Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Přímé kompozitní rekonstrukce u pacientů po ortodontické terapii

November 25, 2021

Je to právě u mladých pacientů po ortodontické terapii, kde se minimálně invazivní rekonstrukce dají zhotovit pomocí moderních kompozitních materiálů velmi snadno a rychle. Na konkrétních případech je v následujícím příspěvku demonstrováno, jak lze pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet či přímo zhotovených kompozitních rekonstrukcí podle konceptu přirozeného vrstvení (The Natural Layering Technique) zajistit dokonalé výsledky.

Estetika parodontu s využitím laserů na měkké tkáně

November 25, 2021

Použití laserů ve stomatologii – a při lékařských zákrocích obecně – zaznamenalo v posledních letech velký pokrok nejen v účinnosti, ale také v přijetí pacienty. Naši kolegové, například kožní a oční lékaři, používají lasery z celé řady důvodů již mnoho let. Při nedávné návštěvě ordinace kožního lékaře jsem viděl řadu velkých, objemných a drahých laserů. Lékař potřeboval různé typy laserů, protože musel volit laser se zdrojem energie na základě požadovaných cílů zákroku. Zákroky kožních lékařů se týkají především měkkých tkání.

advertisement
Jednoduchá souhra odstínů k vytvoření opticky harmonické výplně

November 25, 2021

Kompozitní výplně určují rytmus našeho každodenního života v zubních ordinacích. Bez ohledu na to, zda jsou konečným cílem rehabilitace chrupu nebo jen přechodnou fází léčebného plánu, musí být jejich zhotovení snadné a reprodukovatelné. Ve frontálních úsecích chrupu je nezbytně nutné věnovat dostatečnou pozornost tvaru zubu, jeho barvě a průběhu okluzní roviny tak, aby bylo možno dosáhnout odpovídajících estetických a funkčních cílů. Pokud jde o laterální úsek chrupu, musí přímé výplně splňovat dva hlavní cíle, a to biologický a funkční. Přestože estetika nesmí ani zde zaostávat, větší význam má zajisté morfologie hrbolků. Již více než deset let se používají kompozitní pryskyřice, které tyto požadavky splňují. Jejich jednoduché použití, mechanická odolnost, leštitelnost a optické vlastnosti umožňují perfektní splynutí výplní s okolními přirozenými tkáněmi. Mezi těmito materiály se již deset let osvědčuje řada značky GC G-ænial. Nedávno byl uveden na trh nejmladší člen této rodiny, výplňový materiál G-ænial A´CHORD, a jeví se velmi slibně. S menším počtem odstínů dokáže pokrýt stejné množství situací jako jeho předchůdce, ale navíc má výrazně lepší konzistenci a povrchovou strukturu po vyleštění. Obě zde prezentované kazuistiky jsou příklady možného úspěšného použití tohoto materiálu.

Smile Makeover pomocí fóliového ortodontického aparátu a kompozitních dostaveb

November 25, 2021

Takřka každý člověk touží po perfektním úsměvu. Dale Carnegie řekl, že jednou z nejdůležitějších cest, jak získat přátele a působit na ostatní lidi, je úsměv. Atraktivní harmonický úsměv je tedy společenskou osobní výhrou. A přesně to bylo cílem Sebastiana Mansla, který toužil zařadit svůj úsměv mezi své přednosti, neboť první dojem, jak je známo, je trvalý. V následujícím příspěvku bude popsána proměna úsměvu tohoto známého influencera za pomoci fóliového ortodontického aparátu a přímých kompozitních dostaveb.

Umění personalizovaného smile designu

November 21, 2021

Estetika se stala jedním z nejvýznamnějších výstupů stomatologického ošetření. Pacienti požadují dokonalé úsměvy, a to bez ohledu na složitost ošetření. Mnoho let jsme, jako zubní lékaři a zubní technici, používali k vytvoření optimálního smile designu určitá základní estetická pravidla, která jsou pro úspěšný výsledek a spokojenost pacienta zásadní. Konečné estetické výsledky však často nemusí v důsledku disharmonie mezi navrženým smile designem a osobností pacienta splnit jeho očekávání. Vzrůstající náročnost požadavků pacientů a úrovně potřebných informací pro úspěch estetického ošetření nás v rámci moderní stomatologie vede k neustálému přehodnocování a zdokonalování estetických pravidel a z nich vyplývajících postupů, které byly dosud považovány za zavedený standard.

advertisement
Minimální invazivita – maximální efektivita: Paradigma současné dekády záchovné stomatologie

November 21, 2021

Tento článek popisuje případ závažného postižení chrupu, u něhož byla nutná komplexní rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že mezi těmito dvěma ošetřeními uplynulo deset let (horní zubní oblouk byl ošetřen v roce 2005 a dolní zubní oblouk pak v roce 2015), došlo k výraznému posunu v přístupu k takovémuto typu ošetření, a to s ohledem na rozsah preparace zubů a stupeň redukce tvrdých zubních tkání.

Přímé vrstvení kompozitních fazet

November 21, 2021

Vzhledem k vyšším nárokům pacientů narostla v posledním desetiletí enormně potřeba estetické a záchovné stomatologie, neboť estetika hraje v současnosti velmi důležitou roli. Perfektní úsměv je nutností a ovlivňuje prokazatelně sebevědomí i psychosociální pohodu pacienta. Na základě vědeckých statistických a klinických dat představují přímo vrstvené kompozitní fazety přesvědčivé řešení pro estetickou rekonstrukci frontálních zubů. Není pouze cenově výhodnějším než obvyklé keramické rekonstrukce, nýbrž může být také zrealizováno při jedné ordinační návštěvě a současně během procesu vrstvení modifikováno tak, aby byly splněny pacientovy požadavky.

Počítačem asistované, šablonou se řídící okamžité zavedení a zatížení implantátu v dolní čelisti

November 18, 2021

Počítačem asistovaná implantologie (PAI) byla představena před více než 25 lety se záměrem usnadnit plánování implantologického ošetření a zabránit komplikacím v průběhu operace, jako je poškození mandibulárního nervu, perforace sinu, fenestrace a dehiscence. Na základě výpočetní tomografie (CT) a digitalizované dentální situace je pomocí softwaru pro řízenou chirurgii, který umožňuje 3D vizualizaci situace ještě před vlastním zavedením implantátu, možné virtuálně naplánovat proteticky ideální pozice pro implantáty.

advertisement
Co dělat a nedělat při manipulaci s fibrinem bohatým na krevní destičky (PRF)

September 24, 2021

Autologní krevní koncentráty, a zejména fibrin bohatý na krevní destičky (PRF), se dnes stále častěji používají k podpoře hojení ran a regeneračních procesů. PRF se připravuje z periferní krve daného pacienta bez přidání antikoagulantů. Pevný nebo tekutý matrix PRF lze získat pomocí jednoduchého procesu odstřeďování v závislosti na použité sběrné zkumavce. Při tomto procesu odstřeďování se složky krve oddělí podle použité odstředivé síly. Červené krvinky se usadí na dně zkumavky. Krevní destičky a bílé krvinky se koncentrují v horní vrstvě, zbytkovém fibrinovém matrixu. Tento autologní krevní koncentrát, který obsahuje také další plazmatické proteiny, je tedy schopen po relativně dlouhou dobu (až patnáct dní) aktivně uvolňovat různé růstové faktory, jako jsou vaskulární endoteliální růstové faktory (VEGF), epidermální růstové faktory (EGF) nebo růstové faktory derivované z krevních destiček (PDGF). Tyto růstové faktory hrají klíčovou roli v podpoře hojení ran a regeneračních procesů, protože přispívají k tvorbě nových cév, epitelizaci a stimulaci dalších regeneračních buněk. Složení a bioaktivita PRF závisí primárně na použité odstředivé síle.

Aproximální rozšíření mezi kořeny zubů za účelem zavedení úzkého implantátu

September 21, 2021

Vrozeně chybějící postranní řezáky jsou poměrně časté. V některých komunitách pozorujeme výskyt až u 3 % mladé populace. Dnes je možno tyto zuby úspěšně nahradit dentálními implantáty. Tito pacienti musí velmi často podstoupit ortodontickou léčbu k získání dostatečného meziodistálního a bukoorálního prostoru. V mnoha těchto případech ale zůstává vzdálenost mezi dvěma sousedními zuby kritická, protože ortodontista posune koronální část zubu, ale kořeny zůstanou nadále kriticky blízko sebe. Ideální možností ošetření se v případě redukovaného objemu kosti stávají úzké implantáty. Přesný přehled literatury ohledně správného protokolu, který je třeba dodržovat při plánování implantologického ošetření s úzkými prostory ve frontálním úseku horní čelisti, nás vede k závěru, že minimální šířka pro zavedení úzkých implantátů (o průměru 3,0 – 3,3 mm), které mají nahradit frontální zub v horní čelisti, by měla respektovat vzdálenost min. 5 mm mezi sousedními kořeny a 5 mm bukopalatinálně pro zajištění optimálního protetického výsledku a zabránění fenoménu tlakové nekrózy. Oblasti s větší hustotou kosti jsou podle všeho vystaveny zvýšenému riziku tlakové nekrózy.

Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ

September 21, 2021

První dolní molár mladého pacienta musel být extrahován kvůli rozsáhlému poškození kazem s endodontickými komplikacemi – pro nahrazení zubu a zabránění stěsnání zdravých sousedních zubů byl zvolen implantát. Šest týdnů po extrakci vykazoval alveol dostatek kosti. Implantace měla být zkombinována s augmentací okolních tkání.

CBCT kostní denzitometrie pro rozhodování před chirurgickým zákrokem

September 21, 2021

Vysoká prevalence onemocnění souvisejících se zuby, narůstající geriatrická populace a rychle se rozšiřující povědomí o možnosti náhrady ztracených zubů implantáty nutí zubní lékaře a orální a maxilofaciální chirurgy, aby se vypořádávali s přísliby výrobců implantátů typu „nové zuby za hodinu“. Zatímco se výrobci implantátů snaží těmito marketingovými strategiemi maximalizovat své prodeje, vždy bude plně na odpovědnosti lékaře, aby pacienty ošetřoval pomocí protokolů založených striktně na důkazech, především pokud jde o okamžité funkční zatížení dentálních implantátů.

advertisement
Kombinace standardních a ultrakrátkých implantátů při rehabilitaci celých úst

September 21, 2021

Použití kratších implantátů bylo představeno na počátku 90. let 20. století za účelem překonání nutnosti složitých a nákladných procedur augmentace kosti spojených s implantologickým ošetřením. V posledních letech se objevují implantáty v délkách, které by se daly ve srovnání se standardními implantáty klasifikovat jako krátké. V současné době již panuje shoda na tom, že implantáty s délkou ≥ 8 mm jsou považovány za standardní, 6–8 mm implantáty jsou klasifikovány jako krátké a implantáty s délkou < 6 mm jsou definovány jako ultrakrátké.

Horizontální augmentace

September 21, 2021

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu autogenní kosti s materiálem Geistlich Bio-Oss. Zahrnuje ukázku a vysvětlení augmentace „sausage technikou“: Membrána Geistlich Bio-Gide stabilizuje částice kostního štěpu a působí jako nepohyblivý „obal“.

Management měkkých periimplantátových tkání pomocí kolagenní matrix a digitálního postupu

September 19, 2021

V tomto článku prezentuji klinický případ managementu periimplantátových měkkých tkání pomocí spojení na míru přizpůsobené kolagenní matrix s digitálním postupem při zhotovování provizorní náhrady, a to s cílem dosáhnout adekvátního výsledku ošetření u pacientů s gingiválním úsměvem. Předkládám digitální pracovní protokol, který používám, když potřebuji zachovat původní morfologii měkkých tkání (obrys gingivy a papily) ve frontálních oblastech. Jak je známo, k dosažení optimálního výsledku řešení případů problematické estetiky chrupu je nutno, aby mezi měkkými tkáněmi a protetickými výrobky existovala určitá harmonie: to znamená, že mezizubní papily, obrys gingivy, zubní osy a dominance středních řezáků by měly být mezi sebou navzájem dobře vyváženy (obr. 1).

Remineralizace: preventivní a terapeutický přístup v managementu tvrdých zubních tkání

September 14, 2021

Sklovinné defekty a léze jsou v rámci světové populace stále častější a v průběhu let byla navrhována celá řada neinvazivních přístupů k léčbě nekavitovaných lézí. Raná stadia kazu jsou typická hypomineralizací bez tvorby kavity v důsledku produkce kyselých metabolitů. Tento jev je zpočátku reverzibilní, dokud – pokud nejsou přijata preventivní a včasná opatření – nezíská kavitovaný vzhled, který již lze označit jako skutečně kavitovanou lézi.

Bioaktivita v konzervační stomatologii: uživatelská příručka

August 31, 2021

Pojem „bioaktivita“ je v poslední době ve stomatologii velmi užíván. Je to zdůrazňovaná vlastnost mnoha produktů v konzervační stomatologii. Popisy této vlastnosti často obsahují různá, a to i protichůdná, tvrzení, což vzbuzuje kontroverzi. Tento článek je sestaven jako odpověď pro praktikující konzervační stomatology na otázky: Co je bioaktivita? Co jsou bioaktivní produkty a jak mohou být využity v rámci poskytování co nejlepší stomatologické péče?

Revoluce nikltitanových nástrojů

August 19, 2021

V málokteré oblasti stomatologie je technický pokrok tak rychlý jako v moderní endodoncii. Vývoj flexibilních nikltitanových nástrojů na konci 80. let vytvořil zcela nové a doposud neznámé možnosti pro mechanickou preparaci kořenových kanálků. Četné nedávné inovace endodoncii signifi kantně usnadnily. Zavedení rotačních nástrojů ze slitiny niklu a titanu bylo hlavním milníkem. Tajemství tohoto všestranného materiálu je Nitinol – slitina, která se skládá z přibližně 55 % niklu a až 45 % titanu. Právě tato kombinace poskytuje materiálu pseudoelastické deformační vlastnosti. Další vynikající vlastnost slitiny je tvarová paměť. V roce 2011 byla vyvinuta metoda modifi kace „DNA“ nikltitanu, která nástrojům zajišťuje skutečnu tvarovou paměť, což umožňuje mimořádně přesnou práci (Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Langenau, Německo). Díky tomu mohou stomatologové bezpečně a s jistotou preparovat i velmi zakřivené kanálky bez obav z neočekávaného zalomení nástrojů. Na rozdíl od starších nikltitanových nástrojů, které nebylo téměř možné ručně ohnout, pracují nástroje nové generace převážně bez napětí. Nejednotné používání terminologie popisující tuto problematiku je matoucí; je tedy třeba se podrobněji podívat na fyzikální a molekulární vztahy, abychom pochopili, co mohou nikltitanové systémy s efektem „řízené paměti“ nabídnout.

Waterpik Sonic-Fusion Professional

August 11, 2021

Waterpik Sonic-Fusion Professional je první patentovaný sonický zubní kartáček s integrovanou ústní sprchou. A nejen to – jeho pozitivní vliv na orální zdraví prokazují již dvě klinické studie, jejichž výsledky ve zkrácené verzi dále uvádíme.

advertisement
Řízená implantologie za použití řešení Planmeca all-in-one

July 8, 2021

Loni na jaře byl Dr. Seppo Lindroos, specialista na estetickou stomatologii a implantologii, osloven mladou pacientkou s několika vrozeně chybějícími zuby a narušeným skusem. Aby se předešlo dalším problémům, které by mohly chybějící zuby pacientce způsobovat, rozhodl se Dr. Lindroos provést na své zubní klinice Medident ve Finsku rekonstrukci jejího chrupu pomocí řízené implantace. Následující kazuistika ukazuje, jak lze bezproblémově použít řešení od společnosti Planmeca pro každý krok implantologického ošetření, počínaje jeho plánováním.

Celková rekonstrukce chrupu pomocí implantátů Straumann BLX a Pro Arch navigované chirurgie

July 6, 2021

Rehabilitace bezzubé horní čelisti pomocí implantátů je náročná, mimo jiné s ohledem na anatomii a kvalitu kosti i design zubní náhrady. Velmi důležitým faktorem pro dlouhodobou úspěšnost je rozložení implantátů v horní čelisti. Kromě toho jsou rozhodujícími předpoklady pro dosažitelnost předvídatelného a uspokojivého výsledku počet implantátů, primární stabilita implantátů a materiál náhrady. Nový implantát BLX má zajímavé vlastnosti, které umožňují vyšší primární stabilitu i v nejistých situacích, což nás v případě níže prezentovaného případu bezzubé pacientky povzbudilo k okamžitému zatížení implantátů.

Funkční, anatomická a estetická harmonie s novým kompozitem Enamel Plus HRi Bio Function

July 1, 2021

Od poloviny 90. let 20. století dochází k vývoji v oblasti adhezivních materiálů a technik, které značně transformovaly konzervativní přístup k ošetření v distálním úseku, včetně významných změn v plánování ošetření. Před zavedením adhezivních technik bylo v podstatě možné používat pouze tři materiály: amalgám pro přímé výplně, více či méně ušlechtilé kovové slitiny a živcovou keramiku k fazetování kovových slitin. Potřeba zhotovovat kompozitní výplně v distálním úseku je nejen estetické povahy, ale především souvisí s principem biologické úspornosti a schopnosti zesílit zbytkovou zubní strukturu.

advertisement
Léčba diastematu v horní čelisti: Úvod a povaha problematiky

June 29, 2021

Fyziologické přechodné diastema v horní čelisti je pozorováno u dětí během erupce horních špičáků – po jejich prořezání se diastema v 96 % případů spontánně uzavře. Obecně je diastema zubů pozorováno v důsledku různých etiologických faktorů, jako jsou nadpočetné zuby, vrozená absence stálých zubů, škodlivé orální návyky, vysoký úpon frenula, čípkovité zuby, mikrodoncie a další. Měla by být stanovena správná diagnóza. Pokud je příčinou diastematu vysoký úpon frenula, je jako chirurgický zákrok indikována frenulektomie. Diastema perzistuje, pokud má maxilární labiální frenulum papilární úpon (typ III) nebo proniká do palatinální papily (typ IV).

Zirlux 16+ univerzální estetický zirkonový materiál

June 15, 2021

Univerzálnost zirkonového materiálu Zirlux 16+ umožňuje zubním technikům efektivně zhotovovat vysoce estetické a individualizované náhrady. Materiál je k dispozici v kolorovaných discích v odstínech podle vzorníku VITA – unikátní transparence a probarvení tohoto materiálu nabízí, co do optických vlastností, přirozeně působící alternativu k vysoce estetické sklokeramice.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International