Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jarní kongres Evropské alignerové společnosti v Benátkách

By Nathalie Schüller, DTI; Wanda Urbanová
August 22, 2019

Léčba průhlednými alignery není revoluce – je to evoluce! Pro druhý kongres Evropské alignerové společnosti (EAS) si organizátoři vybrali nádherný hotel Hilton Molino Stucky na ostrově Giudecca, přímo naproti Benátkám (Itálie). Konal se ve dnech 29.–31. března 2019 a zúčastnilo se ho 354 ortodontistů ze 41 zemí. Hojná mezinárodní účast jen potvrzuje potřebu lékařů dozvědět se o novinkách v oboru a jejich zájem učit se od expertů o technologii alignerů, jelikož se jedná o neustále se vyvíjející oblast.

EAS byla založena kolegy z Itálie, Velké Británie a Francie s cílem být hlavním poskytovatelem vzdělávání v oblasti alignerové terapie. Společnost pořádá nejrůznější vzdělávací akce včetně každoročních kongresů a vydává odborný časopis. Primárním zájmem EAS je kontinuálně monitorovat pokrok v technologiích a metodách alignerové ortodoncie a informovat odbornou veřejnost. Na jarním kongresu byli představeni noví členové výboru společnosti: Dr. Jose Luis Gandia, který zastupuje Španělsko, Dr. Sandra Tai z Kanady jako zástupkyně Severní Ameriky, Dr. Gina Theodoridis coby zástupce Řecka a Dr. John Kaku za Japonsko.

Odborný program v pátek zahájily předkongresové firemní přednášky, ve kterých byla představena aktuální témata v alignerové ortodoncii od možností zrychlení léčby, přes pokročilé monitorování terapie až po integraci CBCT.

V sobotu byl pro účastníky připraven různorodý program. Dr. Stephen Chang z Tchaj-wanu hovořil o biomechanice alignerů. Dr. Julie Haubrich z Německa se v prezentaci zaměřila na léčbu náctiletých. Zrekapitulovala terapeutický postup u některých svých případů a ukázala i kazuistiku pacienta se zdravotním postižením. Ten mohl být léčen pouze díky technologii alignerů a spolupráce rodičů, kteří fungovali jako kliničtí asistenti. Dr. Haubrich zmínila charitativní kampaň Align Technology, Act of Random Kindness (ARK), která byla zahájena v roce 2015. ARK nabízí léčbu Invisalign pacientům s ortodontickými anomáliemi, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být léčeni fixními ortodontickými aparáty, ale mohou být ošetřeni alignery.

Tématem prezentace Dr. Seana K. Carlsona z Kalifornie (USA) bylo zdokonalení ortodontické léčby a diagnostiky pomocí 3D technologií. Podle jeho názoru v ortodoncii stejně jako v životě platí, že čím více informací máte, tím lépe. Teprve se všemi vstupními daty můžete dosáhnout těch nejlepších výsledků. Aby člověk zůstal na špičce technologického pokroku, nemůže nikdy polevit a přestat se vzděláváním. Tvrdí, že informace, které získáte z konkrétního případu, nebudou užitečné, pokud své zjištění, výsledky a zkušenosti nesdílíte. Uvedl: „Čím více máte zkušeností, tím lepším jste klinikem.“ Představil ortodontistům nově vznikající databázi Orthoscience (app.orthosience.com), kde mohou odborníci sdílet zajímavé kazuistiky pacientů. To zapadá do koncepce EAS poskytnout zubařům platformu pro prezentaci výzkumu, kazuistik a fórum pro představení nejnovějšího vývoje v léčbě alignery.

Dr. Cristina Viyuela ze Španělska zrekapitulovala zásady pro získání dokonalé estetiky a možnosti řešení laterálně otevřeného skusu. Dr. Federico Best z Itálie hovořil o asymetriích a jejich léčbě pomocí alignerů, od digitálního plánování po mechaniku léčby. Uvedl, že i když lidské bytosti dychtí po symetrii, většina věcí na světě je asymetrická. Ortodoncie se zabývá hledáním symetrie a korekcí asymetrií díky moderním nástrojům, které umožňují přesnou diagnostiku a plánování.

Na závěr sobotního kongresového dne se zhmotnila idea digitální stomatologie pomocí Skype konference, kde přednášejícím byl Dr. Christian Coachman z Brazílie. Jednalo se o první část přednášky připravené spolu s Dr. Kenji Ojimou z Japonska. Tématem jejich sdělení bylo, jak zůstat v čele před ostatními díky komplexnímu digitálnímu plánování podmíněnému obličejovou estetikou pomocí Digital Smile Design v kombinaci s alignery.

Podle Dr. Coachmana terapie alignery umí zázraky propojením protetického a ortodontického světa pomocí kombinování technologie plánující pohyb zubů a budoucích náhrad. Říká, že: „Alignerové kongresy nepatří pouze jedné specializaci, patří zubnímu lékařství obecně.“ Dr. Coachman věří v budoucnost, kde nebudou žádné postupy „z volné ruky“ – vše bude pečlivě naplánováno. Moderní pacienti nebudou souhlasit s léčbou, pokud neuvidí, co je v plánu, nepochopí, co se bude dít, a nebudou mít možnost kontrolovat výsledky. Na závěr přednášky se podělil o svou zkušenost, jak se postupně stával lepším designérem úsměvů a jak si více a více uvědomoval přínos ortodontické léčby u pacientů, kde jsou nutné protetické náhrady.

Třetí a poslední den kongresu si účastníci mohli vybrat různé firemní workshopy, na kterých byla dopodrobna rozvedena konkrétní témata představená během firemních přednášek prvního dne.

Vhodným závěrem, který vystihuje, co se dnes v zubním lékařství děje, je parafráze Leona C. Megginsona: „Podle Darwinova původu druhů to není ten nejinteligentnější, ani ten nejsilnější druh, který přežívá. Je to ten, který je schopen se přizpůsobit a adaptovat se na měnící se okolní prostředí.“ Kongres EAS účastníkům dokázal, že v léčbě alignery se nelze zlepšovat, pokud nepoužíváte nejnovější technologie a nevěnujete čas průběžnému vzdělávání.

Třetí kongres EAS s tématem „Buďme neviditelní!“ se bude konat na Maltě ve dnech 19.–21. března 2020. Kongres zahájí maltézský ministr zdravotnictví a novinky z oboru zde budou představeny řadou mezinárodních řečníků. Účastníci mohou očekávat dva dny přednášek, po nichž bude následovat půlden firemních workshopů. Celý program bude vyvěšen v listopadu 2019 na www.eas-aligners.com._

Článek byl publikován v Ortho – international magazine of orthodontic, vydání 1/2019.

 

Dr. Wanda Urbanová

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International