Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Rehabilitace pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

February 3, 2021

Strach ze zubního lékaře a stomatologického ošetření je velmi závažným problémem, který zásadně přispívá k vyhýbání se stomatologické péči. Pro nás a náš personál je proto zásadní znát a procvičovat způsoby, jak pomoci úzkostným pacientům jejich strach překonat a nabídnout jim v naší ordinaci příjemnou zkušenost. Následující klinický případ se týká úspěšného obnovení funkce a estetiky zubů u pacienta s fobií ze stomatologického ošetření a s obtížemi při žvýkání, na které si předně stěžoval. Ošetření zahrnovalo můstek nesený implantáty za použití kónických implantátů Straumann na úrovni kosti a keramického vhojovacího abutmentu v kombinaci s horizontální augmentací kosti.

Rehabilitace unilaterální maxilární bezzubosti

December 1, 2020

Existují dvě možnosti léčby částečně bezzubé maxily: částečná snímatelná náhrada nebo fixní náhrada nesená implantáty. Resorpce horní čelisti spojená s pneumatizací maxilárního sinu často vyžaduje předimplantační chirurgický zásah jako je inlay/onlay štěp nebo krestální/laterální sinus lift, aby bylo možno zavést klasické implantáty. Abychom se vyhnuli zdlouhavým léčebným postupům, byly navrženy postupy se skloněnými implantáty bez nutnosti augmentace,1 mezi které se řadí i zygomatické implantáty.

advertisement
Náhrada zubu v jediné návštěvě: technika One-Tooth One-Time

December 1, 2020

Imediátní zavedení implantátu a jeho zatížení zubní náhradou v bezzubé čelisti je již uznávanou léčebnou metodou v zubních praxích po celém světě. Optimalizace délky ošetření je lákavá možnost jak pro implantologa, tak pro pacienta – byly tedy vyvinuty jednofázové chirurgické postupy a nové protokoly zatížení.

Využití současných technologií a digitálních řešení v okamžité jednodobé implantaci

December 1, 2020

U pacienta byla naplánována okamžitá implantace s okamžitým zatížením provizorní korunkovou náhradou v estetické zóně. Protokol postupu zahrnoval plánování implantace v programu SIMPLANT, dále vytvoření individuálního abutmentu Atlantis a dočasné e.max keramické korunky ještě před přistoupením k chirurgickému výkonu. Díky tomu bylo v den výkonu možno rychlým a předvídatelným způsobem umístit předem připravenou korunku na právě zavedený implantát s vysoce estetickým výsledkem. Po vhojení implantátu byla s využitím intraorálního skeneru zhotovena definitivní celokeramická náhrada.

Horizontální augmentace hřebene a implantace: Dvoufázová procedura GBR

October 13, 2020

V distálních oblastech mandibuly se často vyskytuje atrofie kosti způsobená předčasnou ztrátou zubů v důsledku periodontálních nebo endodontických problémů. Vzhledem k omezené výšce kosti nebo šířce dolní čelisti pak v těchto případech často vyvstávají problémy v rámci možností implantace. Pro získání dostatku kosti zajišťující stabilní implantaci a dosažení esteticky dobrého výsledku jsou doporučovány různé možnosti ošetření.1 V klinické praxi se používají se slibnými výsledky k augmentaci alveolárního hřebene mrazem vysoušené kostní bločky aloštěpů (FDBA), které nabízejí pacientům méně invazivní alternativu ošetření než autogenní kostní bločky, protože nedochází k morbiditě dárcovské oblasti a nevytváří se druhá chirurgická oblast.2–4 V současné době je možné vyrobit individualizované alogenní kostní bločky pomocí počítačově zpracovaného návrhu a počítačově řízené výrobní technologie (CAD/CAM), což umožňuje kratší dobu operace, jelikož odpadá ruční úprava bločku během chirurgického zákroku a celá operace je pak pro pacienta pohodlnější.5, 6 Zde uvedená kazuistika popisuje dvoufázovou proceduru řízené regenerace kosti (GBR) za použití individualizovaného alogenního kostního bločku coby prvního kroku za účelem rozšíření mandibulární kosti. Ve druhém kroku byly s cílem dosažení dobré primární stability zavedeny speciální nově navržené implantáty (Straumann BLX s materiálem Roxolid a povrchem SLActive).

advertisement
Plně digitální implantologické workflow

October 8, 2020

Společnost Planmeca je známá nejmodernějšími technickými inovacemi a neustálým vývojem produktů. Výkonná softwarová platforma Planmeca Romexis umožňuje provedení všech fází stomatologických implantologických a estetických protetických ošetření za použití jednoho softwaru, a to od počítačově asistovaného návrhu úsměvů pacientů po výrobu chirurgických šablon.

Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Rychlý průvodce eloxováním povrchu.

June 4, 2020

Povrchové vlastnosti jsou klíčové, pokud jde o reakci na implantát a abutment, který umístíte do těla vašeho pacienta.1, 2 Mohou nakonec rozhodnout o tom, zda bude vaše mise s ohledem na tkáňovou integraci úspěšná nebo selže, a to jak z hlediska raného hojení, tak dlouhodobé stability.3 To je důvod, proč je tak důležitá povrchová úprava zvolená vaším výrobcem implantátu nebo abutmentu: jejich technika výroby určuje klíčové povrchové vlastnosti. Navzdory významu povrchových úprav může být rozdíl pouhým okem téměř neviditelný – obvykle mají povrchy implantátů odstín šedé barvy, vhledem k procesu ošetření jejich povrchu. Nedávno vyvinuté eloxované povrchy Xeal a TiUltra však poznáte podle výrazné zlaté barvy. Toto zbarvení nebylo vytvořeno jen kvůli vzhledu – ten je vedlejším produktem našich technologických pokroků s cílem vytvořit různé vlastnosti povrchu implantátu pro různou tkáňovou integraci – od měkkých tkání po kortikální kost a spongiózní kost. Eloxování může dodat titanu celé spektrum barev, záleží na vlastnostech povrchu, který vytváří.

Nový úsměv za jeden den

June 1, 2020

Digitální pracovní postupy mohou zlepšit výsledky naší léčby. V této kazuistice je prezentováno multidisciplinární ošetření pacienta se zaměřením na ordinační pracovní postup a použití keramického materiálu n!ce (Straumann). Je popsána úspěšná rekonstrukce devíti zubů zhotovená přímo v ordinaci (z toho šest zubů v estetické zóně). Zuby a implantáty byly připraveny a naskenovány během rána a finální rekonstrukce byly fixovány ve stejný den. Pacientka získala nový úsměv v mnohem kratší době, než jak tomu bývá u tradičních protokolů, a to byl klíčový faktor v jejím rozhodnutí přijmout léčebný plán exkluzivně s pomocí digitálních řešení Straumann.

advertisement
Dělený třmen jako výztuž provizorní náhrady

May 25, 2020

Realizace rekonstrukce celého zubního oblouku pomocí náhrady nesené implantáty je po všech stránkách náročným typem ošetření a vyžaduje komplexní přístup jak z hlediska plánování, tak z hlediska provedení chirurgické a následně protetické fáze. K dosažení předvídatelného výsledku je zapotřebí vzít v úvahu velké množství faktorů. Nejdůležitější z nich bych rád představil v tomto článku.

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesená implantáty: Využití „full-template guidance technique”“

May 25, 2020

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesené implantáty vyžadují správnou diagnostiku a plánování léčby. Jen tak je možno zhodnotit stávající anatomii pacienta, případné patologie, okluzi, objem měkkých tkání, oporu rtů a estetiku a následně se tak dobrat k porozumění situaci a úspěšnému výsledku ošetření.1 Pokud zvažujeme fixní rekonstrukce celého zubního oblouku nesené implantáty, může být pro maximalizaci šance na úspěch veden proces rozhodování podle určitých protetických a chirurgických protokolů. Technologické inovace zlepšují diagnostiku, plánování léčby, komunikaci, chirurgické i protetické aspekty pro každého pacienta. 3D zobrazovací metody dostupné díky CBCT poskytují základ klinického postupu ošetření (obr. 1).2, 3

Digitálně vyrobený obturátor s využitím virtuálních dat a 3D tisku

May 25, 2020

Počítačem podporované digitální plánování se stalo důležitým diagnostickým a terapeutickým nástrojem v moderní stomatologii. Digitální technologie související se zobrazováním a výrobou poskytují lékaři širokou škálu možností léčby. Technologie aditivní výroby (3D tisk) nabízí jednoduchý a předvídatelný způsob výroby zubních náhrad.1 Tato kazuistika představuje rehabilitaci pacienta, který podstoupil hemimaxilektomii. Tento klinický případ popisuje digitální pracovní postup pomocí intraorálního digitálního otisku, 3D skenování obličeje a CBCT za účelem vytvoření digitálního 3D virtuálního modelu chrupu, oblasti defektu, měkkých a tvrdých tkání pacienta. Technologie 3D tisku byla použita pro výrobu protetického obturátoru z pryskyřice (dutá baňka s částečnou snímatelnou náhradou).2

Okamžitá implantace a CAD/CAM rekonstrukce v estetické zóně

June 6, 2019

Estetické a funkční rekonstrukce chrupu na implantátech představují zejména ve frontálním úseku chrupu nesnadný úkol. V tomto příspěvku prezentujeme případ vícečetných fraktur zubů následkem úrazu, kdy jsme zuby po extrakci okamžitě nahradili implantáty a současně provedli řízenou tkáňovou regeneraci (GBR). V protetické fázi jsme brali ohled na design a kontury korunek v cervikální oblasti (emergence profile), měkké tkáně, funkční parametry a okluzní vztahy, abychom dosáhli dobrých estetických a funkčních výsledků.

advertisement
Zvýšení skusu digitálně od A do Z

June 6, 2019

Ztráta vertikálního rozměru skusu atricí a/nebo erozí vede v důsledku ústupu ústní spodiny a jazyka ne zcela vzácně k zúžení horních cest dýchacích. Především pokud se připojí ještě další rizikové faktory jako třeba nadváha, vzniká pak noční chrápání i nedostatečné okysličování organismu. Německá společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu hovoří úvodem v doporučení publikovaném v roce 2017 o zvýšeném nárůstu případů obstrukční spánkové apnoe. Za určitých předpokladů mohou být pro léčbu použity protruzní dlahy v dolní čelisti 1. V následující kazuistice bude popsáno zvýšení skusu ve třech krocích v neuromuskulárním centriku a zlepšení nočního chrápání.

Kdo potřebuje Digital Smile Design (DSD)?

June 6, 2019

Využitím analýzy Digital Smile Design při léčbě ve shodě s biologickými, funkčními a strukturálními principy minimalizujeme riziko neúspěchu a získáváme nejlepší podmínky k dosažení předvídatelných výsledků v harmonii s obličejem pacienta.

Minimálně invazivní krátké a úzké implantáty

May 2, 2019

Splitting alveolární kosti, krestální a vnitřní sinus lift Dentální implantáty vznikly jako náhrada chybějících zubů a díky své vysoké klinické úspěšnosti našly široké uplatnění. Časná ztráta zubů, ageneze nebo pneumatizace čelistní dutiny vedou v postranních úsecích horní čelisti k nedostatečné nabídce kosti a zavedení implantátů za těchto anatomických podmínek představuje pro mnoho lékařů problém. Sejde-li se více negativních faktorů najednou, je nalezení uspokojivého řešení ještě náročnější a vyžaduje komplexní přístup. Z důvodu snížení finanční náročnosti, zkrácení doby ošetření a omezení komplikací byly vyvinuty krátké implantáty, krestální a vnitřní sinus lift.

Digitální workflow a aplikace PRF a ozonové terapie v orální rehabilitaci

April 29, 2019

Existuje mnoho technik, které zjednodušují každodenní práci. Příkladem jsou intraorální, extraorální a obličejové skenery, CBCT (počítačová tomografie s kuželovým paprskem) s nízkou dávkou radiace a CAD/CAM (počítačem asistované navrhování a výroba náhrad), které společně s novými estetickými materiály a nástroji na výrobu pracovních modelů a prototypů náhrad (frézovací přístroje a 3D tiskárny) radikálně transformují zubní lékařství. Tato kazuistika má za cíl prezentovat příklad protetického digitálního workflow s integrací několika technologií, které nám pomáhají dosáhnout úspěšné léčby.

Rekonstrukce chrupu v dolní čelisti

April 25, 2019

Rekonstrukce v dolní čelisti popsaná v následující kazuistice byla provedena pomocí ASTRA TECH Implant System® EV a konceptu SmartFix® (Dentsply Sirona Implants).

Zóny na CBCT čelisti

April 24, 2019

Kvalita kosti vztahující se k umístění implantátu

Plně digitální Pro Arch protokol

April 23, 2019

Pro Arch od společnosti Straumann je koncept, který zahrnuje různá léčebná řešení pro zcela bezzubého pacienta. Cílem je poskytnout předvídatelnou, reprodukovatelnou a co nejjednodušší léčbu, která obnoví orální zdraví pacientů a následně dramaticky zlepší kvalitu jejich života. Možnost okamžité rehabilitace ve stejný den pomocí provizorní náhrady nabízí maximální kvalitu léčby a spokojenost pro dentální tým i pro pacienta. Cílem ošetření s okamžitě zatíženou fixní náhradou nesenou implantáty je zlepšit pacientovu kvalitu života tím, že poskytuje funkci a estetiku ještě před dosažením plné oseointegrace implantátů.

advertisement
Řízená kostní regenerace kolem implantátů s periimplantátovými kostními defekty

April 23, 2019

Abstrakt: Cílem studie bylo vyhodnotit tříletý výsledek u nezanořených dentálních implantátů s bukálními periimplantátovými defekty ošetřenými technikou řízené kostní regenerace jednofázovým postupem.

Dynamická navigace pro přesnou implantaci v případech kritické anatomie

April 16, 2019

Při použití CBCT snímku coby mapy, řídí dynamická navigace chirurgy stejně jako GPS navigace řidiče. Lékař si virtuálně naplánuje, kam by měl zavést implantáty. Během chirurgického zákroku navigační systém dynamicky posouvá vrtákem a čelistí pacienta, čímž zajišťuje navádění a vizuální zpětnou vazbu potvrzující, že jsou implantáty zavedeny podle plánu.

Periapikální léze implantátů a retrográdní periimplantitis – dva stavy nepříliš zdokumentované

April 16, 2019

Dentální implantáty jsou již v zubním lékařství zavedeny jako standardní protetické ošetření. Každý rok je zaváděno více a více implantátů a zubní lékaři se setkávají s novými nálezy, často patologickými, které jsou v literatuře jen málo popsány a prozkoumány. Čím více implantátů je zavedeno, tím rozmanitější jsou nové klinické a radiologické nálezy, pro které neexistují zatím žádné léčebné postupy. Stále se rozšiřují souvislosti periimplantitis a narůstají selhání implantátů a jiné patologie s mnohými neznámými faktory.

advertisement
„Prevence 0“: nejúčinnější prevence periimplantitidy?

April 16, 2019

Strategický přístup k prevenci ve všech zdravotnických oborech je třeba vnímat v celosvětovém měřítku a v souvislostech. V posledních letech narůstá význam prevence nenakažlivých chronických onemocnění, jež z hlediska celkové nemocnosti představují značný problém pro všechny země světa. 1 Cílem je zlepšit kvalitu života a snížit veřejné výdaje směřující do zdravotnictví.

Terapie periimplantitidy při použití resorbovatelného, náhradního kostního materiálu

April 16, 2019

Periimplantitida je jednou z výzev medicíny 21. století. Implantologové a parodontologové na celém světě neustále hledají spolehlivá a realizovatelná léčebná řešení. V této případové studii autoři prezentovali jejich preferovaný protokol léčby periimplantitidy pomocí biomimetického náhradního kostního materiálu a resorbovatelné kolagenní membrány.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International