Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Co dělat a nedělat při manipulaci s fibrinem bohatým na krevní destičky (PRF)

September 24, 2021

Autologní krevní koncentráty, a zejména fibrin bohatý na krevní destičky (PRF), se dnes stále častěji používají k podpoře hojení ran a regeneračních procesů. PRF se připravuje z periferní krve daného pacienta bez přidání antikoagulantů. Pevný nebo tekutý matrix PRF lze získat pomocí jednoduchého procesu odstřeďování v závislosti na použité sběrné zkumavce. Při tomto procesu odstřeďování se složky krve oddělí podle použité odstředivé síly. Červené krvinky se usadí na dně zkumavky. Krevní destičky a bílé krvinky se koncentrují v horní vrstvě, zbytkovém fibrinovém matrixu. Tento autologní krevní koncentrát, který obsahuje také další plazmatické proteiny, je tedy schopen po relativně dlouhou dobu (až patnáct dní) aktivně uvolňovat různé růstové faktory, jako jsou vaskulární endoteliální růstové faktory (VEGF), epidermální růstové faktory (EGF) nebo růstové faktory derivované z krevních destiček (PDGF). Tyto růstové faktory hrají klíčovou roli v podpoře hojení ran a regeneračních procesů, protože přispívají k tvorbě nových cév, epitelizaci a stimulaci dalších regeneračních buněk. Složení a bioaktivita PRF závisí primárně na použité odstředivé síle.

Aproximální rozšíření mezi kořeny zubů za účelem zavedení úzkého implantátu

September 21, 2021

Vrozeně chybějící postranní řezáky jsou poměrně časté. V některých komunitách pozorujeme výskyt až u 3 % mladé populace. Dnes je možno tyto zuby úspěšně nahradit dentálními implantáty. Tito pacienti musí velmi často podstoupit ortodontickou léčbu k získání dostatečného meziodistálního a bukoorálního prostoru. V mnoha těchto případech ale zůstává vzdálenost mezi dvěma sousedními zuby kritická, protože ortodontista posune koronální část zubu, ale kořeny zůstanou nadále kriticky blízko sebe. Ideální možností ošetření se v případě redukovaného objemu kosti stávají úzké implantáty. Přesný přehled literatury ohledně správného protokolu, který je třeba dodržovat při plánování implantologického ošetření s úzkými prostory ve frontálním úseku horní čelisti, nás vede k závěru, že minimální šířka pro zavedení úzkých implantátů (o průměru 3,0 – 3,3 mm), které mají nahradit frontální zub v horní čelisti, by měla respektovat vzdálenost min. 5 mm mezi sousedními kořeny a 5 mm bukopalatinálně pro zajištění optimálního protetického výsledku a zabránění fenoménu tlakové nekrózy. Oblasti s větší hustotou kosti jsou podle všeho vystaveny zvýšenému riziku tlakové nekrózy.

advertisement
Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ

September 21, 2021

První dolní molár mladého pacienta musel být extrahován kvůli rozsáhlému poškození kazem s endodontickými komplikacemi – pro nahrazení zubu a zabránění stěsnání zdravých sousedních zubů byl zvolen implantát. Šest týdnů po extrakci vykazoval alveol dostatek kosti. Implantace měla být zkombinována s augmentací okolních tkání.

CBCT kostní denzitometrie pro rozhodování před chirurgickým zákrokem

September 21, 2021

Vysoká prevalence onemocnění souvisejících se zuby, narůstající geriatrická populace a rychle se rozšiřující povědomí o možnosti náhrady ztracených zubů implantáty nutí zubní lékaře a orální a maxilofaciální chirurgy, aby se vypořádávali s přísliby výrobců implantátů typu „nové zuby za hodinu“. Zatímco se výrobci implantátů snaží těmito marketingovými strategiemi maximalizovat své prodeje, vždy bude plně na odpovědnosti lékaře, aby pacienty ošetřoval pomocí protokolů založených striktně na důkazech, především pokud jde o okamžité funkční zatížení dentálních implantátů.

Kombinace standardních a ultrakrátkých implantátů při rehabilitaci celých úst

September 21, 2021

Použití kratších implantátů bylo představeno na počátku 90. let 20. století za účelem překonání nutnosti složitých a nákladných procedur augmentace kosti spojených s implantologickým ošetřením. V posledních letech se objevují implantáty v délkách, které by se daly ve srovnání se standardními implantáty klasifikovat jako krátké. V současné době již panuje shoda na tom, že implantáty s délkou ≥ 8 mm jsou považovány za standardní, 6–8 mm implantáty jsou klasifikovány jako krátké a implantáty s délkou < 6 mm jsou definovány jako ultrakrátké.

advertisement
Horizontální augmentace

September 21, 2021

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu autogenní kosti s materiálem Geistlich Bio-Oss. Zahrnuje ukázku a vysvětlení augmentace „sausage technikou“: Membrána Geistlich Bio-Gide stabilizuje částice kostního štěpu a působí jako nepohyblivý „obal“.

Management měkkých periimplantátových tkání pomocí kolagenní matrix a digitálního postupu

September 19, 2021

V tomto článku prezentuji klinický případ managementu periimplantátových měkkých tkání pomocí spojení na míru přizpůsobené kolagenní matrix s digitálním postupem při zhotovování provizorní náhrady, a to s cílem dosáhnout adekvátního výsledku ošetření u pacientů s gingiválním úsměvem. Předkládám digitální pracovní protokol, který používám, když potřebuji zachovat původní morfologii měkkých tkání (obrys gingivy a papily) ve frontálních oblastech. Jak je známo, k dosažení optimálního výsledku řešení případů problematické estetiky chrupu je nutno, aby mezi měkkými tkáněmi a protetickými výrobky existovala určitá harmonie: to znamená, že mezizubní papily, obrys gingivy, zubní osy a dominance středních řezáků by měly být mezi sebou navzájem dobře vyváženy (obr. 1).

Remineralizace: preventivní a terapeutický přístup v managementu tvrdých zubních tkání

September 14, 2021

Sklovinné defekty a léze jsou v rámci světové populace stále častější a v průběhu let byla navrhována celá řada neinvazivních přístupů k léčbě nekavitovaných lézí. Raná stadia kazu jsou typická hypomineralizací bez tvorby kavity v důsledku produkce kyselých metabolitů. Tento jev je zpočátku reverzibilní, dokud – pokud nejsou přijata preventivní a včasná opatření – nezíská kavitovaný vzhled, který již lze označit jako skutečně kavitovanou lézi.

advertisement
Bioaktivita v konzervační stomatologii: uživatelská příručka

August 31, 2021

Pojem „bioaktivita“ je v poslední době ve stomatologii velmi užíván. Je to zdůrazňovaná vlastnost mnoha produktů v konzervační stomatologii. Popisy této vlastnosti často obsahují různá, a to i protichůdná, tvrzení, což vzbuzuje kontroverzi. Tento článek je sestaven jako odpověď pro praktikující konzervační stomatology na otázky: Co je bioaktivita? Co jsou bioaktivní produkty a jak mohou být využity v rámci poskytování co nejlepší stomatologické péče?

Revoluce nikltitanových nástrojů

August 19, 2021

V málokteré oblasti stomatologie je technický pokrok tak rychlý jako v moderní endodoncii. Vývoj flexibilních nikltitanových nástrojů na konci 80. let vytvořil zcela nové a doposud neznámé možnosti pro mechanickou preparaci kořenových kanálků. Četné nedávné inovace endodoncii signifi kantně usnadnily. Zavedení rotačních nástrojů ze slitiny niklu a titanu bylo hlavním milníkem. Tajemství tohoto všestranného materiálu je Nitinol – slitina, která se skládá z přibližně 55 % niklu a až 45 % titanu. Právě tato kombinace poskytuje materiálu pseudoelastické deformační vlastnosti. Další vynikající vlastnost slitiny je tvarová paměť. V roce 2011 byla vyvinuta metoda modifi kace „DNA“ nikltitanu, která nástrojům zajišťuje skutečnu tvarovou paměť, což umožňuje mimořádně přesnou práci (Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Langenau, Německo). Díky tomu mohou stomatologové bezpečně a s jistotou preparovat i velmi zakřivené kanálky bez obav z neočekávaného zalomení nástrojů. Na rozdíl od starších nikltitanových nástrojů, které nebylo téměř možné ručně ohnout, pracují nástroje nové generace převážně bez napětí. Nejednotné používání terminologie popisující tuto problematiku je matoucí; je tedy třeba se podrobněji podívat na fyzikální a molekulární vztahy, abychom pochopili, co mohou nikltitanové systémy s efektem „řízené paměti“ nabídnout.

Waterpik® Sonic-Fusion® Professional

August 11, 2021

Waterpik® Sonic-Fusion® Professional je první patentovaný sonický zubní kartáček s integrovanou ústní sprchou. A nejen to – jeho pozitivní vliv na orální zdraví prokazují již dvě klinické studie, jejichž výsledky ve zkrácené verzi dále uvádíme.

Řízená implantologie za použití řešení Planmeca all-in-one

July 8, 2021

Loni na jaře byl Dr. Seppo Lindroos, specialista na estetickou stomatologii a implantologii, osloven mladou pacientkou s několika vrozeně chybějícími zuby a narušeným skusem. Aby se předešlo dalším problémům, které by mohly chybějící zuby pacientce způsobovat, rozhodl se Dr. Lindroos provést na své zubní klinice Medident ve Finsku rekonstrukci jejího chrupu pomocí řízené implantace. Následující kazuistika ukazuje, jak lze bezproblémově použít řešení od společnosti Planmeca pro každý krok implantologického ošetření, počínaje jeho plánováním.

advertisement
Celková rekonstrukce chrupu pomocí implantátů Straumann BLX a Pro Arch navigované chirurgie

July 6, 2021

Rehabilitace bezzubé horní čelisti pomocí implantátů je náročná, mimo jiné s ohledem na anatomii a kvalitu kosti i design zubní náhrady. Velmi důležitým faktorem pro dlouhodobou úspěšnost je rozložení implantátů v horní čelisti. Kromě toho jsou rozhodujícími předpoklady pro dosažitelnost předvídatelného a uspokojivého výsledku počet implantátů, primární stabilita implantátů a materiál náhrady. Nový implantát BLX má zajímavé vlastnosti, které umožňují vyšší primární stabilitu i v nejistých situacích, což nás v případě níže prezentovaného případu bezzubé pacientky povzbudilo k okamžitému zatížení implantátů.

Funkční, anatomická a estetická harmonie s novým kompozitem Enamel Plus HRi Bio Function

July 1, 2021

Od poloviny 90. let 20. století dochází k vývoji v oblasti adhezivních materiálů a technik, které značně transformovaly konzervativní přístup k ošetření v distálním úseku, včetně významných změn v plánování ošetření. Před zavedením adhezivních technik bylo v podstatě možné používat pouze tři materiály: amalgám pro přímé výplně, více či méně ušlechtilé kovové slitiny a živcovou keramiku k fazetování kovových slitin. Potřeba zhotovovat kompozitní výplně v distálním úseku je nejen estetické povahy, ale především souvisí s principem biologické úspornosti a schopnosti zesílit zbytkovou zubní strukturu.

Léčba diastematu v horní čelisti: Úvod a povaha problematiky

June 29, 2021

Fyziologické přechodné diastema v horní čelisti je pozorováno u dětí během erupce horních špičáků – po jejich prořezání se diastema v 96 % případů spontánně uzavře. Obecně je diastema zubů pozorováno v důsledku různých etiologických faktorů, jako jsou nadpočetné zuby, vrozená absence stálých zubů, škodlivé orální návyky, vysoký úpon frenula, čípkovité zuby, mikrodoncie a další. Měla by být stanovena správná diagnóza. Pokud je příčinou diastematu vysoký úpon frenula, je jako chirurgický zákrok indikována frenulektomie. Diastema perzistuje, pokud má maxilární labiální frenulum papilární úpon (typ III) nebo proniká do palatinální papily (typ IV).

Zirlux 16+ univerzální estetický zirkonový materiál

June 15, 2021

Univerzálnost zirkonového materiálu Zirlux 16+ umožňuje zubním technikům efektivně zhotovovat vysoce estetické a individualizované náhrady. Materiál je k dispozici v kolorovaných discích v odstínech podle vzorníku VITA – unikátní transparence a probarvení tohoto materiálu nabízí, co do optických vlastností, přirozeně působící alternativu k vysoce estetické sklokeramice.

Vyfrézovat, vyleštit, nasadit! Nepřímé procedury ve stomatologickém workflow

June 8, 2021

Kromě základních přání pacienta týkajících se protetického ošetření, konkrétně bezpečnosti, pohodlí a estetiky, je zapotřebí, aby byl proces ošetření účinný, vysoce nákladově efektivní a vyžadoval minimální počet návštěv ordinace. Díky možnostem, které nabízejí CAD/CAM systémy, lze tyto požadavky v mnoha případech splnit. Ačkoliv je v případě složitých a esteticky náročných náhrad (např. ve frontálním úseku) zubní technik nepostradatelný, jednočlenné náhrady (např. inleje, částečné korunky a plně anatomické korunky) je v mnoha případech možno realizovat přímo v zubní ordinaci. Pro pacienta to má velkou výhodu mimo jiné v tom, že je zapotřebí pouze jedné návštěvy ordinace. Pro takovouto indikaci jsou vhodné různé materiály. Jedná se zejména o materiály z velké rodiny sklokeramiky, které v kombinaci s adhezivní technikou optimálně vyhovují požadavkům na zachování tvrdých zubních tkání, biologickou kompatibilitu, stálost a estetiku.

Důležitost plánování léčby a spolupráce pacienta u ortodontické techniky fóliových aparátů

June 1, 2021

Alignery jsou předvídatelným a efektivním ortodontickým aparátem. I když existuje mnoho komerčních značek, systém Invisalign (Align Technology) se stal nejrozšířenějším mezi ortodontisty po celém světě a byly jím ošetřeny již miliony pacientů. Díky pokroku v technologii je 3D plánování léčby nyní předvídatelnější než dříve a výroba alignerů přímo v ordinaci je výrazně cenově dostupnější, protože 3D tiskárny, pryskyřice a termoplastické fólie jsou k dispozici téměř všude.

Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM

June 1, 2021

Tímto příspěvkem představují jeho autoři možný postup při výrobě horní a dolní celkové náhrady metodou CAD/CAM. Firma Zirkonzahn představila v podobě nového Totalprox Denture System vlastní cestu pro efektivní výrobu celkových náhrad. Systém zahrnuje nový software, materiály, novodobou metodu lepení a leštění i příslušné vzdělávací programy. Podle zvoleného postupu mohou být pacienti takto ošetřeni vysoce kvalitní celkovou náhradou v rámci dvou návštěv. V tomto prezentovaném případu byly celkové náhrad navrženy podle dat získaných od pacienta a následně přes frézované modely a speciální „Transferschablone“ zkontrolovány ve fyzickém artikulátoru.

advertisement
Stres – přítel nebo nepřítel?

April 21, 2021

„Stres“ je pojem, který je často zneužíván a nesprávně používán. V dnešním světě je stres často spojován s vytíženým, aktivním pracovním životem. Ve skutečnosti je to, co nazýváme „stresem“, komplexním jevem, jehož hlavním účelem je udržovat vnitřní rovnováhu organismu, ale moderního člověka při jeho životním stylu značně oslabuje, pokud není účinně kompenzován. Stresu je přičítána řada onemocnění a spíše než o rizikový faktor, se jedná o skutečnou nemoc.

Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii

April 14, 2021

Prevence infekcí je základním kamenem moderní zdravotní péče. Když byl představen Brånemarkův implantační systém, měly být chirurgické zákroky prováděny v nemocničním prostředí za přísných sterilních podmínek.1–4 V průběhu let se implantologové začali odklánět od původních sterilních podmínek a začali operovat v zubních ordinacích. Kvůli tomu byly původní protokoly zjednodušeny a přizpůsobeny zubní praxi, což vedlo k protokolu čisté přípravy na rozdíl od protokolu aseptické přípravy.

Skloionomerní pečetidla fisur k proaktivní intervenci

March 29, 2021

Okluzní kaz a jeho důsledky mají velký dopad na zdraví zubů. Zubní kaz je považován za celosvětově nejčastější chronické dětské onemocnění,1 a jeho následky ovlivňují lidi po celý zbytek jejich života. Moláry a premoláry jsou zranitelné, a to zejména během fáze jejich prořezávání. Hluboké jamky a rýhy vytváří ideální prostředí pro bakterie, které jim umožňuje prosperovat, štěpit sacharidy a vytvářet kyseliny. To vede k demineralizaci citlivých nezralých povrchů zubů.

advertisement
Umělá inteligence mění chování zákazníků a ovlivňuje stomatologii

March 25, 2021

Digitální technologie zasahují téměř do každého průmyslového odvětví, včetně tradičních výrobních modelů běžného spotřebního zboží, zdravotní péče a tedy i stomatologie. Dodavatelé mají k dispozici inovativní technologie a pacienti – coby spotřebitelé zdravotnických služeb – mají nároky na standardy péče odpovídající 21. století. Zdá se však, jako by v této souvislosti existovala určitá propast mezi zubními lékaři a jejich pacienty. Nabídka a poptávka po změně je, tak proč tedy dentální průmysl zaostává?

Funkční „elastodontická“ léčba aparáty A.M.C.O.P.: funkce, estetika a držení těla

March 4, 2021

Okluze, estetika a minimálně invazivní přístup jsou hlavními diskutovanými tématy v moderní stomatologii. Minimálně invazivní techniky hrají důležitou roli při dosažení optimální estetiky a předvídatelného funkčního výsledku stomatologického ošetření našich pacientů. Velmi důležitým aspektem je skutečnost, že okluzální vztahy zubů určují polohu dolní čelisti, která skrze elevační a depresní svaly zásadně ovlivňuje polohu hlavy, a ta zase podmiňuje svalový tonus a polohu krčních obratlů, ramenního pletence a pánve.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International