Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Revoluce nikltitanových nástrojů

August 19, 2021

V málokteré oblasti stomatologie je technický pokrok tak rychlý jako v moderní endodoncii. Vývoj flexibilních nikltitanových nástrojů na konci 80. let vytvořil zcela nové a doposud neznámé možnosti pro mechanickou preparaci kořenových kanálků. Četné nedávné inovace endodoncii signifi kantně usnadnily. Zavedení rotačních nástrojů ze slitiny niklu a titanu bylo hlavním milníkem. Tajemství tohoto všestranného materiálu je Nitinol – slitina, která se skládá z přibližně 55 % niklu a až 45 % titanu. Právě tato kombinace poskytuje materiálu pseudoelastické deformační vlastnosti. Další vynikající vlastnost slitiny je tvarová paměť. V roce 2011 byla vyvinuta metoda modifi kace „DNA“ nikltitanu, která nástrojům zajišťuje skutečnu tvarovou paměť, což umožňuje mimořádně přesnou práci (Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Langenau, Německo). Díky tomu mohou stomatologové bezpečně a s jistotou preparovat i velmi zakřivené kanálky bez obav z neočekávaného zalomení nástrojů. Na rozdíl od starších nikltitanových nástrojů, které nebylo téměř možné ručně ohnout, pracují nástroje nové generace převážně bez napětí. Nejednotné používání terminologie popisující tuto problematiku je matoucí; je tedy třeba se podrobněji podívat na fyzikální a molekulární vztahy, abychom pochopili, co mohou nikltitanové systémy s efektem „řízené paměti“ nabídnout.

Endodontické ošetření s modulárním NiTi systémem

December 8, 2020

Jednou za čas přinášejí některé případy do naší praxe něco výjimečného: např. neobvyklé anatomické struktury, jako je neobvyklé rozvětvení hlavního kořenového kanálku, které značně komplikují již tak složitou 3D strukturu kořenového systému zubu. Rentgenový snímek v následujícím případě odhalil ojedinělý kořenový komplex, který se téměř podobal chobotnici a vyžadoval speciální ošetření modulárním, flexibilním nikltitanovým systémem (NiTi).

advertisement
Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

June 15, 2020

Obliterace pulpy kanálku (Pulp Canal Obliteration – PCO) nebo kalcifikující metamorfóza je některými autory považována za odpověď pulpy na trauma a je charakterizována depozicí tvrdých tkání do prostoru kořenového kanálku a žlutavým zbarvením klinické korunky.1, 2 Přesný mechanismus obliterace kanálku není dosud znám, ale poškození neurovaskulárního zásobení pulpy v době poranění je jedním z nejvíce akceptovaných vysvětlení. Spouštěčem PCO mohou být různé faktory, jako je zubní trauma (kontuze nebo subluxace), kaz, náhrady korunky, vitální terapie pulpy, ortodontická léčba, okluzální patologie, abfrakce, abraze, ústní zlozvyky a stárnutí jedince.1–4

SSP/SWEEPS endodoncie se SkyPulse Er:YAG laserem

June 11, 2020

Cílem endodontické terapie je eliminace patogenních látek v systému kořenových kanálků. Standardní mechanická instrumentace však ponechává část komplexního systému kořenových kanálků nevypracovanou. Navíc při samotném mechanickém vypracování se vytváří smear layer a akumulace nečistot, které je třeba také odstranit. Z tohoto důvodu je nutná irigační fáze terapie, aby se eliminovaly potenciální patogeny a odstranily se nečistoty, které vznikly při fázi mechanického vypracování během ošetření. Byly představeny různé metody a technologie s cílem zlepšit účinnost výplachového protokolu kořenového kanálku standardní stříkačkou. Jedna z nejnovějších technik zahrnuje laserem aktivované irigace (LAI) SSP/SWEEPS® za použití speciálního typu Er:YAG (erbiem dopovaného krystalu yttrito-hlinitého granátu) s extrémně krátkými laserovými pulzy, které generují fotoindukované fotoakustické proudění irigantu skrze komplexní trojrozměrný systém kořenových kanálků (obr. 1).

3D technologie v diagnostice a léčbě endodontických onemocnění

June 8, 2020

Technologie spjatá s endodontickou terapií prošla v posledních letech opravdovou revolucí. Po dlouhá léta byly využívány jako základ pro diagnostiku a plánování terapie kořenových kanálků intraorální rentgenové snímky, a to i přesto, že tyto snímky nemohly poskytnout věrnou reprodukci anatomie kořenového systému. Tento problém vedl k řadě komplikací při endodontickém ošetření, které, ač mohly být částečně překonány zkušenostmi operatéra, zůstávaly především v oblasti diagnostiky do určité míry poměrně dlouho nevyřešeny.

advertisement
Endodontické ošetření – případová studie

May 19, 2020

Pacient se ke mně dostavil s akutní bolestí v horním levém kvadrantu. U zubu 26 byla diagnostikována akutní apikální periodontitida a byl ošetřen v průběhu dvou návštěv. Rentgenový snímek ukázal, že meziobukální kořen měl výrazné zakřivení a distobukální kořen mírný esovitý tvar kanálku (obr. 1). Zub byl opatřen přesnou zirkonovou korunkou a byl proto vhodný co nejvíce konzervativní přístup k vytvoření kavity. Cylindrickým diamantovaným brouskem bylo otevřeno cavum pulpae a nalezeny vstupy do tří kořenových kanálků. Při jejich opracovávání byl použit 3% chlornan sodný.

Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce

May 19, 2020

Před padesáti lety představil Dr. Herbert B. Schilder dva vědecké koncepty pro obor endodoncie: zúženou křivku pohybu pro instrumentaci a použití hydrauliky k posílení reologie obturačního materiálu použitého k utěsnění prostoru kořenového kanálku a optimalizaci jeho gravitometrie.

Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit

April 3, 2020

Specialista na endodoncii, Dr. Tomas Lang, vysvětluje svůj výplachový protokol u endodontických ošetření a zdůrazňuje, proč správná koncentrace výplachového roztoku patří k nejdůležitějším kritériím úspěchu.

advertisement
Vyplachování zahnutých kanálků

November 18, 2019

Dosažení dostatečné dezinfekce systému kořenových kanálků je proces, který vyžaduje mnoho kroků. Mezi těmito kroky hraje klíčovou roli výplach, který pomáhá mechanickým nástrojům odstranit zbytky pulpy, pilin a smear layer ze stěn kořenových kanálků. Samotný mechanický nástroj nemůže odstranit všechny bakterie ze systému kořenových kanálků a výzkum publikovaný v literatuře ukázal, že neošetřené oblasti kanálků mohou u každého individuálního kanálku dosahovat cca 10 až 50 %. Tyto oblasti mohou ukrývat zbytky pulpy a bakterií a tím ohrožovat výsledek endodontického ošetření a vést k apikální periodontitis. Výplach kořenových kanálků tedy zásadním způsobem zvyšuje účinek mechanické instrumentace v odstranění bakterií, pulpální tkáně, smear layer a pilin ze systému kořenových kanálků, a tím snižuje riziko poléčebného onemocnění (post-treatment disease).

Holistické spojení mezi orálním a celkovým zdravím

March 6, 2019

Abychom si popovídali o budoucnosti celostního zdravotnického vzdělávání a prevence, setkali jsme se s Dr. Marziou Massignaniovou, manažerkou pro globální vědecké projekty společnosti Sunstar, v novém sídle společnosti v Étoy ve Švýcarsku – jen co by kamenem dohodil od překrásného Ženevského jezera.

Aplikace MTA s použitím Produit Dentaires (PD) MAP System

October 1, 2018

Před více než 20 lety popsali jako první Torabinejad a spol. (1993) nový kořenový výplňový materiál nazvaný Mineral trioxide aggregate (MTA). MTA vykazoval in vitro lepší těsnicí vlastnosti než amalgám nebo cement Super EBA při použití v apikální části. Později některé in vivo a in vitro studie demonstrovaly více možností využití MTA. Překrytí pulpy, apexifikace, perforace kořene a apikální plnění jsou běžně popisovány jako klinické postupy, kdy je třeba řešit komunikaci mezi kořenovým systémem a vnějším povrchem zubu. První aplikace MTA byly řešeny pomocí plastových nebo kovových špachtlí (Torabinejad a Chivian, 1999). Bohužel tímto způsobem nebyla zajištěna správná aplikace.

Odstranění fragmentů zlomených nástrojů pomocí Terauchi File Retrieval Kit

September 24, 2018

Jednou jsem se zeptal mého dobrého přítele, Yoshiho Terauchiho, kolik kanálků opracuje s jedním nástrojem, než ho vyřadí a začne pracovat s nástrojem novým. Odpověděl: „Používám rotační instrumenty do jejich zlomení, odstraním ulomený fragment a pokračuji s novým nástrojem.“

advertisement
Řešení endodontických selhání

September 24, 2018

Cílem endodontického ošetření je předcházet zánětu a dosáhnout prodlouženého účinku léčebného výkonu. Abychom toho dosáhli, je velmi důležité dodržovat správné techniky během plánování ošetření, projektování přístupové kavity a také během preparační fáze. Neméně důležitý je také irigační protokol, který může výrazně ovlivnit výsledek. Také obturační technika zvolená k zaplnění trojdimenziálního systému kanálků je zásadní k dosažení vysoké úrovně úspěchu. V poslední době se navíc rozšířily naše možnosti obturačních technik. Během vytváření přístupové kavity tíhnou zubní lékaři k chybám, které mohou vést k problémům v dalším kroku, kterým je hledání kanálků. Když preparujeme vchod do pulpální dutiny, je zásadní dosáhnout možnosti dobré viditelnosti spodiny pulpální dutiny a nalezení všech vstupů do kanálků. Podle literatury neexistuje v porovnání zásadní rozdíl mezi přístupem NEC („ninja“ endodontic cavity) a CEC (conservative endodontic cavity) co se týče biomechaniky, může to ale ovlivnit přehlednost a možné dosažení všech kanálků a také může způsobit transportace ve střední části kanálkových ohybů.

Dentální operační mikroskop v endodoncii

September 24, 2018

Praktikování endodoncie vyžaduje přesnost a velkou pozornost k detailům a jeho úspěšnost tedy závisí na vzdělání, dovednostech a zkušenostech lékaře. Většina endodontických procedur se provádí v tmavých a omezených prostorech a o výsledku ošetření mohou rozhodnout zlomky milimetrů. V posledních desetiletích byly na poli endodoncie získány bohaté klinické vědomosti a zkušenosti a došlo v ní k zásadním technologickým pokrokům. Kvůli složitým podmínkám v rámci endodontického ošetření se lékaři vždy snažili zlepšit viditelnost v pracovním poli.

Endodontické ošetření horního středního řezáku s atypickou anatomií

September 24, 2018

Anatomická variace horních středních řezáků se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky se vyskytuje velmi vzácně. Diagnostika a ošetření této anatomické variace je výzvou pro praktického zubního lékaře i specialistu v endodoncii. V článku je prezentována kazuistika endodontického ošetření horního středního řezáku se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky.

Léčba traumat zubů – doporučené postupy

September 24, 2018

Časová osa péče je v mnoha případech klíčem k zachování zubu při léčení dentálních traumat. Je tedy důležité, aby se všichni zubní lékaři dobře orientovali v problematice diagnostiky a léčby nejčastějších úrazů zubů, a to obzvlášť v pohotovostní fázi léčby. Správné řízení léčby úrazu zubů je nejčastěji týmovým úsilím, kdy spolupracují praktický zubní lékař, pedostomatolog nebo stomatochirurg v přední linii pohotovostní služby, a endodontický specialista, který se přidává, aby se pokusil zachovat zub s ohledem na pulpu, pulpální prostor a kořen. Informované a koordinované snažení všech členů týmu zajišťuje, že pacient dostane tu nejrychlejší a nejúčinnější péči.

Indikační šíře MTA: Soubor kazuistik

September 24, 2018

Skupina bioaktivních hydraulických cementů, známých nejčastěji jako MTA (Mineral Trioxide Aggregate) po prvním komerčně připraveném preparátu, představuje dnes již nedílnou součást práce endodontisty. Těžko si lze dnes představit provádění řady zákroků na vitálním endodontu nebo mutilovaném nevitálním zubu bez použití MTA nebo jiného produktu z této skupiny.

Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem kořene

September 24, 2018

Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem představuje v endodoncii zvláštní výzvu. Zatímco u laterálních zubů je příčinou nekrózy pulpy zpravidla kaz, u frontálních zubů to bývá úraz.

Od každodenní stomatologie k pokročilým fotoakustickým endodontickým prostředkům (PIPS): laser s dvojí vlnovou délkou Er:YAG & Nd:YAG

July 28, 2015

Lasery jsou vzrušující novou technologií, která poskytuje zubním lékařům možnost poskytovat pacientům optimální péči bez mnoha „obávaných faktorů“, které jsou součástí konvenčních stomatologických technik. Používají-li se lasery s odpovídající znalostí moderní fyziky na jejich pozadí, jsou velmi bezpečné a účinné.

advertisement
Kořen ve tvaru písmene S – rizika této velké výzvy v endodoncii

February 12, 2015

81 letá pacientka se dostavila s typickou pulpitickou bolestí v oblasti pravé dolní čelisti. Zkouška vitality ukázala na prodlouženou pozitivní reakci u zubu 45 a žádnou reakci u zubu 44. Vyšetření poklepem ukázalo opačné výsledky – žádná reakce u zubu 45 a mírně pozitivní reakce u zubu 44. Na cíleném i.o. rtg snímku bylo prokázáno periapikální projasnění u zubu 44 a žádný nález u zubu 45.

EndoVac system – nová dimenze výplachů v endodoncii

November 22, 2012

EndoVac system představuje velmi jednoduchou a bezpečnou techniku, která by mohla efektivně zvýšit úspěšnost endodontického ošetření v praxi PZL. Třemi základními kameny úspěšného endodontického ošeření je preparace – dekontaminace – zaplnění. 

Když se příroda vysmívá endodontistům – dvě kazuistiky

November 22, 2012

Všichni endodontisté vědí, že každý zub je jiný a že je nutné ho léčit s péčí a s důrazem na každý detail. Existuje celá řada studií anatomie kořenového systému, konfigurace vstupů do kanálků i kanálků samotných.1 Řada vědeckých prací diskutuje o přídatných kanálcích v horních prvních premolárech a dolních prvních molárech. 

advertisement
Nový endodontický systém HyFlexTM CM od firmy Coltène Endo – představení a klinická implementace

June 12, 2012

Cílem vývoje nových kořenových nástrojů HyFlexTM CM bylo primárně zefektivnit zprůchodnění a opracování kořenových kanálků a to při použití poměrně snadno zvládnutelného počtu nástrojů. Dalším cílem bylo vyvinout novou značně flexibilní NiTi slitinu. Cíle bylo dosaženo vývojem unikátní plastické NiTi slitiny a nových kořenových nástrojů se zcela specifickou konstrukcí. Obdélníkové a čtvercové průřezy jsou u ručních kořenových nástrojů běžně používané, neboť významným způsobem zvyšují jejich pružnost. Kombinace výše uvedených vlastností kořenových nástrojů HyFlexTM CM umožňují nástrojům zůstat centrované a přitom sledovat průběh zahnutých kořenových kanálků a zachovat jejich anatomickou konfiguraci. V níže uvedeném textu jsou prezentovány první klinické zkušenosti se systémem HyFlexTM CM. 

Absurdita v endodoncii

June 12, 2012

Postupem času se jednoznačně ukázalo, že vyučovat používání K-file v endodoncii postrádá jakýkoliv smysl, neboť používání těchto nástrojů činí samotné ošetření složitější a náchylnější vůči chybám. Toto tvrzení může u zastánců K-files vyvolat obrovské pobouření. V této souvislosti bych je rád požádal aby sami sobě, pokud ne někomu jinému, položili otázku „jaký byl hlavní důvod, který vedl k zavedení NiTi nástrojů v endodoncii?“. 

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International