Práve čas potrebný pre dosiahnutie plánovanej korekcie bol pre pacientov vždy významný aspekt. Z pohľadu väčšiny čeľustných ortopédov, ktorí dnes vibračné akcelerátory, najmä Acceledent, pri liečbe indikujú, nie je však časový aspekt hlavnou motiváciou. Významne presnejší „tracking“, najmä pri CAT, prináša vyššiu efektivitu celkovej liečby v podobe kratšieho obdobia finishingu, redukovaný počet spresňovacích fáz liečby – refinements a potláčanie bolestivosti pri výmene vyrovnávačov aj lepšiu motiváciu a spoluprácu pacienta. Kratšie trvanie liečby nielen zvýši kapacity existujúcich čeľustných ortopédov, ale môže priniesť aj lepšiu dostupnosť liečby pre viac pacientov a tiež zvýšiť motiváciu pre pacientov, ktorí práve pre časový aspekt svoju liečbu odkladali.

Kreativní doplňky ke zvýšení prediktability léčby fóliovými aparáty

January 11, 2018

Koncept fóliových aparátů se začal mílovými kroky vyvíjet po představení aparátů Invisalign (Align Technology) v roce 1999. Teoretické základy pro pohyb zubů pomocí série alignerů však popsal již v roce 1940 Dr. Harold Kesling. Více než 50 let tedy trvalo, než byla počítačová technologie schopna převést tento nápad do reality.

„Díky 4D tisku budeme schopni nabídnout mnohem dokonalejší léčbu“

January 10, 2018

Rozhovor s Dr. Sherifem Kandilem, zkušeným odborníkem, CEO společnosti K Line Europe GmbH

advertisement
„Sagittal First“

January 10, 2018

Když Edward Angle poprvé klasifikoval malokluze, definoval I. třídu, II. třídu a III. třídu, které dodnes zůstávají hlavními diagnostickými kritérii při určování ortodontických anomálií. Založením jeho klasifikačního systému na této jedné dimenzi – sagitálním rozměru – Dr. Angle potvrdil prvotní důležitost sagitálního vztahu jako nejkritičtějšího a obtížně řešitelného aspektu terapie.

Využití CAD/CAM v pedostomatologii – kazuistika

January 10, 2018

Stomatologie je pestrý, neustále se rozšiřující obor. Již dávno není v silách praktického zubního lékaře zvládat špičkově všechna její odvětví, a proto jde ruku v ruce s vědeckým pokrokem také rostoucí počet specializací a specialistů v podoborech stomatologie. O jednoho pacienta tak často pečuje celý tým odborníků, kteří se navzájem doplňují. Je běžné, že spolupracují např. chirurgové, protetici, parodontologové a ortodontisté. V následujícím článku bychom rádi prezentovali méně běžný případ z naší praxe, který si vyžádal spolupráci dětské zubní lékařky s CAD/CAM protetikem.

Intraorální skenery

January 3, 2018

Intraorální skenery již nejsou novinkou a stávají se běžnou součástí moderních zubních ordinací nejrůznějších odborností. Kromě jejich původního využití pro skenování preparovaných zubů k následnému zhotovení protetické práce, tedy inlayí, onlayí, overlayí, korunek, fazet, můstků a dnes i náhrad na implantátech, se čím dál častěji používají v ortodoncii, chirurgii a při různých specializovaných vyšetřeních. Vzhledem k narůstajícímu počtu výrobců a typů intraorálních skenerů se však začíná objevovat i řada zásadních rozdílů u těchto přístrojů, a tedy i otázek, který skener je ten „pravý“. Odpověď není jednoznačná, jelikož záleží především na záměru kupujícího, k jaké indikaci a jakým způsobem bude zařízení využívat.

advertisement
Na téma dentálních digitálních technologií

January 3, 2018

Moderní počítačem řízené technologie jsou stěžejním trendem ve všem oblastech zubního lékařství – považovali jsme tedy za zajímavé „vyzpovídat“ několik průkopníků ve využití digitálního workflow:

Materiály a systémy pro celokeramické CAD/CAM náhrady

January 3, 2018

V posledním desetiletí byly vyvinuty a rozvíjely se nové CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) systémy a materiály pro výrobu celokeramických náhrad. Dentální CAD/CAM technologie získávají na oblibě kvůli svým výhodám týkajícím se optimalizace výrobního času, úspory materiálů, standardizace výrobních procesů a předvídatelnosti výsledků. Počet kroků potřebných pro výrobu náhrady je menší, než u tradičních metod (obr. 1). Jednou z jejich výhod je také komplexní, přehledný a zpětně snadno dohledatelný záznam dat k danému klinickému případu. Začlenění těchto dentálních technologií do běžné praxe přineslo nejen řadu nových výrobních metod a materiálových možností, ale také zvýšení celkové přesnosti v rámci začlenění náhrady do stomatognátního systému pacienta. Účelem tohoto článku je poskytnout průřez základními informacemi o dentálních CAD/CAM systémech a materiálech.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International