Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Co dělat a nedělat při manipulaci s fibrinem bohatým na krevní destičky (PRF)

September 24, 2021

Autologní krevní koncentráty, a zejména fibrin bohatý na krevní destičky (PRF), se dnes stále častěji používají k podpoře hojení ran a regeneračních procesů. PRF se připravuje z periferní krve daného pacienta bez přidání antikoagulantů. Pevný nebo tekutý matrix PRF lze získat pomocí jednoduchého procesu odstřeďování v závislosti na použité sběrné zkumavce. Při tomto procesu odstřeďování se složky krve oddělí podle použité odstředivé síly. Červené krvinky se usadí na dně zkumavky. Krevní destičky a bílé krvinky se koncentrují v horní vrstvě, zbytkovém fibrinovém matrixu. Tento autologní krevní koncentrát, který obsahuje také další plazmatické proteiny, je tedy schopen po relativně dlouhou dobu (až patnáct dní) aktivně uvolňovat různé růstové faktory, jako jsou vaskulární endoteliální růstové faktory (VEGF), epidermální růstové faktory (EGF) nebo růstové faktory derivované z krevních destiček (PDGF). Tyto růstové faktory hrají klíčovou roli v podpoře hojení ran a regeneračních procesů, protože přispívají k tvorbě nových cév, epitelizaci a stimulaci dalších regeneračních buněk. Složení a bioaktivita PRF závisí primárně na použité odstředivé síle.

Aproximální rozšíření mezi kořeny zubů za účelem zavedení úzkého implantátu

September 21, 2021

Vrozeně chybějící postranní řezáky jsou poměrně časté. V některých komunitách pozorujeme výskyt až u 3 % mladé populace. Dnes je možno tyto zuby úspěšně nahradit dentálními implantáty. Tito pacienti musí velmi často podstoupit ortodontickou léčbu k získání dostatečného meziodistálního a bukoorálního prostoru. V mnoha těchto případech ale zůstává vzdálenost mezi dvěma sousedními zuby kritická, protože ortodontista posune koronální část zubu, ale kořeny zůstanou nadále kriticky blízko sebe. Ideální možností ošetření se v případě redukovaného objemu kosti stávají úzké implantáty. Přesný přehled literatury ohledně správného protokolu, který je třeba dodržovat při plánování implantologického ošetření s úzkými prostory ve frontálním úseku horní čelisti, nás vede k závěru, že minimální šířka pro zavedení úzkých implantátů (o průměru 3,0 – 3,3 mm), které mají nahradit frontální zub v horní čelisti, by měla respektovat vzdálenost min. 5 mm mezi sousedními kořeny a 5 mm bukopalatinálně pro zajištění optimálního protetického výsledku a zabránění fenoménu tlakové nekrózy. Oblasti s větší hustotou kosti jsou podle všeho vystaveny zvýšenému riziku tlakové nekrózy.

advertisement
Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ

September 21, 2021

První dolní molár mladého pacienta musel být extrahován kvůli rozsáhlému poškození kazem s endodontickými komplikacemi – pro nahrazení zubu a zabránění stěsnání zdravých sousedních zubů byl zvolen implantát. Šest týdnů po extrakci vykazoval alveol dostatek kosti. Implantace měla být zkombinována s augmentací okolních tkání.

CBCT kostní denzitometrie pro rozhodování před chirurgickým zákrokem

September 21, 2021

Vysoká prevalence onemocnění souvisejících se zuby, narůstající geriatrická populace a rychle se rozšiřující povědomí o možnosti náhrady ztracených zubů implantáty nutí zubní lékaře a orální a maxilofaciální chirurgy, aby se vypořádávali s přísliby výrobců implantátů typu „nové zuby za hodinu“. Zatímco se výrobci implantátů snaží těmito marketingovými strategiemi maximalizovat své prodeje, vždy bude plně na odpovědnosti lékaře, aby pacienty ošetřoval pomocí protokolů založených striktně na důkazech, především pokud jde o okamžité funkční zatížení dentálních implantátů.

Kombinace standardních a ultrakrátkých implantátů při rehabilitaci celých úst

September 21, 2021

Použití kratších implantátů bylo představeno na počátku 90. let 20. století za účelem překonání nutnosti složitých a nákladných procedur augmentace kosti spojených s implantologickým ošetřením. V posledních letech se objevují implantáty v délkách, které by se daly ve srovnání se standardními implantáty klasifikovat jako krátké. V současné době již panuje shoda na tom, že implantáty s délkou ≥ 8 mm jsou považovány za standardní, 6–8 mm implantáty jsou klasifikovány jako krátké a implantáty s délkou < 6 mm jsou definovány jako ultrakrátké.

advertisement
Horizontální augmentace

September 21, 2021

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu autogenní kosti s materiálem Geistlich Bio-Oss. Zahrnuje ukázku a vysvětlení augmentace „sausage technikou“: Membrána Geistlich Bio-Gide stabilizuje částice kostního štěpu a působí jako nepohyblivý „obal“.

Management měkkých periimplantátových tkání pomocí kolagenní matrix a digitálního postupu

September 19, 2021

V tomto článku prezentuji klinický případ managementu periimplantátových měkkých tkání pomocí spojení na míru přizpůsobené kolagenní matrix s digitálním postupem při zhotovování provizorní náhrady, a to s cílem dosáhnout adekvátního výsledku ošetření u pacientů s gingiválním úsměvem. Předkládám digitální pracovní protokol, který používám, když potřebuji zachovat původní morfologii měkkých tkání (obrys gingivy a papily) ve frontálních oblastech. Jak je známo, k dosažení optimálního výsledku řešení případů problematické estetiky chrupu je nutno, aby mezi měkkými tkáněmi a protetickými výrobky existovala určitá harmonie: to znamená, že mezizubní papily, obrys gingivy, zubní osy a dominance středních řezáků by měly být mezi sebou navzájem dobře vyváženy (obr. 1).

Řízená implantologie za použití řešení Planmeca all-in-one

July 8, 2021

Loni na jaře byl Dr. Seppo Lindroos, specialista na estetickou stomatologii a implantologii, osloven mladou pacientkou s několika vrozeně chybějícími zuby a narušeným skusem. Aby se předešlo dalším problémům, které by mohly chybějící zuby pacientce způsobovat, rozhodl se Dr. Lindroos provést na své zubní klinice Medident ve Finsku rekonstrukci jejího chrupu pomocí řízené implantace. Následující kazuistika ukazuje, jak lze bezproblémově použít řešení od společnosti Planmeca pro každý krok implantologického ošetření, počínaje jeho plánováním.

advertisement
Celková rekonstrukce chrupu pomocí implantátů Straumann BLX a Pro Arch navigované chirurgie

July 6, 2021

Rehabilitace bezzubé horní čelisti pomocí implantátů je náročná, mimo jiné s ohledem na anatomii a kvalitu kosti i design zubní náhrady. Velmi důležitým faktorem pro dlouhodobou úspěšnost je rozložení implantátů v horní čelisti. Kromě toho jsou rozhodujícími předpoklady pro dosažitelnost předvídatelného a uspokojivého výsledku počet implantátů, primární stabilita implantátů a materiál náhrady. Nový implantát BLX má zajímavé vlastnosti, které umožňují vyšší primární stabilitu i v nejistých situacích, což nás v případě níže prezentovaného případu bezzubé pacientky povzbudilo k okamžitému zatížení implantátů.

Zirlux 16+ univerzální estetický zirkonový materiál

June 15, 2021

Univerzálnost zirkonového materiálu Zirlux 16+ umožňuje zubním technikům efektivně zhotovovat vysoce estetické a individualizované náhrady. Materiál je k dispozici v kolorovaných discích v odstínech podle vzorníku VITA – unikátní transparence a probarvení tohoto materiálu nabízí, co do optických vlastností, přirozeně působící alternativu k vysoce estetické sklokeramice.

Rehabilitace pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

February 3, 2021

Strach ze zubního lékaře a stomatologického ošetření je velmi závažným problémem, který zásadně přispívá k vyhýbání se stomatologické péči. Pro nás a náš personál je proto zásadní znát a procvičovat způsoby, jak pomoci úzkostným pacientům jejich strach překonat a nabídnout jim v naší ordinaci příjemnou zkušenost. Následující klinický případ se týká úspěšného obnovení funkce a estetiky zubů u pacienta s fobií ze stomatologického ošetření a s obtížemi při žvýkání, na které si předně stěžoval. Ošetření zahrnovalo můstek nesený implantáty za použití kónických implantátů Straumann na úrovni kosti a keramického vhojovacího abutmentu v kombinaci s horizontální augmentací kosti.

Rehabilitace unilaterální maxilární bezzubosti

December 1, 2020

Existují dvě možnosti léčby částečně bezzubé maxily: částečná snímatelná náhrada nebo fixní náhrada nesená implantáty. Resorpce horní čelisti spojená s pneumatizací maxilárního sinu často vyžaduje předimplantační chirurgický zásah jako je inlay/onlay štěp nebo krestální/laterální sinus lift, aby bylo možno zavést klasické implantáty. Abychom se vyhnuli zdlouhavým léčebným postupům, byly navrženy postupy se skloněnými implantáty bez nutnosti augmentace,1 mezi které se řadí i zygomatické implantáty.

advertisement
Náhrada zubu v jediné návštěvě: technika One-Tooth One-Time

December 1, 2020

Imediátní zavedení implantátu a jeho zatížení zubní náhradou v bezzubé čelisti je již uznávanou léčebnou metodou v zubních praxích po celém světě. Optimalizace délky ošetření je lákavá možnost jak pro implantologa, tak pro pacienta – byly tedy vyvinuty jednofázové chirurgické postupy a nové protokoly zatížení.

Využití současných technologií a digitálních řešení v okamžité jednodobé implantaci

December 1, 2020

U pacienta byla naplánována okamžitá implantace s okamžitým zatížením provizorní korunkovou náhradou v estetické zóně. Protokol postupu zahrnoval plánování implantace v programu SIMPLANT, dále vytvoření individuálního abutmentu Atlantis a dočasné e.max keramické korunky ještě před přistoupením k chirurgickému výkonu. Díky tomu bylo v den výkonu možno rychlým a předvídatelným způsobem umístit předem připravenou korunku na právě zavedený implantát s vysoce estetickým výsledkem. Po vhojení implantátu byla s využitím intraorálního skeneru zhotovena definitivní celokeramická náhrada.

Horizontální augmentace hřebene a implantace: Dvoufázová procedura GBR

October 13, 2020

V distálních oblastech mandibuly se často vyskytuje atrofie kosti způsobená předčasnou ztrátou zubů v důsledku periodontálních nebo endodontických problémů. Vzhledem k omezené výšce kosti nebo šířce dolní čelisti pak v těchto případech často vyvstávají problémy v rámci možností implantace. Pro získání dostatku kosti zajišťující stabilní implantaci a dosažení esteticky dobrého výsledku jsou doporučovány různé možnosti ošetření.1

Plně digitální implantologické workflow

October 8, 2020

Společnost Planmeca je známá nejmodernějšími technickými inovacemi a neustálým vývojem produktů. Výkonná softwarová platforma Planmeca Romexis umožňuje provedení všech fází stomatologických implantologických a estetických protetických ošetření za použití jednoho softwaru, a to od počítačově asistovaného návrhu úsměvů pacientů po výrobu chirurgických šablon.

Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Rychlý průvodce eloxováním povrchu.

June 4, 2020

Povrchové vlastnosti jsou klíčové, pokud jde o reakci na implantát a abutment, který umístíte do těla vašeho pacienta.1, 2 Mohou nakonec rozhodnout o tom, zda bude vaše mise s ohledem na tkáňovou integraci úspěšná nebo selže, a to jak z hlediska raného hojení, tak dlouhodobé stability.3 To je důvod, proč je tak důležitá povrchová úprava zvolená vaším výrobcem implantátu nebo abutmentu: jejich technika výroby určuje klíčové povrchové vlastnosti. Navzdory významu povrchových úprav může být rozdíl pouhým okem téměř neviditelný – obvykle mají povrchy implantátů odstín šedé barvy, vhledem k procesu ošetření jejich povrchu. Nedávno vyvinuté eloxované povrchy Xeal a TiUltra však poznáte podle výrazné zlaté barvy. Toto zbarvení nebylo vytvořeno jen kvůli vzhledu – ten je vedlejším produktem našich technologických pokroků s cílem vytvořit různé vlastnosti povrchu implantátu pro různou tkáňovou integraci – od měkkých tkání po kortikální kost a spongiózní kost. Eloxování může dodat titanu celé spektrum barev, záleží na vlastnostech povrchu, který vytváří.

Nový úsměv za jeden den

June 1, 2020

Digitální pracovní postupy mohou zlepšit výsledky naší léčby. V této kazuistice je prezentováno multidisciplinární ošetření pacienta se zaměřením na ordinační pracovní postup a použití keramického materiálu n!ce (Straumann). Je popsána úspěšná rekonstrukce devíti zubů zhotovená přímo v ordinaci (z toho šest zubů v estetické zóně). Zuby a implantáty byly připraveny a naskenovány během rána a finální rekonstrukce byly fixovány ve stejný den. Pacientka získala nový úsměv v mnohem kratší době, než jak tomu bývá u tradičních protokolů, a to byl klíčový faktor v jejím rozhodnutí přijmout léčebný plán exkluzivně s pomocí digitálních řešení Straumann.

Dělený třmen jako výztuž provizorní náhrady

May 25, 2020

Realizace rekonstrukce celého zubního oblouku pomocí náhrady nesené implantáty je po všech stránkách náročným typem ošetření a vyžaduje komplexní přístup jak z hlediska plánování, tak z hlediska provedení chirurgické a následně protetické fáze. K dosažení předvídatelného výsledku je zapotřebí vzít v úvahu velké množství faktorů. Nejdůležitější z nich bych rád představil v tomto článku.

advertisement
Fixní rekonstrukce celého oblouku nesená implantáty: Využití „full-template guidance technique”“

May 25, 2020

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesené implantáty vyžadují správnou diagnostiku a plánování léčby. Jen tak je možno zhodnotit stávající anatomii pacienta, případné patologie, okluzi, objem měkkých tkání, oporu rtů a estetiku a následně se tak dobrat k porozumění situaci a úspěšnému výsledku ošetření.1 Pokud zvažujeme fixní rekonstrukce celého zubního oblouku nesené implantáty, může být pro maximalizaci šance na úspěch veden proces rozhodování podle určitých protetických a chirurgických protokolů. Technologické inovace zlepšují diagnostiku, plánování léčby, komunikaci, chirurgické i protetické aspekty pro každého pacienta. 3D zobrazovací metody dostupné díky CBCT poskytují základ klinického postupu ošetření (obr. 1).2, 3

Digitálně vyrobený obturátor s využitím virtuálních dat a 3D tisku

May 25, 2020

Počítačem podporované digitální plánování se stalo důležitým diagnostickým a terapeutickým nástrojem v moderní stomatologii. Digitální technologie související se zobrazováním a výrobou poskytují lékaři širokou škálu možností léčby. Technologie aditivní výroby (3D tisk) nabízí jednoduchý a předvídatelný způsob výroby zubních náhrad.1 Tato kazuistika představuje rehabilitaci pacienta, který podstoupil hemimaxilektomii. Tento klinický případ popisuje digitální pracovní postup pomocí intraorálního digitálního otisku, 3D skenování obličeje a CBCT za účelem vytvoření digitálního 3D virtuálního modelu chrupu, oblasti defektu, měkkých a tvrdých tkání pacienta. Technologie 3D tisku byla použita pro výrobu protetického obturátoru z pryskyřice (dutá baňka s částečnou snímatelnou náhradou).2

Okamžitá implantace a CAD/CAM rekonstrukce v estetické zóně

June 6, 2019

Estetické a funkční rekonstrukce chrupu na implantátech představují zejména ve frontálním úseku chrupu nesnadný úkol. V tomto příspěvku prezentujeme případ vícečetných fraktur zubů následkem úrazu, kdy jsme zuby po extrakci okamžitě nahradili implantáty a současně provedli řízenou tkáňovou regeneraci (GBR). V protetické fázi jsme brali ohled na design a kontury korunek v cervikální oblasti (emergence profile), měkké tkáně, funkční parametry a okluzní vztahy, abychom dosáhli dobrých estetických a funkčních výsledků.

advertisement
Zvýšení skusu digitálně od A do Z

June 6, 2019

Ztráta vertikálního rozměru skusu atricí a/nebo erozí vede v důsledku ústupu ústní spodiny a jazyka ne zcela vzácně k zúžení horních cest dýchacích. Především pokud se připojí ještě další rizikové faktory jako třeba nadváha, vzniká pak noční chrápání i nedostatečné okysličování organismu. Německá společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu hovoří úvodem v doporučení publikovaném v roce 2017 o zvýšeném nárůstu případů obstrukční spánkové apnoe. Za určitých předpokladů mohou být pro léčbu použity protruzní dlahy v dolní čelisti 1. V následující kazuistice bude popsáno zvýšení skusu ve třech krocích v neuromuskulárním centriku a zlepšení nočního chrápání.

Kdo potřebuje Digital Smile Design (DSD)?

June 6, 2019

Využitím analýzy Digital Smile Design při léčbě ve shodě s biologickými, funkčními a strukturálními principy minimalizujeme riziko neúspěchu a získáváme nejlepší podmínky k dosažení předvídatelných výsledků v harmonii s obličejem pacienta.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International